Normal

Regjeringens budsjettdrøm vraket av eget utvalg

Et regjeringsoppnevnt utvalg vender tommelen ned for flere av Siv Jensens og Frps hjertesaker. Børmer-utvalget vil ikke innføre Frps budsjettmodell, og mener politikerne ikke har god nok oversikt over pengebruken i det offentlige.

Siv Jensen

DÅRLIG ØKONOMISTYRING: Et utvalg slår fast at politikerne ikke har god nok oversikt over konsekvensen av beslutningene. Sluttresultat kan bli både dyrt og ikke- gjennomførbart, slår et ekspertutvalg fast

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Med Øystein Børmer i spissen har utvalget det siste året vurdert flerårige budsjetter og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i statsbudsjettene. I dag kom konklusjonen.

Utvalget er negativ til å innføre flerårige budsjetter, som har vært en av Frps hjertesaker. De vil heller ikke skille drift og investeringer i budsjettene, slik finansminister Siv Jensen har ønsket seg.

Dette er forslag som Frp vil innføre med argumentasjonen om at det vil gjøre det enklere å skaffe penger til flere av de store veiprosjektene regjeringen planlegger.

– Vil ikke fungere

Utvalget mener regjeringens budsjettforslag ikke vil fungere, og at det vil bli vanskeligere å ha oversikt.

– Det er ikke grunnlag for endringer etter vår gjennomgang av disse spørsmålene. Det er mye som fungerer godt i dagens budsjettsystem, og dette er viktig å videreføre, fremhever utvalgsleder Øystein Børmer.

Finansminister Siv Jensen (Frp) var knapp i sin kommentar da hun fikk rapporten.

– Tusen takk, jeg gleder meg til å se på rapporten. Men hadde jeg ønsket meg en rapport som mente det samme som jeg, hadde jeg skrevet den selv, sier Siv Jensen.

Ikke oversikt

Regjeringen ga utvalget mandat til å se på statlig pengebruk, og for å komme med forslag til en mer effektiv stat.

Utvalget har funnet mye å gripe fatt i.

– For å kunne fatte gode beslutninger må konsekvensene av beslutningene være utredet og presentert for beslutningstagerne. Dette gjøres ikke godt nok i dag, sier Øystein Børmer.

Han fremhever at mange av de statlige prosjektene sprekker, og at det ikke er uvanlig med en 50 prosents kostnadsoverskridelse.

Risikofylte budsjetter

Utvalget anbefaler at politikerne slutter å bruke penger utover fastsatte rammer.

– Det tas for lite hensyn til fremtidige konsekvenser når politikken utformes. Man diskuterer og vedtar politikk som på sikt kan vise seg vanskelig å gjennomføre innenfor forsvarlige rammer. Det gir økt risiko for at sluttresultatet blir feilprioriteringer eller svak finanspolitisk styring, sier Børmer.

Øystein Børmer

MÅ SKJERPES: Politikerne har ikke god nok oversikt over de økonomiske konsekvensene av beslutningene som de tar.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Må bli bedre

– Vi mener styringen i staten vil bli bedre dersom våre anbefalinger følges, sier Børmer.

Utvalget anbefaler:

  • Flerårige utsikter for statens inntekter og utgifter bør synliggjøres bedre. Inntekts- og utgiftssiden på statsbudsjettet bør ses i sammenheng, slik at handlingsrommet i finanspolitikken i årene blir tydeligere.
  • Det bør legges mer vekt på samfunnsøkonomiske analyser i redegjørelser for Stortinget.
  • Det bør redegjøres bedre for budsjettmessige konsekvenser av enkeltforslag som behandles av Stortinget. Dette gjelder spesielt for fremtidige kostnader til drift og vedlikehold ved nye investeringer.
  • Det bør utarbeides et opplegg for kostnadsstyrt prosjektplanlegging i staten, for å bidra til mer realistiske økonomiske vurderinger tidlig i planleggingen og hindre omfangsutglidning.
  • Det bør bli obligatorisk for statlige virksomheter å supplere dagens kontantregnskap med virksomhetsregnskap basert på periodiseringsprinsippet. Dette skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse i staten, ved at det blir lettere å sammenligne og å gi en helhetlig og systematisk oversikt over eiendeler og gjeld.
  • Statsbudsjettet og Stortingets bevilgningsvedtak skal fortsatt følge kontantprinsippet.

Rapporten blir sendt på høring og høringsfristen er 1. mars.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger