NRK Meny
Normal

Rapport: – Snytte for 80 millionar i overtid

OPPDATERT 22.12.2015 NRK kritisert av PFU

NRK får kritikk av Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med denne nettartikkelen om firmaet ULOBA.

Et firma som tilbyr funksjonshemmede assistenter, får krass kritikk i en revisjonsrapport. Der kommer det frem at assistentene har hatt krav på 80 millioner kroner i overtidsbetaling.

Ein ny rapport viser at firmaet Uloba har snytt assistentar for 80 millionar kroner.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER

Klagen retter seg mot en nettartikkel publisert av NRK. Oppslaget omhandlet at flere tusen assistenter gjennom ti år ikke hadde fått overtidsbetalingen de hadde krav på fra firmaet ULOBA. I tittelen het det at assistentene var snytt for 80 millioner, og i ingressen sto det at assistentene, jamfør en revisjonsrapport, «har hatt krav på» 80 millioner i overtidsbetaling.

Klager er ULOBA ved daglig leder. Firmaet reagerer på uttrykket «snytt for» og mener at tittelen insinuerte at ULOBA med overlegg hadde unnlatt å betale assistentene i henhold til lovverket, noe klager anfører ikke er tilfelle. Klager mener også at NRKs tittel og ingress i større grad burde ha tatt høyde for at anslaget på 80 millioner kroner kunne være upresist. Det vises til at NRK heller ikke satte sitatstrek foran tittelen for å understreke at påstanden skrev seg fra revisjonsrapporten og således ikke var et uomtvistelig faktum. Klager viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.4 om dekning for titler.

NRK avviser brudd på god presseskikk og argumenterer for at en rimelig tolkning av uttrykket «snytt for» er «å gå glipp av». Følgelig bestrider NRK at tittelen fremstilte Ulobas manglende overtidsbetaling som en forsettlig handling. NRK påpeker at det allerede i ingressen ble gjort klart at anslaget på 80 millioner kom fra rapporten, og kan ikke se at det var presseetisk påkrevd å sette en sitatstrek foran tittelen. Like fullt har NRK valgt å sette inn en sitatstrek i ettertid for å tydeliggjøre opphavet for påstanden i tittelen.

Pressens Faglige Utvalg registrerer klagers anførsel om at anslaget på 80 millioner kroner tok utgangspunkt i manglende overtidsbetaling over ti år, mens ULOBA oppgir at firmaet bare er juridisk forpliktet til å etterbetale for tre år. PFU har imidlertid vanskelig for å se at dette taler for at påklaget tittel og ingress er misvisende. Tittel og ingress viser, slik utvalget ser det, til hva assistentene opprinnelig skulle hatt av overtidsbetaling snarere enn hva ULOBA nå er forpliktet til å etterbetale. At ULOBA i 2011 ga assistenter anledning til å fremme krav om etterbetaling for overtid, kan, slik PFU forstår det, heller ikke være avgjørende for hva assistentene i første omgang ikke fikk av rettmessig overtidsbetaling i løpet av den undersøkte tiårsperioden fra 2003 til 2012. PFU mener imidlertid at NRKs omtale av det omstridte beløpet i noe større grad kunne ha speilet de forbehold om mulige regnefeil som ble tatt i kildematerialet.

PFU vil minne om at teksten etter en sitatstrek skal være et direkte sitat, jf. VVP 3.7 om at direkte sitater skal gjengis korrekt. Dette gjelder også når sitatstrek brukes i overskrifter. Utvalget viser til kravet om at overskrifter ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet, jf. VVP 4.4. Utvalget vil derfor fraråde bruk av sitatstrek foran en påstand i overskrifter når det ikke er et korrekt gjengitt sitat.

For PFU er det ikke opplagt at formuleringen «snytt for» i seg selv insinuerer at Ulobas brudd på arbeidsmiljøloven var gjort med overlegg. Igjen opplever PFU at det sentrale perspektivet er hva assistentene skulle ha hatt av betaling – ikke om lovstridig lønnspraksis var en forsettlig handling fra Ulobas side. Også PFU er av den oppfatning at «snytt for» ofte brukes i betydningen «gå glipp av», «bli fratatt» eller lignende, og en finner rom for en slik tolkning i bokmålsordboken, som også klager henviser til. I dette tilfellet brukes imidlertid uttrykket i brødteksten med klageren som subjekt; at klageren har snytt assistenter for 80 millioner kroner. Dette gir et inntrykk det ikke er dekning for i kildematerialet.

NRK har opptrådt kritikkverdig.

Oslo 17. desember 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone A. Jensen, Frode Hansen, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden

Artikkelen NRK kritiseres for:

Eit firma som tilbyr assistentar til funksjonshemma, får krass kritikk i ein revisjonsrapport. Der kjem det fram at assistentane har hatt krav på 80 millionar kroner i overtidsbetaling.

Frå nyttår får mange tusen ein lovfesta rett til brukarstyrt personleg assistanse, og regjeringa har sett av 300 millionar kroner til dette på statsbudsjettet. Giganten i marknaden, Uloba, har 6000 tilsette assistentar.

Men selskapet med inntekter på 670 millionar kroner har ifølgje ein rapport frå revisjonsselskapet til Oslo kommune snytt assistentane for 80 millionar kroner i overtidsbetaling over 10 år.

Kjetil Østgård er avdelingssjef for konserninnkjøp i Oslo kommune, seier at Oslo kommune og Uloba inngjekk ein avtale i januar 2013, at Uloba skal betale ut overtid til tilsette 10 år tilbake i tid. Ikkje berre i Oslo, fortel Østgård.

Krav: finn fram 10 år gamle lønsslippar

Medan Uloba har gjort opp for seg i Oslo, må assistentane i 160 andre kommuner leite fram 10 år gamle lønsslippar for å kunne dokumentere den gamle overtida, og for å kunne få pengar tilbake.

– 80 millionar kroner er eit tal vi ikkje tek stilling til, seier Hans Hjellemo, senior kommunikasjonsrådgjevar i Uloba. Han seier at dei forventar at assistentane kjem med den dokumentasjonen dei har fått beskjed om å leite fram, for å få pengar.

- Livet hadde vore tragisk utan assistent

Noko kan Åse Wist gjere med ei hand, men andre ting treng ho hjelp til. Ein septemberdag for åtte år sidan fekk ho slag, og kunne ha hamna på sjukeheim, 58 år gammal. I staden fekk ho brukarstyrt personleg assistent, BPA. For nokre ting i kvardagen krevjer to hender.

– Livet utan BPA ville vore trist, veldig trist. Eg ville blitt heilt avhengig av heimesjukepleiar. Eg ville nok berre blitt liggande her og lese heile dagane, fortel Wist.

Snart blir det mogleg å tene mange pengar på å hjelpe personar som Åse Wist i kvardagen. Når den lovfesta retten kjem på plass, vert marknaden utvida med fleire hundre millionar kroner.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger