Hopp til innhold

NSB vil ha aksjeselskap for å hindre mer togkaos

NSB foreslår å dele hele jernbanesektoren inn i to aksjeselskap for å komme forsinkelser og innstilte tog til livs.

Togkaos på Oslo S

TOGKAOS: Forsinkelser og instilte tog preger togtrafikken i alt for stor grad i dag, mener NSB.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Geir Isaksen

STØTFANGER MOT STØTFANGER: – Vi blir stadig flere mennesker og hver dag står biler støtfanger mot støtfanger i rushtiden. Veksten i befolkningen gir et økt transportbehov og vi må sørge for å skape de gode kollektive løsningene, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Vi ser at kundene våre ikke får et godt nok tilbud. Forsinkelser og innstillinger preger folks reisehverdag i alt for stor grad. De nye rammebetingelsene åpner for å skape bedre løsninger for jernbanesektoren, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– Et veiskille for jernbanen

På en pressekonferanse i formiddag presenterte selskapet sitt forslag til ny organisering av jernbanesektoren. Kort fortalt ønsker NSB at kartet tegnes helt på nytt, ved at det opprettes to aksjeselskap:

  • Ett selskap skal ha ansvaret for den totale togleveransen, og legges under Samferdselsdepartementet. Det skal drifte og bygge ut infrastruktur, eiendom, utvikling av knutepunkter, ha ansvaret for togmateriell og kjøp av persontogtjenester.
  • Det andre selskapet er et kommersielt selskap som legges under Nærings- og handelsdepartementet. Stikkord her er forretningsmessige mål på lønnsomhet og avkastning, og virksomheten skal være innen både godstog, persontog, buss og vedlikehold av både tog- og banestrekninger.

NSB-ledelsen mener jernbanen i Norge står foran et veiskille, med en ny og mer konkurranse-fokusert regjering og nye EU-krav som viktige premissleverandører.

Men kanskje viktigst av alt: Rundt byene hoper bilkøer seg opp, og de som allerede har valgt toget som fremkomstmiddel i det daglige må stadig stri med forsinkede og instilte tog.

– Skal vi få til alt dette må vi omorganisere hele jernbanesektoren – inkludert NSB-konsernet. Vi anbefaler derfor at hele jernbanesektoren deles opp på nytt – med en forretningsmessig struktur som aksjeselskap i bunn, sier Isaksen.

NSB mener det er flere utfordringer ved dagens organisering. Både Jernbaneverket og NSB er preget av politisk styring, det er uklare grenser mellom politikk, forvaltning og forretning og det samme kan sies om eierrollen.

Målene skiller seg heller ikke tydelig ut, årlige bevilgninger fremfor prosjektfinansiering går på bekostning av kontinuitet og mandater er uklare. Man ser heller ikke by- og stedsplanlegging som en del av helheten i arbeidet med jernbanen.

– Må gi kundene et bedre tilbud

Tankene er allerede presentert for Samferdselsdepartementet, og nå kaster NSB-ledelsen ballen videre til politikerne i den videre uformingen av sektoren.

– Vi må sikre at en fremtidig løsning gir kundene et bedre tilbud, samtidig som samfunnet får mest mulig igjen for hver krone som investeres i sektoren, sier han.

For ett års tid siden satt NSB-konsernet i gang et større utvalg som skulle vurdere hvordan nye rammebetingelser kan gi kundene bedre togtjenester. Konklusjonen var at man måtte se utenfor NSB-konsernets forretningsområder for å finne frem til en god løsning. Det er dette arbeidet som ligger til grunn for forslagene som i dag ble presentert.

Prinsippene forutsetter blant annet bedre sammenheng mellom investeringer i tog og infrastruktur, klare ansvar- og myndighetsforhold, tydelig skille mellom offentlige oppgaver og konkurranseutsatt virksomhet, hvor arbeidsdelingen mellom eier, styre og administrasjon går klart frem, samt tydelige mål og klare krav til avkastning.

Forsinkelser i togtrafikken

– Vi ser at kundene våre ikke får et godt nok tilbud. Forsinkelser og innstillinger preger folks reisehverdag i alt for stor grad, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

Lyspunkt

AKTUELT NÅ