Kirken stiller spørsmål ved fastlegers behov for reservasjon

Å henvise til abort er ikke nødvendigvis det samme som å medvirke til å fjerne fosteret, mener Den norske kirke. – Jo, det er det, mener Norges kristelige legeforening.

Helga Byfuglien

KIRKENS INNSPILL: Preses Helga Haugland Byfuglien og resten av Kirkerådet leverte denne uken sitt høringssvar til regjeringens forslag om reservasjonsmulighet for fastleger.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Er en henvisning til svangerskapsavbrudd det samme som at fastlegen er delaktig i at kvinnen tar abort?

Ja, mener mange av legene som lenge har kjempet for muligheten til å reservere seg.

– Utfyllingen av henvisningsskjemaet er en nødvendig del av kjeden som leder fram til abort. Mange opplever at det ikke er forenelig med deres etikk, sier lederen i Norges kristelige legeforening, Olav Fredheim.

Men i sitt høringssvar til regjeringens lovforslag om en slik reservasjonsordning, stiller Den norske kirke spørsmål ved den konklusjonen.

Kirken understreker at de er «prinsipielt positiv til at det innrømmes en reservasjonsmulighet for fastleger som av samvittighetsgrunner vil reservere seg mot å henvise til abort».

Kirken: – Kan bli «rene henders etikk»

Samtidig viser de til at det er selvbestemt abort i Norge, og at kvinnen det gjelder tar det endelige valget.

Når en abortsøkende kvinne oppsøker fastlegen sin, skriver begge under på skjemaet «Begjæring om svangerskapsavbrudd» der det står:

Den lege som har skrevet under nedenfor har gitt meg opplysninger om inngrepets art og medisinske virkninger, og legen har spurt om jeg ønsker informasjon og veiledning om hvilken bistand samfunnet kan gi meg dersom mitt svangerskap fører til alvorlige vansker.

Skjema for begjæring om svangerskapsavbrudd

«Derfor mener Kirkerådet at avgjørelsen om å begjære abort etter dagens lovgivning tydelig er kvinnens rett og ansvar», skriver Kirkerådet.

De viser også til at kvinnen også kan oppsøke sykehuset direkte, og at hun dermed ikke er avhengig av fastlegens underskrift.

«Betyr en henvisning medvirkning og dermed et medansvar? Hvis så er tilfelle: Hvordan kan man forklare at de aller fleste fastleger, også veldig mange med kristent livssyn, ikke har reservert seg eller gitt uttrykk for at de ønsker å reservere seg», spør Kirken i høringssvaret.

De svarer ikke på sine egne spørsmål, men konstaterer at det er «viktig spørre om hva fastlegens rolle ved en henvisning konkret betyr i praksis».

Som NRK fortalte fredag morgen er Kirken opptatt av at også fastleger som reserverer seg kan være gode samtalepartnere for abortsøkende kvinner. Samtidig ber de fastleger tenke på hvilke konsekvenser det får for deres rolle som veileder og samtalepartner dersom de reserverer seg.

«Man kan stille spørsmål ved om dette dermed kan bli «de rene henders etikk», der sinnelagsetiske hensyn fortrenger andre etiske perspektiver», skriver Kirken.

– Vil ikke bekrefte intensjonen om abort

Olav Fredheim i Norges kristelige legeforening sier han forstår at mange kan stille spørsmål ved om en enkel underskrift på et skjema virkelig er det samme som å medvirke til at en abort finner sted.

– Men vi skjønner også de fastlegene som har opplevd en veldig sterk etisk uro knyttet til dette, og derfor ikke ønsker å innrette seg etter dette systemet.

– Så lenge utfyllingen av dette skjemaet ligger hos fastlegen, og er nødvendig for å få inngrepet, så synes vi at reservasjonsønsket bør respekteres.

Men fastlegen skriver jo under på at kvinnen har fått de opplysningene hun har krav på etter loven. Hvordan kan det være en medvirkning?

– Dette skjemaet heter «Begjæring om svangerskapsavbrudd», og mange fastleger opplever at de med den signaturen bekrefter intensjonen om at det skal utføres et svangerskapsavbrudd, sier Fredheim.

– Skjønner du at Kirken stiller spørsmål ved om det virkelig er en medvirkning?

– Vi registrerer at de både støtter reservasjonsadgangen og samtidig stiller spørsmål ved dette. Når vi svarer på dette, så håper vi at de skjønner mer av hvorfor dette er så viktig for mange kristne fastleger.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger