POD går for ubevæpnet politi: – Vi er blant de tyngst bevæpnede i verden

Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener politiet i Norge i hovedsak skal fortsette å være ubevæpnet. Samtidig vil han gjøre det enklere for distriktene å bevæpne seg i «utsatte områder».

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

UTEN VÅPEN: Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier POD anbefaler at politiet i Norge i hovedsak skal fortsette å være ubevæpnet, og viser til at det holder å ha våpen lagret i bil.

Foto: NRK / Peder Bergholt

Debatten om politiet i Norge skal gå rundt med våpen på hofta har blussett opp i vinter. Bakgrunnen er at Bevæpningsutvalget i mars foreslo at dagens ordning, med lagring av våpen i bil, skal videreføres.

I dag redegjorde politidirektør Odd Reidar Humlegård for sitt høringssvar til Justis – og beredskapsdepartementet. Han støtter hovedtrekkene i utvalgets forslag.

– Vi mener det ikke er behov for at alt personell skal være bevæpnet til enhver tid, men vi mener det er behov for å styrke grunnberedskapen ved enkelte situasjoner, sier Humlegård.

Nationaltheathret og Oslo S

Humlegård hevder samtidig at Politidirektoratet har lyttet til politimesterne i de største byene i Norge, som ønsker seg permanent bevæpning.

Politidirektøren mener en løsning på dette kan være å senke terskelen for at patruljerer kan bevæpne seg når de er i det han beskriver som «utsatte områder».

Humlegård nevner blant annet Oslo sentralstasjon som et eksempel på et slikt område.

– Oslo politidistrikt har noen sentrumsnære områder som er mer utsatt. Her foreslår vi en ordning hvor politidistriktet selv utarbeider en sikkerhets – og sårbarhetsanalyse. På bakgrunn av denne skal patruljene som er i dette området ha lettere tilgang til ladd våpen.

– Dette gjelder blant annet området ved Oslo S, der det er store avstander. Det samme gjelder om man er på Nationaltheateret stasjon og må ned på stasjonen for å løse et problem, sier Humlegård.

Oslo lufthavn

I tillegg mener politidirektøren at terskelen for at politiet kan bevæpne seg i forkant av oppdrag som anses for å være særlig risikofylte, må senkes.

Politimesteren i Øst politidistrikt, som har ansvaret for Oslo lufthavn, har tatt til orde for at politiet ved landets hovedflyplass bør bevæpnes. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har svart med å innføre midlertidig bevæpning på flyplassen på Gardermoen.

Humlegård trekker også frem Oslo lufthavn Gardermoen som et område der det er naturlig at politipatruljer bærer våpen.

– Hvordan en modell for områdebevæpning skal innrettes må utredes nærmere, sier Humlegård.

Oslo S - knivstikking

Humlegård mener det er naturlig at politiet som patruljerer ved Oslo S er bevæpnet. Her har politiet rykket ut til en knivstikking.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Stor uenighet

Politidirektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen og ressursfordelingen i norsk politi, og deres innspill vil veie tungt i departementets videre prosess.

I en ny undersøkelse Politihøgskolen har gjort blant Politiets fellesforbunds medlemmer, svarer 80 prosent av politifolkene at de ønsker å bære våpen.

Humlegård la torsdag vekt på at spørsmålet om bevæpning er vanskelig, og at det kan være ulike synspunkt internt i ett enkelt politidistrikt.

– Også de som ønsker videreføring av dagens modell ser behovet for å åpne opp for bevæpning i situasjoner som krever det. Det er heller ikke ting som alle er enige om i distriktene, verken i ledergruppa eller blant tjenestemenn.

– Blant de tyngst bevæpnede i verden

Humlegård er imidlertid opptatt av det har skjedd store endringer på kort tid når det gjelder bevæpning. Han viser blant annet til at ordningen med at politiet skal ha våpen lagret i bil ble innført i 2013.

I 2016 ble også fullmakten til å kunne bordre bevæpning flyttet fra politimesteren til operasjonsleder i en del tilfeller.

– Det er ikke lenge siden politiet måtte inn på stasjonen for å hente våpen. Fremskutt lagring var en stor endring når det gjelder bevæpning. Politiet har nå MP5 (maskinpistol, journ.anm.) og pistol tilgjengelig i bilen.

– Det betyr at norsk politi er blant de tyngst bevæpnede i verden, av politi jeg kjenner til, sier Humlegård.

Norge er det eneste landet i Norden, og et av få land på verdensbasis, der politiet ikke er generelt bevæpnet. Blant få unntak er Irland og New Zealand, i tillegg til Storbritannia, der bare deler av politistyrken er bevæpnet som utgangspunkt.

Per-Willy Amundsen, Kirsten Lindeberg, Odd Reidar Humlegård

Justisminister Per-Willy Amundsen (t.v.) representerer et parti som er for generell bevæpning av politiet. Her er han på beredskapsøvelse med Humlegård (t.h.) tidligere i vinter.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Opphetet diskusjon

I sine høringssvar til Bevæpningsutvalget skriver også politimesterne med ansvar for de tre største byene i Norge at de ønsker seg bevæpnet politi i sine distrikt. Samtidig sier et flertall av norske politimestre at de ikke trenger våpen på hofta.

Tonen i debatten ble skrudd opp noen hakk da PST-sjef Benedicte Bjørnland sa at Bevæpningsutvalget har misforstått PSTs vurdering av trusselsituasjonen i Norge. Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt, som satt i utvalget, svarte med å si at Bjørnland forsøkte å latterliggjøre utvalgets arbeid.

Humlegård sier på sin side at han mener usikkerheten knyttet til trusselnivået i Norge er større enn det Bevæpningsutvalget har lagt til grunn.

– Vi har sett på kriminalitetsbildet, trusselvurderingen fra PST og etterretningsanalyser. Vi mener trusselnivået ligger høyere enn det utvalget har lagt til grunn, men dette vil variere landet rundt, også i Oslo politidistrikt.

I forrige uke senket imidlertid PST trusselnivået. Terror mot Norge anses nå som «mulig», i stedet for «sannsynlig».

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har på sin side sagt at han tror norsk politi vil være bevæpnet «i løpet av noen år». Dette til tross for at per i dag trolig ikke er politisk flertall for dette.

Justis – og beredskapsdepsminister Per Willy Amundsen sier det vil bli innført midlertidig bevæpning på Norges hovedflyplass de neste tre månedene.

Justisminister Per-Willy Amundsen har tidligere vært en tilhenger av bevæpnet politi. Tidligere denne måneden fortalt han at politiet på Gardermoen skal få bære våpen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger