Pasientskader for nesten én milliard i fjor

Pasienter som er skadet i det norske helsevesenet fikk i fjor utbetalt en rekordhøy sum i erstatninger. Ortopedi og kreftbehandling dominerer klagebunken. Erstatninger for private helsetjenester er mer enn doblet på ett år.

Erstatning etter pasientskader 1988-2013

Kurven viser veksten i erstatningsutbetalinger fra Norsk pasientskadeerstatsning fra 1988 til 2013.

Foto: Grafikk: NPE/NRK

Til sammen 946 millioner kroner ble utbetalt av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for skader som er oppstått på private og offentlige sykehus, og i primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten i fjor. Det er ny rekord. Over 5000 pasienter og pårørende klaget, men bare 3 av 10 fikk medhold.

Tallene viser at mer fokus på pasientsikkerhet vil spare samfunnet for mye penger, og pasientene for mye lidelse.

Knut Fredrik Thorne, pasientombud i Akershus
Knut Fredrik Thorne

Pasientombud Knut Fredrik Thorne.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

I fjor kom det inn 5065 klager fra pasienter og pårørende som mente at det var skjedd feilbehandling. Det er en liten nedgang i antall klager fra året før, men likevel 50 prosent flere enn i 2008.

Helse Sør-Øst verstingen

Ahus

Helse Sør-Øst, som inkluderer Ahus, troner på klagetoppen.

Helse Sør-Øst troner på toppen av erstatningslista med nesten 400 millioner i utbetalinger. Regionen har både flest pasienter og flest klager.

Deretter følger Helse Vest med 142 millioner i utbetalinger, og primærhelsetjenesten med 116 millioner.

Helse Midt-Norge har ligget flatt i klagetall i mange år. I alle de andre regionene øker klagene.

Dobling i privat helsetjeneste

Tallene viser at erstatningsutbetalingene etter skader i privathelsetjenesten er mer enn doblet på ett år, fra 12 til 21 millioner.

Mens erstatningene for legemiddelskader er kraftig redusert fra 24 millioner for tre år siden, til 2,6 millioner i fjor

Se hele lista under.

Utbetalte erstatninger fra norske helseforetak

Helseforetak

2009

2010

2011

2012

2013

 Totalt

757905620

818370340

846647620

706108239

946146128

 Helse Nord

108405929

91211982

97508818

68807865

93374589

 Helse Midt-Norge

64399584

81756278

93991333

73768426

73318955

 Helse Vest

146670510

96559082

134014742

90753748

142305531

 Helse Sør-Øst

355845079

367014225

364110666

315446199

395833444

 Primærhelsetjenesten

41100168

107825584

78256582

92747481

116838651

 Privat helsetjeneste

 

2256551

16737331

12803053

32055347

 Legemiddelforsikringen

20680350

25523998

24432937

9268822

2632000

 Annet

20804000

46222640

37595211

42512645

89787611

Bare 3 av 10 klagere vinner fram

29 prosent av klagene som ble ferdigbehandlet i 2013 fikk medhold. Det er noen færre enn årene før.

I alt 1384 pasienter og pårørende fikk medhold i fjor, og deler altså på erstatningssummen på 946 millioner. Det gir en snittutbetaling på 684 000 kroner.

De dyreste skadene befinner seg i kategorien fødselsskade på barn. Her fikk 23 barn til sammen 100 millioner kroner i erstatning, et snitt på 4,3 millioner kroner.

Mange klager på kreftbehandling

Cellegiftstativ

Kreftpasienter som fikk erstatning for feilbehandling i fjor, fikk i snitt 777 000 kroner.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK
Pandemrix-vaksine

Vaksineskader er alvorlige. Gjennomsnittlig utbetaling for skader etter svineinfluensavaksinen i fjor var på 912 000 kroner.

Foto: MICHAEL BUHOLZER / REUTERS

Aller flest erstatninger er utbetalt til pasienter som klaget på ortopedisk behandling, det vil si blant annet si beinbrudd, ryggoperasjoner og hofteproteser.

Deretter følger feilbehandlede kreftpasienter. I alt 619 pasienter og påhørende hadde klaget på kreftbehandling og søkt om erstatning. De største gruppene er pasienter med kreft i tarm og bryst.

Utbetalingene til de 215 som fikk medhold i klagen, var i snitt på 777 000 kroner i fjor.

– Klagene går særlig på forsinket kreftdiagnose og for sen oppfølging og behandling, sier kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning.

Like stor erstatning ble utbetalt til de 33 som fikk medhold i feilbehandling innen psykiatri/psykologi i fjor.

Dyre vaksineskader

80 personer fikk i fjor til sammen over 73 millioner kroner i erstatning for bivirkninger etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Til sammen har 403 personer meldt inn skader som dreier seg om svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Av de 80 som har fått utbetalt erstatning, er 56 barn og unge og 10 voksne som har fått narkolepsi som følge av vaksinen.

Skader som følge av feilbehandling hos tannleger førte til 106 utbetalinger på gjennomsnittlig 109 000 kroner. Omtrent like mange klagere fikk medhold når det gjelder feilbehandling innen psykologi/psykiatri.

32 fikk erstatning etter mislykket plastikkirurgi og kosmetisk behandling. I snitt ble utbetalingen på 82 000 kroner.

Mørketall

Pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus sier han tror det fortsatt er store mørketall, selv om erstatningsutbetalingene øker.

Først og fremst er pasientene opptatt av å formidle hva de har opplevd i helsevesenet. De er mer opptatt av å hindre at andre skal få oppleve noe lignende, enn de er av erstatning

Knut Fredrik Thorne, pasientombud i Akershus

Det bygger han på at både han og de andre pasientombudene merker at pasientene er lite fokusert på å søke erstatning, selv om flere og flere er blitt mer oppmerksom på klagemuligheten.

Alvorlig for samfunnet

Tallene sier ikke noe om antall feilbehandlinger ute i helsevesenet, bare om de sakene som er klaget inn til NPE.

– Størrelsen på erstatningene viser at det er viktig å tilbakefører kunnskap om sakene våre til helsetjenesten, påpeker direktør i Norsk pasientskadeerstatning NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

Han sier helsevesenet selv må se på hva som går galt og legge opp rutiner og systemer slik at vi får en sikrere helsetjeneste der det skjer færre feil. Dette arbeidet er av stor samfunnsmessig betydning, både økonomisk og menneskelig.

– Statistikk og oversikt over risiko for skader og skadeomfang er viktig i dette arbeidet, understreker Jørstad.

Korter ned køen

Rolf Gunnar Jørstad

Rolf Gunnar Jørstad er direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Foto: NPE

At utbetalingene er så store i 2013, handler i hovedsak om at NPE har behandlet flere saker enn årene før, forteller Jørstad.

– Jeg er glad for at 300 flere pasienter enn året før fikk endelig erstatningsoppgjør i fjor. Når man har vært uheldig og fått en pasientskade grunnet feilbehandling, er det å få avklart og utbetalt erstatning for det økonomiske tapet man har fått, naturlig nok svært viktig for den enkelte, sier Jørstad.

Raskere saksgang

Saksbehandlingstiden i NPE er kortet ned i 2013, med gjennomsnittlig 35 dager når det gjelder å avklare om klageren har rett til erstatning, og i snitt 45 dager i prosessen med å fastsette erstatningssummen.

Jørstad sier det er et mål å korte ned saksbehandlingstiden ytterligere.

– Raske og riktige avgjørelser er av stor velferdsmessig betydning for dem som henvender seg til oss, sier han.

Jobber med fornying og forbedring

Helse Sør-Øst, som ligger på erstatningstoppen med 395 millioner i utbetalinger i fjor, er en gigant som dekker over 50 prosent av spesialisthelsetjenesten i Norge. Helse Sør-Øst har dermed relativt sett lavere erstatningsutbetalinger (41 prosent) enn størrelsen skulle tilsi.

Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør Helse Sør-Øst

Alice Beathe Andersgaard er fagdirektør i Helse Sør-Øst.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Økningen i antall meldinger skyldes i hovedsak at sykehusene er blitt flinkere til å registrere skader og at pasientene har fått en økt bevissthet om sine rettigheter. Og det er bra. Pasienter som opplever svikt i behandlingen skal få erstatning når de har krav på det.

Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør i Helse Sør-Øst

– Det er ingenting som tyder på at det er mer skader i helsevesenet i dag enn tidligere, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard.

I dekningsområdet til Helse Sør-Øst bor det 2,8 millioner mennesker. Systemet omfatter 10 helseforetak med over 30 sykehus. I Helse Sør-Øst arbeider det 75 000 mennesker.

– Alle vår sykehus jobber kontinuerlig med å redusere antall uønskede hendelser i pasientbehandlingen og det foregår et bredt forbedringsarbeid på mange plan. Skader og uønskede hendelser som meldes til NPE, Meldeordningen og Helsetilsynet brukes både lokalt og regionalt for å lære av og for å forebygge at lignende hendelser skal skje igjen, sier Andersgaard.

Hun forteller at Helse Sør-Øst nylig har vedtatt en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg satser regionen mye på fornying og standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser.

– Alt dette har som mål at kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen skal bli tryggere og bedre, sier Andersgaard.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger