Hopp til innhold

Riksrevisjonen advarer mot at kriminelle kan få offentlige oppdrag

Skatteetaten har for dårlig oversikt over utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende i Norge. Det mener Riksrevisjonen, som har gjennomgått ligningen til utlendinger med midlertidig opphold.

Per-Kristian Foss

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener at Skatteetaten og Riksrevisjonen gjør for lite for å sikre at utlendinger betaler riktig skatt til Norge.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Det er mange feil i ligningsfastsettelsen for utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende, viser en gjennomgang Riksrevisjonen har gjort av ligningen for 2014.

Hele 34 prosent av skattyterne med såkalte D-nummer hadde minst ett kontrollutslag for mulig feil. Det er tre ganger så mange som for alle skattytere sett under ett, viser tallene.

D-nummer i folkeregisteret gis til utlendinger som skal være i Norge i 6 måneder eller kortere.

Gjennomgangen viser at skattleggingen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge preges av komplisert regelverk og lite oversikt.

– Det er alvorlig at dette også gir kriminelle mulighet til å skaffe seg oppdrag for det offentlige, eller på annen måte misbruke offentlige ordninger og systemer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Advarer mot manglende oversikt i folkeregisteret

Årsaken til den kraftige ordbruken er at Skatteetaten ikke har god nok oversikt over utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende i Norge, mener Riksrevisjonen.

Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen sier beskatning av utenlandske arbeidstakere er vanskelig og har høy risiko.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

De viser til at skattytere møter ikke til identitetskontroll, og er kritiske til at næringsdrivende kan få såkalte D-nummer fra Brønnøysundregistrene uten å møte til kontroll.

Den såkalte D-nummerbasen til Skatteetaten har for dårlig kvalitet, mener forvaltningens vaktbikkje.

Både NAV og Utlendingsdirektoratet baserer seg på at folkeregisteret, som administreres av Skatteetaten, har korrekt informasjon.

Faren er at saksbehandling som skjer på feilaktig grunnlag hos flere etater som NAV og Utlendingsdirektoratet.

– Det er kritikkverdig at Finansdepartementet og skatteetaten ikke har gjort mer for å oppnå riktigere beskatning og bedre oppfølging av dette området, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ber Finansdepartementet vurdere nye regler

Riksrevisor Per-Kristian Foss peker på fire punkter som det er særlig viktig at Finansdepartementet utreder nærmere.

  • Vurdere mulighetene for regelendringer som kan bidra til riktigere og mer effektiv beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold
  • Sammen med Skattedirektoratet iverksetter tiltak slik at det bare er personer med aktiv tilknytning til Norge som er registrert med D-nummer i skattemanntallet
  • Sammen med berørte departementer vurderer å innføre ID-kontroll ved personlig frammøte for utenlandske næringsdrivende for å kunne drive virksomhet i Norge
  • Vurderer hvordan Skatteetaten kan styrke innsatsen overfor utenlandske næringsdrivende slik at disse i større grad etterlever regelverket

Finansministeren: Problemstillinger som er godt kjent

Finansminister Siv Jensen sier i et skriftlig svar til Riksrevisjonen at problemstillingene som reiser i rapporten er godt kjent i departementet og skatteetaten.

– Beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende er vanskelig for etaten og har høy risiko, skriver Jensen.

Hun viser til utfordringer med språkferdigheter, kort oppholdstid og dårlig kjennskap til det norske skattesystemet som vanskelig for Skatteetaten å gjøre noe med.

Statsråden vil i samråd med andre departementer vurdere om flere personer kan og bør bli avkrevd å møte til ID-kontroll for å få rekvirert D-nummer, skriver Finansministeren i sitt svar.

AKTUELT NÅ