Riksadvokaten pålegger politiet tiltak for å rette opp trygdefeil

Riksadvokaten har i dag sendt brev til politidistriktene, der han kommer med instrukser om hva som skal skje videre for å rette opp feilene i trygdeskandalen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch på pressekonferanse om Nav feilaktige tolking av EU-regler.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sender brev der han forklarer hvilke instrukser som skal følges i trygdeskandalen.

Foto: Terje Pedersen

De pålegges å gjennomgå de oversendte listene fra Nav og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for eventuelt å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra Nav.

46 saker under etterforskning

– Situasjonen er alvorlig og vi beklager sterkt det inntrufne på vegne av påtalemyndigheten og politiet. En umiddelbar oppfølging fra vår side er påkrevet og politimestrene blir anbefalt å opprette særskilte team for å besørge at de uriktige dommer kan bli gjenopptatt og frifinnelsesdommer avsagt, sier Busch.

Riksadvokaten har mottatt informasjon fra Nav om at det er 46 anmeldelser som for tiden er under etterforsking/påtalebehandling. Og det foreligger også 48 rettskraftige dommer etter forordningens ikrafttreden som bygger på feil rettsanvendelse.

De berørte skal innkalles til samtale og informeres om feilen og om at påtalemyndigheten vil begjære gjenopptakelse av sakene, og deretter be om frifinnelsesdom uten hovedforhandling.

Tolket reglene feil

Det var Nav selv som slapp bomben for to dager siden. Fra 2012 har de tolket reglene feil for at klientene skal få sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge når de oppholder seg i et annet EØS-land.

Foreløpig er det snakk om over 2400 feilbehandlede saker, og 48 personer er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag. 36 av de sistnevnte har endt med fengselsstraff.

Pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land

På en pressekonferanse mandag la Arbeidsminister Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng fram hvilke feil som er begått i trygdeskandalen.

Foto: Terje Pedersen

Nå har Arbeids- og sosialdepartementet også sendt brev til Nav hvor de instruerer hva som må gjøres for å finne ut hva som har gått galt.

– Setter ned innsatsgruppe

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier det nå er satt ned en innsatsgruppe med 27 personer som skal jobbe med dette.

– Hensikten er å ta opp igjen alle sakene og behandle dem på nytt. Og gruppen skal kontakte alle de berørte for å være sikre på at de blir ivaretatt på en god måte, sier hun.

De rammede skal også få den oppreisningen de har krav på, sier Hauglie.

Statsråden sier også at den eksterne granskningen de skal ta initiativ til nå, forhåpentligvis vil gi enda flere svar.

– De som kontakter de berørte i disse sakene begynner å kontakte dem denne uken, kanskje allerede i morgen, sier Hauglie.

Hun avviser konsekvent at tolkningen av reglene er et resultat av politiske føringer, selv om NRK stilte spørsmålet flere ganger i dag.

– Beklager

I en e-post til NRK skrev Riksadvokate Tor-Aksel Busch i går at situasjonen uten tvil er alvorlig.

– På vegne av påtalemyndigheten og politiet beklager riksadvokaten at den rettslige siden ved anmeldelsene fra Nav ikke ble underkastet en mer kritisk vurdering.

Riksadvokaten skriver at han tar kritikken med det største alvor.

Tidslinje fra departementet

Spørsmålet om hvorfor det har tatt så lang tid fra departementets side er ennå ikke besvart, men i dag har Arbeids- og sosialdepartementet lagt ut denne tidslinjen over det som har skjedd i saken fra november i fjor.

27.11.18 Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) får foreløpig orientering om Trygderettens brev

20.12.18 Brev fra Nav: Adgangen til eksport av kontantytelser innad i EØS-området.

(Desember 2018 ble departementet først gjort oppmerksom på at Trygderetten kom til en annen konklusjon enn det de tidligere hadde gjort)

18.01.19 Møte mellom Nav og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om saken.

24.01.19 Brev fra ASD til Nav – Eksport av kontantytelser innen EØS-området

24.01.19 Brev fra Nav til ASD – Kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land spørsmål om anvendelsen av forordning 883/2004 artikkel 21

(Arbeids- og sosialdepartementet slår fast i januar at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land).

22.02.19 Uformell kontakt hvor ASD orienterer Nav om brev

05.03.19 Brev fra ASD til Nav Kontantytelser under midlertidige opphold i EØS-land.

(Departementet sier seg i mars enig i at praksisen må endres for saker framover i tid).

21.06.19 Brev fra Nav til ASD Rett til kontantytelser innen EØS-området.

30.08.19 E-post fra Nav til ASD: Rett til kontantytelser under opphold i andre EØS-land

02.09.19 E-post fra Nav om behov for møte

13.09.19 Møte mellom Nav og ASD

(Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen i oktober).

18.10.19 Møte mellom Nav og ASD

22.10.19 Møte mellom Nav og ASD

25.10.19 Møte mellom Nav og ASD

27.10.19 Brev fra Nav til ASD – EØS-forordningen

28.10.19. Brev fra Trygderetten til ASD – Artikkel 21 i trygdeforordningen.

29.10.19 Brev fra ASD til Nav: Rett til kontantytelser under opphold i et annet EØS-land – bestilling til direktoratet.

LES OGSÅ: Trygdeskandalen kan gå enda lenger tilbake enn 2012

SISTE NYTT

Siste meldinger