Fastleger bryter loven – helseministeren vil ikke gripe inn

Helseminister Bent Høie (H) krever at alle fastleger henviser kvinner som ønsker det til abort. Men han vil ikke selv ta initiativ til å straffe dem som bryter loven av samvittighetsgrunner.

Helsminister Bent Høie (H) i Stortinget

KREVER LYDIGHET: Bent Høie sa i spørretimen 6. november at han «forutsetter at fastleger i Norge i dag forholder seg til det regelverket og det lovverket som er», men han vil ikke be fylkeslegene foreta seg noe overfor fastleger som bryter regelverket.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Regjeringen har varslet en lovendring som skal gi fastleger muligheten til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men fram til da forventer Høie at de såkalte samvittighetslegene retter seg etter Helsedepartementets rundskriv fra 2011 som slår fast et en slik praksis er i strid med lovverket.

– Fastlegene skal følge det regelverket som er, og kan ikke begynne å privatpraktisere en reservasjonsmulighet som skal innføres en gang i framtiden, sier statsråden til NRK.no.

Bryter reglene – får fortsette

Samtidig finnes det en rekke eksempler på at helsemyndighetene ikke griper inn overfor de legene som bevisst går mot regelverket.

I fjor ba Helsedirektoratet alle fylkeslegene om en oversikt over hvor mange fastleger i deres distrikt som av samvittighetsgrunner ikke henviste kvinner til abort.

Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Dette gjelder for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging samt henvisning til assistert befruktning eller abort.

Helsedepartementets rundskriv I-4/2011

Kartleggingen var svært mangelfull siden mange kommuner og fylker ikke ville delta. Til sammen rapporterte tre fylker om totalt åtte «reservasjonsleger», men ingen av fylkeslegene fikk beskjed fra Helsedepartementet om at de måtte foreta seg noe overfor legene det gjaldt.

Yngve Holmern

IKKE PRIORITERT: Assisterende fylkeslege i Telemark, Yngve Holmern, sier de ikke har prioritert å slå ned på leger som av samvittighetsgrunner ikke henviser kvinner til abort.

Foto: Stine Hansen / NRK

Fylkeslegene tok heller ikke tak i saken på eget initiativ.

I Telemark rapporterte de om hele fem leger som nektet å henvise til abort, men ifølge assisterende fylkeslege Yngve Holmern ble ikke saken fulgt opp. Legene fikk fortsette som før.

Det er prinsipielt viktig at fylkeslegene og Helsetilsynet har en stor frihet til selv å prioritere hvilke områder de skal føre tilsyn med.

Bent Høie (H)

– Vi ikke fått noen respons på hva vi skulle gjøre videre etter at vi sendte svarbrevet til Helsedirektoratet. Oss bekjent har det ikke skjedd noe spesifikt overfor disse fem legene, sier han til NRK.no.

– Men de bryter jo klart med rundskrivet fra 2011, hvorfor gjorde dere ingenting?

– Vi har ikke forholdt oss aktivt til det. Vi rapporterte inn det vi fant, men som vi også skrev til Helsedirektoratet har vi ikke registret noen klager fra pasienter på dette.

– Skjønner du at det kan se kritikkverdig ut at dere gjennomfører en kartlegging som avdekker regelbrudd, uten å foreta dere noe i etterkant?

– Ja, det skjønner jeg. Men det blir hele tiden en vurdering av hvilke saker man tar opp i forhold til hvilke ressurser man har. Vi prioriterer klagesaker, og vi har ikke fått inn noen klager på dette, sier Holmern.

Høie oppfordrer kvinnene selv til å klage

Helseminister Bent Høie sier til NRK at han ikke har noen planer om å gripe inn overfor fylkeslegene for å slå ned på leger som nekter å henvise til abort.

– Nei, jeg mener det er prinsipielt viktig at fylkeslegene og Helsetilsynet har en stor frihet til selv å prioritere hvilke områder de skal føre tilsyn med. Men de har selvfølgelig en plikt til å følge opp dersom pasienter opplever at deres rettigheter blir brutt. Da er det fullt mulig å klage til fylkeslegen om det, sier Høie.

– Finnes det andre tilfeller der man gir pasientene ansvaret for å varsle fra når legene bryter loven?

– Som sagt er det slik at det er fylkeslegene og Helsetilsynet som står fritt til å velge når de går inn i saker. Regjeringen forventer selvfølgelig at fastlegene følger det regelverket som er nå.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Torgeir Micaelsen (Ap) og Bent Høie (H)

HET DEBATT: Torgeir Micaelsen (Ap) stilte spørsmål om reservasjonsmuligheten da helseminister Bent Høie (H) stilte i Stortinget i starten av november. Ifølge Ap vil regjeringens politikk føre til en uthuling av kvinners rett til selvbestemt abort.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Men både Arbeiderpartiet og SV krever at helseministeren tar en mer aktiv rolle.

– Det første som bør skje er at legene det gjelder får et tydelig signal fra Helsetilsynet om at det ikke er greit, og helseministeren må sørge for at det skjer. Hvis ikke aksepterer han jo at regelverket brytes, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Ap krever makt bak ordene

Torgeir Micaelsen (Ap) krever at Høie sender ut et nytt rundskriv der han presiserer at dagens regelverk gjelder fram til Stortinget eventuelt vedtar en lovendring neste år.

– Fylkeslegene må få beskjed om at de bør oppsøke de kommunene der man vet at dette skjer og sette makt bak ordene, sier Micaelsen.

– Hva mener du bør skje med de legene som av samvittighetsgrunner likevel vil nekte?

– De får selv velge om de vil praktisere som fastlege lønnet av det offentlige, eller gjøre noe annet i mellomtiden, sier Aps helsepolitiske talsmann.

Debatten om reservasjonsrett blusset opp igjen etter at regjeringspartiene inngikk en avtale med KrF som åpner for at fastleger med loven i hånd kan si nei til å henvise kvinner til abort.

Reservasjonsmulighet for leger har vært en hjertesak for KrF siden rundskrivet i 2011 slo fast at en slik mulighet ikke eksisterer innenfor dagens lovverk.

Det er uunngåelig at jeg gir et signal om hvordan jeg ser på abort når jeg sender dem direkte til sykehus.

Fastlege Eilif Haaland

Verken fastleger eller fylkesleger kan selv velge hvilke deler av loven de skal følge.

Susanne Kaluza

Siden loven om selvbestemt abort ble innført i 1978 har en rekke fastleger nektet å henvise kvinner til abort. Den siste tiden har flere fastleger deltatt i tv-debatter og skrevet kronikker om hvorfor de velger å reservere seg. Mange kommuner har godtatt praksisen så lenge de får forsikringer om at kvinnene det gjelder kan oppsøke en annen lege i distriktet.

Ifølge Helsetilsynet har det aldri skjedd at en lege har mistet jobben fordi hun har nektet å henvise en gravid kvinne til svangerskapsavbrudd.

– En av grunnene til at denne praksisen vedvarer er at leger nå har fått inntrykk av at den nye regjeringen vil gjøre det lovlig å nekte aborthenvisning, hevder Micaelsen.

Men denne praksisen pågikk jo også under de rødgrønne. Hva kan Høie klare på noen måneder det dere ikke klarte på åtte år?

– Jeg har ingen problemer med å ta selvkritikk på at denne praksisen fikk utvikle seg over mange år, men det ble gjort et viktig grep i 2011 med dette rundskrivet. Når det nå viser seg at det fortsatt ikke blir fulgt, så må Høie ta affære, svarer Micaelsen.

– Samfunnets ansvar at reglene følges

Ap-politikeren reagerer på at Høie oppfordrer pasientene selv til å varsle fra til fylkeslegen dersom fastlegen nekter dem henvisning til abort.

– Jeg synes det er uhørt å forvente at en kvinne som møter en stengt dør skal ta den tilleggsbelastningen det er å varsle tilsynsmyndighetene, sier Micaelsen.

Også bloggeren og forfatteren Susanne Kaluza, som har engasjert seg sterkt i kampen mot legers reservasjonsrett, mener myndighetene svikter kvinner i en sårbar situasjon når de ser gjennom fingrene på lovbrudd.

– Disse kvinnene har kanskje ikke styrke til å være blant dem som skriker høyest. Du kan telle på én hånd kvinner som har stått fram i offentligheten og fortalt at de har tatt abort. Derfor må vi som samfunn ta ansvar og sørge for at alle kvinner får det helsetilbudet de har krav på hos fastlegen sin, sier hun til NRK.no.

Artikkelen fortsetter under bildet:

helse- og omsorgsminister Bent Høie blogger Susanne Kaluza

UENIGE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener den varslede lovendringen om reservasjonsmulighet vil styrke kvinners rettsikkerhet fordi man får oversikt over hvilke leger som reserverer seg. Torgeir Micaelsen (Ap) og blogger Susanne Kaluza er ikke enige.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Som VG skrev fredag har hun varslet Fylkesmannen i de fylkene det gjelder om ti fastleger som har stått åpent fram og sagt at ikke vil henvise til abort. Hun synes det er nedslående at legene får fortsette med en praksis som er i strid med regelverket.

– Verken fastleger eller fylkesleger kan selv velge hvilke deler av loven de skal følge. Hvis fylkeslegene kjenner til fastleger i sitt område som nekter å henvise kvinner til abort eller skrive ut prevensjon, må dette få konsekvenser, sier Kaluza.

– Samvittighet viktig i legeyrket

Fastlege Eilif Haaland i Bergen er blant dem som ønsker regjeringens varslede lovendring velkommen. Som leder av «Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett » har han engasjert seg i kampen mot dagens regelverk slik det tolkes i rundskrivet fra 2011.

– Samvittighet er en veldig viktig faktor i utøvelsen av yrket. Med et pennestrøk fratok man enhver form for reservasjonsadgang, sier han.

Det er dermed ikke anledning for kommunen og fastlegen til - gjennom avtale - å bli enige om å innsnevre fastlegens listeansvar, herunder å avtale at fastlegen av samvittighetsgrunner ikke skal utføre visse oppgaver.

Helsedepartementets rundskriv I-4/2011

Selv nekter han å henvise kvinner til svangerskapsavbrudd av samvittighetsgrunner. Han utfører heller ikke kunstig befruktning der overtallige egg destrueres fordi han ser på det som en form for abort.

– Hva sier du til en kvinne som kommer til deg og ønsker abort?

– Jeg sier at for meg er abort en så stor og vanskelig etisk utfordring at jeg ikke kan gå inn i det på vanlig måte. Men jeg ivaretar hennes lovmessige rettighet ved å opplyse om at hun kan oppsøke sykehuset direkte.

Siden Haaland viser kvinnene videre til sykehuset, nekter han for at han bryter med kravene i rundskrivet. Han er samtidig klar over at hans framgangsmåte forteller kvinnen at han som lege ikke synes abort er greit.

– Det er uunngåelig at jeg gir et signal om hvordan jeg ser på abort når jeg sender dem direkte til sykehus, på samme måte som de av mine kolleger som selv tar hånd om henvisningsprosessen gir et signal om at dette er etisk akseptabelt, sier han.

Det er nettopp dette signalet Susanne Kaluza reagerer på. Hun mener kvinner som vil avbryte svangerskapet skal slippe og forholde seg til det hun kaller legens «markering av egen moral».

– Nesten daglig får jeg e-poster fra kvinner som forteller om avvisning. De har fått høre «Dette er mord, jeg kan ikke hjelpe deg» eller «Tenk deg bedre om og kom tilbake om to uker».

Torsdag 5. desember blir det åpen høring i Stortinget om reservasjonsrett for leger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger