Hopp til innhold

Politiet frykter «passblindhet» kan bli en sikkerhetsrisiko for Norge

GARDERMOEN (NRK) Passkontrollørene på Norges største flyplass sitter ofte på vakt i opp mot fem timer uten pause. Situasjonen i grensekontrollen kan bli enda verre når flyplassen utvides, mener politimester Jon Steven Hasseldal.

Passkontrollørene på Norges største flyplass sitter ofte på vakt i opp mot fem timer uten pause. Situasjonen i grensekontrollen kan bli enda verre når flyplassen utvides, mener politimester i region Øst, Jon Steven Hasseldal.

Politiet på Gardermoen er bekymret for sikkerheten i passkontrollen ved Norges hovedflyplass. De frykter problemene kan bli enda større når lufthavnen utvides – og at arbeidsbelastningen for de ansatte blir enda større.

Hasseldal mener det allerede i dag er en fare for at de ansatte som vokter inngangen til Norge ser seg blinde på passene de er satt til å kontrollere, fordi de har for få pauser.

Ledelsen i Øst politidistrikt mener presset i grensekontrollen på Oslo lufthavn er så stort at kriminelle eller personer med falske ID-dokumenter i verste fall får passere.

– Ser man på for mange pass over tid blir man blind. I grensekontrollen er det såpass stort press til tider at det går utover kvaliteten, og vi kan ikke utelukke at personer vi burde fanget opp får passere, sier Jon Steven Hasseldal til NRK.

Han går i et høringssvar til Samferdseldepartementet hardt ut, og mener regjeringens planer om utvidelse av Oslo lufthavn er lagt uten å tenke på politiets bemanning.

– Det går ikke an å legge store planer og ha store forventinger når ressursene ikke står i forhold. Dette er en politisk avgjørelse som må løftes opp, sier Hasseldal.

Politiet: Utfordring siden starten i 1998

Oslo lufthavn er allerede Norges største flyplass, med nesten 25 millioner passasjerer i fjor. Med ny terminal blir det lagt til rette for 30 millioner reisende.

For å kontrollere at passasjerene har riktige ID-papirer, at de ikke er etterlyst internasjonalt eller utvist fra Norge, bemanner Øst politidistrikt, ved Gardermoen politistasjon, grensekontrollene ved flyplassen.

Politimester Hasseldal mener politiets ressurser ikke har fulgt passasjerveksten siden flyplassens oppstart i 1998.

– Trafikken har doblet seg, men politiets ressurser har ikke økt tilsvarende. Det har blitt en utfordring med å dekke opp alt, særlig når det gjelder grensekontrollen.

Politiet bekymret over situasjonen på Gardermoen

Fungerende leder for politiet på Romerike, Bjørn Vandvik (f.v.), politistasjonssjef Paal Sørhagen og politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt, advarer om at personer som ikke skal få komme inn i Norge, likevel klarer det.

Foto: Simon Solheim / NRK

Frykter lenge planlagt utvidelse

Allerede april neste år står den nye terminalen på Oslo lufthavn klar. Dette innebærer at flyplassen på Gardermoen blir nesten dobbelt så stor, målt i areal. Antallet passasjerer ventes å øke til 30 millioner årlig.

Gardermoen-utvidelsen omhandles av Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029, som Samferdselsdepartementet la ut på høring i februar.

I et sitt høringssvar advarer politimester Hasseldal om at bemanningen i grensekontrollen allerede i dag er «under minimum». I dag er det fem kontrollposter ut av landet, men etter åpningen av ny terminal i april neste år skal antallet økes til fjorten.

I brevet skriver politimesteren:

«Dagens bemanningssituasjon gir knapt nok rom for å bemanne 5.»

Selv om det per i dag er «uklart om det forventes at alle 14 poster skal bemannes», mener Hasseldal det er helt nødvendig at planene om utvidelse følges opp med øremerkede bevilgninger til politiet.

– Hvis ikke blir konsekvensen dårligere polititjeneste på lufthavna, lengre køer og mindre sikkerhet, slår Hasseldal fast overfor NRK.

Oslo lufthavn under utbygging

Oslo lufthavn er under utbygging. Den nye ankomst- og avgangshallen og pir nord skal være ferdig i slutten av april 2017.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Frykter «passblindhet»

I dag skal i utgangspunktet 176 personer jobbe ved politistasjonen på Gardermoen. På grunn av økonomi, avgivelser, permisjon og sykdom står imidlertid 46 av disse hjemlene ubesatt. Audun Martinsen, hovedverneombud for funksjonell enhet i Romerike-politiet, sier til NRK at behovet ved Gardermoen egentlig er på 220 stillinger.

– Politiet på Gardermoen har en veldig høy arbeidsbelastning om dagen. De har lite folk på jobb, og slik situasjonen er nå vil jeg si at den er kritisk i et arbeidsmiljøperspektiv, sier Martinsen.

Audun Martinsen, hovedverneombud for funksjonell enhet Romerike

Audun Martinsen, hovedverneombud for funksjonell enhet i Romerike-politiet, er bekymret for HMS-situasjonen til de ansatte på Gardermoen politistasjon.

Foto: Truls Antonsen / NRK

I dag er sykefraværet blant de ansatte ved politiposten på Gardermoen opp mot 15 prosent, noe som blant annet forklares med lange dager i båsene der pass kontrolleres.

I sitt høringssvar til Samferdselsdepartementet skriver Hasseldal at «det meldes om stor grad av risiko for «passblindhet» blant grensekontrollørene», som har «for lange arbeidsøkter i grensekontroll uten mulighet for avløsning».

«Dette kan bli en sikkerhetsrisiko for Norge, i det man da ikke har kontroll på sikker ID», skriver Hasseldal videre.

– Et stort press på grensekontrollen kan gå ut over kvaliteten. Det er noe som heter «passblindhet», hvis man ser på for mange pass over tid blir man blindet. Derfor er det viktig at disse får tilstrekkelig med hvile mellom øktene, sånn at kontrollen blir mest mulig effektiv, og man kan luke ut dem som har falsk ID, har blitt utvist fra riket eller har en kriminell etterlysning, sier Hasseldal til NRK.

Passkøen på Gardermoen

Politimester Hasseldal mener det særlig er her, i passkontrollen på Gardermoen, at den dårlige bemanningen merkes.

Foto: Simon Solheim / NRK

Lange ventetider

Allerede i dag kan ventetiden ved passkontrollen ved Oslo lufthavn være på flere timer. Det har blant andre Lenny Lurbin, som har besøkt Norge fra Israel, fått erfare. Lurbin er ikke fornøyd med situasjonen i passkøen.

– Den er ikke god, og det var enda verre da vi kom for en uke siden. Det tok to timer å komme oss gjennom passkontrollen. Det er synd, fordi vi hadde det veldig fint i Norge. Alle var så vennlige, men denne delen var skikkelig ille, sier Lurbin.

Lenny Lubin i passkontrollen på Gardermoen

Lenny Lubin har vært på ferie i Norge. Det har vært hyggelig, med unntak av tiden i passkontrollen på Gardermoen.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Høringssvaret om Nasjonal transportplan er adressert Samferdselsdepartementet, med kopi til Justis – og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Her skriver Hasseldal at den sprengte kapasiteten utgjør en utfordring i «kontrolløyemed», «beredskapsøyemed», og «kriminalitetsforebyggende øyemed».

I tillegg frykter Hasseldal at ventetiden i passkontrollen – som i dag kan være på flere timer – vil øke ytterligere. Bekymringen deles av Paal Sørhagen, politistasjonssjef på Gardermoen politistasjon.

– Vi er bekymret for HMS i den sammenhengen. Det er lange køer, og det er slitsomt for kontrollørene å se disse køene som bare vokser og vokser. Da kan man også lure hvilken kvalitet det er på grensekontrollen, fordi man blir veldig sliten i hodet av å se på så mye pass, sier Sørhagen.

Påpekt tidligere, ikke utbedret

Problemene ved Oslo lufthavn har blitt påpekt flere ganger tidligere, blant annet i forbindelse med en såkalt Schengen-inspeksjon i 2011. Den gang krevde EU-inspektørene en umiddelbar bemanningsøkning for at Norge skulle kunne ivareta sine Schengen-forpliktelser, ifølge Romerikes Blad.

Likevel har lite skjedd siden den gang, og Hasseldal reagerer på at planene om å utvide flyplassen har blitt lagt uten politiets medvirkning.

– Vårt svar i høringen er at departementene må se dette i sammenheng. Når man har denne voldsomme ambisjonen om økt trafikkvekst, så må politiets ressurser avstemmes opp mot det. Det er en politisk sak.

– Er det ikke din jobb som politimester å få til en best mulig tjeneste med de ressursene du har tilgjengelig?

– Det er min oppgave, og det gjør vi som best vi kan. Men i kampen mot organisert kriminalitet, mot seksuelle overgrep og voldtekter, så vil grensekontroll ikke nå opp. Vi trenger en øremerking til dette feltet for at vi skal kunne levere den tjenesten vi trenger, sier Hasseldal til NRK.

– Planene om utvidelse har vært kjent lenge. Hvorfor kommer dette først nå?

– Vi har spilt dette inn som et høringssvar til Nasjonal transportplan når muligheten bød seg. Vi har selvfølgelig tatt opp dette med Politidirektoratet tidligere også.

Avinor: Opp til politiet

Politimesteren frykter at utvidelsen av Gardermoen gjør at politiet ikke kan oppfylle kravene til Avinor, som er ansvarlige for driften av Gardermoen. Kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa, sier til NRK at det har vært «enkelte situasjoner i sommer» der køene ved passkontrollen har vært for lange.

Løksa ønsker ikke å svare på om Avinor deler politiets bekymring med tanke på den planlagte utvidelsen.

Kristian Løksa i Avinor

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Jeg vil ikke gå inn på hvordan politiets bemanning er, det må det være opp til politiet å håndtere. Vi ønsker at de har bemanning til å håndtere den trafikken som er, slik at de som skal ut og reise får kortest mulig ventetid, og en best mulig reise, sier Løksa.

Hasseldals utsagn om at politiet i for liten del har vært involvert i planene om utvidelse, er først og fremst rettet mot Justisdepartementet. Løksa i Avinor sier selskapet «har en tett og god dialog med politiet om trafikkflyten på flyplassene i Norge».

– Avinors planer ligger langt fram i tid, og vi opplever at politiet er godt kjent med dem.

Solvik-Olsen: Avviser bekymring

Samferdseldepartementet henviser til Politidirektoratet. Departementet skriver dette i en SMS til NRK:

«Samferdselsdepartementet har generelt en god dialog med aktuelle aktører. I forarbeidet til NTP (Nasjonal transportplan) er det naturlig at departementet gjør seg en del vurderinger og tanker på tidlige tidspunkt, og at regjeringens arbeid med alle departementer kommer inn etter hvert.»

Samferdselsministeren avviser onsdag kveld at det er grunn til bekymring for politikapasiteten på Oslo lufthavn:

Samferdselsministeren avviser at det er grunn til bekymring for politikapasiteten på Oslo lufthavn.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver dette i en e-post til NRK:

«Justis- og beredskapsdepartementet har lagt opp til en årlig vekst på ca. 350 nye politistillinger. Det er Politidirektoratet som fordeler de nye stillinger til landets 12 politidistrikt. Stillingsveksten gir rom for å styrke prioriterte områder og områder med en vekst i oppgavene. Departementet legger til grunn at Politidirektoratet, i samarbeid med berørte politidistrikt, har en strategi og et helhetlig blikk ved fordeling av ressurser og stillinger internt i politiet. Samtidig forutsetter vi at politimesteren iverksetter nødvendige tiltak og utnytter sine fullmakter og sin styringsrett, og har dialog med Politidirektoratet når det gjelder å ivareta tjenesten ved Oslo lufthavn Gardermoen.»

POD: – Kan ikke love flere folk

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Kristin Kvigne, sier til NRK at de vet at det er en krevende situasjon på flyplassen, og at direktoratet har en tett dialog med Øst politidistrikt om dette.

– Får Gardermoen politistasjon flere folk?

– Det kan jeg ikke love nå. Vi er i en dialog med Øst Politidistrikt når det gjelder en eventuell økning i trafikken. Da vil vi også måtte være i en dialog med justisdepartementet når det gjelder ressurssetting av grensekontroll generelt, sier Kvigne.

Hun sier videre at lange køer i grensekontroll er noe som politimesteren med bistand fra Politidirektoratet må løse i eget politidistrikt.

– Det er noe som vi ser på løpende i alle politidistrikt om er riktig ressusrssatt, sier hun.

– Er det riktig ressurssatt?

– Det er litt tidlig å. Vi er i en dialog og skal fortsette den og finne ut hvor løsningen ligger, sier Kvigne.

Høyt sykefravær og lav bemanning gjør at politiet frykter at grensekontrollørene på Oslo lufthavn kan slippe kriminelle eller personer med falsk ID igjennom.

Ledelsen i Øst politidistrikt mener presset i grensekontrollen på Oslo lufthavn er så stort at kriminelle eller personer med falske ID-dokumenter i verste fall får passere.

Høyt sykefravær og lav bemanning gjør at politiet frykter «passblindhet» blant kontrollørene på Oslo lufthavn. Hovedverneombud frykter at utvidelsen av flyplassen vil gjøre situasjonen enda mer prekær.

Hovedverneombud frykter at utvidelsen av flyplassen vil gjøre situasjonen enda mer prekær.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ