Hopp til innhold

Ny rapport: Alvorlig svikt mellom sykehus og kommunene

Mangler eller feil i pasienters helseinformasjon, bruk av faks og pasienter som skrives ut for tidlig. Dette er noen av funnene i en ny, landsomfattende undersøkelse fra Helsetilsynet.

Pasient

SKRIVES UT TIDLIGERE FRA SYKEHUS: Fastleger og hjemmetjenesten får ofte ikke god nok informasjon om pasientens helsetilstand og behov for hjelp når pasienter skrives ut av sykehus. Illustrasjonsfoto.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Tirsdag offentliggjorde Helsetilsynet en landsomfattende rapport om Helse-Norge etter at samarbeidsreformen ble innført i 2012.

Tilsynet avdekker «alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune», heter det i rapporten.

Utveksling av helseinformasjon om pasienten når denne skulle flyttes fra sykehus til fastlege og hjemmetjenesten, var området man fant flest lovbrudd og svikt.

Faks og konvolutt fortsatt i bruk

Helsetilsynet konkluderer også med at det er en «god stund» til målene i reformen er nådd.

Avtaler om samarbeid ble i mange tilfeller ikke fulgt i praksis. Tilsynet fant svikt i både utskrivning fra sykehus og da pasienten ble mottatt i kommunen.

Hovedfunn i undersøkelsen:

  • Fastleger og hjemmetjenesten får ofte ikke god nok informasjon om pasientens tilstand og hjelpebehov fordi opplysninger om legemidler og epikriser mangler, er feil eller kommer for seint.
  • Kun et fåtall av sykehusansatte har mulighet til å sende oppdatert legemiddelliste elektronisk til hjemmetjenesten. Det er utbredt praksis å sende en konvolutt til pasienten med viktige helseopplysninger.
  • Dersom legen er borte fra jobb, risikerer hjemmesykepleien å ikke få nødvendige pasientopplysninger fordi andre ansatte ikke kan åpne det elektroniske meldingssystemet.
  • Pasientinformasjon mangler i det elektroniske meldingssystemet fordi noen fremdeles bruker telefon eller faks uten å oppdatere pasientjournalen.
  • Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus og større press på kommunenes hjemmetjenester for å ta imot utskrivningsklare pasienter.
  • Pasienter får for lite informasjon om behandlingen og hva som skjer når de kommer hjem. De har liten mulighet til å påvirke.
  • Innføringen av elektroniske meldinger har effektivisert kommunikasjonen mellom sykehuset og hjemmetjenesten, men har også ført til at relasjonene endres fra å være «personlige» til å bli mer og mer «elektroniske,» heter det i rapporten.
  • Feil ble sjeldent meldt fra om fordi avvikssystemet ikke var kjent eller lite brukervennlig.

Helsetilsynet sterkt bekymret

Jan Fredrik Andresen

BEKYMRET: – Etter over fire år burde flere av disse forholdene være i orden, synes direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Alle lovbrudd er alvorlig. Det er et uttrykk for at det er svikt i tjenestene som setter pasientene i en potensielt farlig situasjon, så det er alvorlig, sier direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

I tillegg til for dårlig informasjon til pasientene, trekker Andresen fram feil og mangler i medisinlister som den mest graverende svikten:

– I verste fall så kan jo pasienter forkomme eller man får utviklet økt sykelighet fordi man ikke får effekt av behandlingen. Manglende eller feil bruk av legemidler kan man lett tenke seg fører til en forverring av pasientens tilstand.

Helsetilsynet ser med stor bekymring på at det er avdekket så mye svikt i overføring av informasjon om pasienten i samhandlingen mellom nivåene.

Helsetilsynets rapport

Andresen understreker at Fylkesmennene nå følger tett opp at de faktiske lovbruddene som ble avslørt ikke skal gjenta seg.

– Vi tenker at dette er en beskrivelse som er gyldig også andre steder.
Etter fire år så burde en del av disse forholdene vært i orden.

Departementet skal se nøye på rapporten

Lisbeth Normann, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H) sier det er alvorlig dersom sykehusene og kommunene ikke følger opp samarbeidsavtalene.

– Vi er opptatt av pasientenes ve og vel, og at det skal være god omsorg og behandling. Det er vårt ansvar å sikre det.

Lisbeth Normann

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, sier regjeringa allerede er i gang med å ruste opp kommunene til å ta imot flere pasienter.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hun sier det er viktig at det er et godt system for å overlevere pasientinformasjonen som er nødvendig for at pasienten skal få god oppfølgning når de kommer fra sykehus til kommunen.

Ifølge statssekretæren tar regjeringa noen viktige grep når de ruster opp kommunen med 1,2 milliarder kroner til kompetanseløft, legger til rette for mer lagarbeid og oppfordrer kommunene og sykehusene til å videreutvikle samarbeidsavtalene.

– Vi skal se nøye på rapporten fra Helsetilsynet. Vi har tett og god dialog med Fylkesmennene og sykehusene, så dette er gjenstand for diskusjon. Vi vil selvfølgelig følge opp, sier Normann.
.

AKTUELT NÅ