Fylkesmannen: Uforsvarlig drift ved avdeling for kreftsyke barn

Barnekreftavdelingen ved Oslo universitetssykehus drives på en uforsvarlig måte når det gjelder sykepleierbemanning, ifølge Fylkesmannen. Konklusjonen kommer i en tilsynssak iverksatt etter bekymringsmeldinger fra ansatte.

Rikshospitalet

KRITIKK: Avdeling for blodsykdommer og barnekreft får knusende kritikk.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Barnekreftavdelingen har ansvar for noen av de aller mest sårbare pasientene - barn og unge opp til 18 år.

Men i flere år har det vært for få sykepleiere på jobb.

Arbeidspress og manglende kompetanse skal ha ført til episoder med feilmedisinering og feildosering av medikamenter.

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken gitt Oslo universitetssykehus (OUS) pålegg om å levere en plan for forsvarlig sykepleierbemanning innen første april.

Det var sykepleien.no som først omtalte saken.

I konklusjonen i tilsynssaken skriver Fylkesmannen følgende:

«Fylkesmannen mener at avdelingen drives på en uforsvarlig måte i dag med hensyn til reell sykepleierbemanning og kompetanse på vakt»

Altfor høyt tempo

Avdelingstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF), Hanne Linnesholm, har jobbet ved avdelingen i tre år.

– Å jobbe på avdeling for barnekreft og blodsykdommer er i utgangspunktet en utrolig spennende jobb med store utfordringer, sier hun.

Hanne Linnesholm

VIL HA FLERE STILLINGER: - Vi trenger flere sykepleierstillinger. Så enkelt er det sett fra vårt ståsted, sier avdelingstillitsvalgt Hanne Linnesholm

Foto: Guro Holter

– Men, det er periodevis altfor høyt tempo og altfor stort arbeidspress på de ansatte.

Linnesholm har selv vært vitne til at det er blitt begått feil.

– Som det står i både varselet vårt og rapporten fra fylkesmannen, så har det vært medikamentuhell. Men det har gått bra, heldigvis, sier hun.

– Men vi føler jo ikke at vi har noen garanti for at det kommer til å gå bra neste gang, eller hver gang. Det er jo hovedgrunnen til at vi sendte varselet.

Varselet sendte hun i vinter sammen med sin kollega Andreas Skoglund som bekymringsmelding til Fylkesmannen.

NSFs fylkesleder i Oslo, Line Orlund, fulgte opp.

Lovbrudd

Nå er altså konklusjonen i tilsynssaken klar, og Fylkesmannen kommer med knusende kritikk:

  • Oslo universitetssykehus HF har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, ved ikke å legge til rette for forsvarlig sykepleierbemanning på sengeposten.
  • Svikten ligger både i antall sykepleiere på vakt, samt kompetansen til de som er på vakt.
  • Fylkesmannen mener at avdelingen over lang tid er blitt drevet med altfor høy risiko for pasientsikkerheten.

Rapporten som er oversendt øverste ledelse ved Oslo universitetssykehus, beskriver problemer som har vært der over tid.

Ifølge bemanningsplanen skal det vært 13-14 sykepleiere på dagvakt på ukedagene. Det reelle tallet er ofte 8-10, ifølge rapporten.

Det er færre enn da NSFs tillitsvalgte sendte bekymringsmelding om situasjonen i 2014.

OUS-ledelsen mener disse tallene ikke stemmer, og vil komme med sin versjon i svaret til Fylkesmannen

Enig i kritikken

– Jeg er dessverre enig i rapportens hovedkonklusjon, sier Terje Rootwelt, som er sjef for barne- og ungdomsklinikken.

Han viser til at antall pasienter har økt de siste årene

Terje Rootwelt, klinikkleder Oslo Universitetssykehus

PROBLEMER: Det er vanskelig å få rekruttert nok spesialsykepleiere, ifølge leder for barne- og ungdomsklinikken ved OUS, Terje Rootwelt.

Foto: Ketil Kern/NRK

– Det er ikke flere barn som får kreft, men vi har muligheten til å gjøre stadig mer for dem. Det er jo en svært gledelig utvikling, men det har medført en stor økning i aktiviteten hos oss, som vi ikke har klart å kompensere for, sier han.

I tillegg har avdelingen store problemer med å rekruttere spesialsykepleiere.

Når det gjelder feil i forbindelse med medikamenter, har avdelingen iverksatt tiltak. Slike feil er blant de vanligste på sykehus, ifølge Rootwelt.

– Men uansett så er det jo veldig uheldig, sier han.

– Barn og foreldre skal føle seg trygge på at de får god behandling hos oss, og de ansatte gjør en kjempeinnsats for å sikre dette.

Han lover at planen for forbedring blir levert til Fylkesmannen innen fristen.

Det viktigste blir rekruttering og opplæring. I mellomtiden skal avdelingen ikke ta imot flere pasienter enn de kan ivareta på en god måte. Det betyr at enkelte pasienter må behandles andre steder.

Blir tatt på alvor

Hanne Linnesholm føler at bekymringen blant de ansatte blir tatt på høyeste alvor av nærmeste ledelse.

– Vi trenger flere sykepleierstillinger. Og det vet jeg at vår nærmeste ledelse er veldig enig i. Så har jo de sine rammer som de må forholde seg til, men de prøver å møte oss på alt det de kan, sier hun.

Etter varselet er et opplæringsprogram allerede blitt utvidet i tid. Nå trengs det flere utdanningsstillinger slik at sykepleierne kan få spesialkompetanse innenfor både barn og onkologi, mener Linnesholm.

– Jeg pleier å si at det er verdens fineste jobb. Det er jo det vi som jobber der ønsker at det skal være, og jobber for at det skal være.

SISTE NYTT

Siste meldinger