Norge gir spanske sjøfolk blankt avslag

Norske myndigheter avviser kontant kravet om pensjonsutbetalinger fra tidligere spanske sjøfolk om bord på norske skip. Nå blir den norske stat stevnet for retten, varsler spanjolenes advokat, Øivind Østberg.

Advokat Øivind Østberg

GÅR TIL SAK MOT STATEN: Advokat Øivind Østberg representerer 211 spanske sjøfolk og deres etterlatte som mener seg utsatt for usaklig forskjellsbehandling av norske myndigheter.

Foto: Privat

– Vi mottok endelig avslag fra Arbeids- og sosialdepartementet for noen dager siden. Neste uke vil vi levere vår stevning til Oslo tingrett, sier Østberg til NRK.

Han representerer 211 spanske sjøfolk og deres etterlatte. De krever etterbetalt pensjon fra folketrygden og pensjonstrygden. Noen av kravene går helt tilbake til 1948 og fram til 1. januar 1994 da EØS-avtalen trådte i kraft.

– Dette er arbeidsfolk som jobbet i mange tiår på norske skip, og som bidro til bygge opp den norske rikdommen. Kjernen i saken er et krav om at staten nå påtar seg ansvaret å gi de spanske sjøfolkene løpende pensjonsutbetalinger som alderspensjonister eller etterlatte, sier Øivind Østberg.

– Vi snakker om milliarder

Får klientene medhold i tingretten, vil det kunne få konsekvenser for tusenvis av spanske sjøfolk og deres etterlatte som mener å ha krav på årevis med uteblitt pensjon.

Dette er arbeidsfolk som jobbet i mange tiår på norske skip, og som bidro til bygge opp den norske rikdommen

Advokat for spanske sjøfolk, Øivind Østberg

– Hvis vi tenker oss en snittutbetaling på 50.000 kroner årlig, vil det for mine klienter beløpe seg til ti millioner kroner årlig.

M/S ROYAL VIKING

En av de spanske sjøfolkene som nå har fått avslag på kravet om pensjon fra Norge, har tatt vare på dette minnet fra tiden på M/S ROYAL VIKING.

Foto: Privat

Saken berører til sammen 12.000 spanske sjøfolk og deres etterlatte. En rettskraftig prinsippdom vil få store konsekvenser.

– Da snakker vi om milliarder av kroner, sier Østberg.

Departementet avviser kravet

Arbeids- og sosialdepartementet, som har behandlet kravet, kan ikke se at det er lagt fram nye opplysninger som gir grunnlag for å vurdere spørsmålene annerledes nå.

«Etter vår vurdering er det ikke grunnlag for å tilkjenne denne persongruppen de pensjonsrettighetene som er satt fram i kravet av 2. november 2015», skriver Arbeids- og sosialdepartementet i avslaget.

Etter vår vurdering er det ikke grunnlag for å tilkjenne denne persongruppen de pensjonsrettighetene som er satt fram

Arbeids- og sosialdepartementet

Departementet viser til at de rettslige grunnlagene for kravene på pensjonsrettigheter allerede har vært behandlet av ulike klageinstanser uten at det har ført frem.

Sivilombudsmannen har konkludert med at det ikke er begått feil av norske myndigheter og at norsk trygdelovgivning ikke er i strid med menneskerettskonvensjonen.

Spanske sjøfolk får ikke pensjon

UTEN PENSJON: Juan Manuel Lores, Manuel Otero, Manuel Rama Mayo, Alberto Paz Vinas og Juana Garcia Minino jobbet i en årrekke på norske skip, men får ikke utbetalt pensjon fra Norge. Nå venter et rettslig oppgjør.

Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

Motstand i ESA og EU-domstolen

Flere av de spanske sjøfolkene har klaget Norge inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA for brudd på EØS-avtalen, men ESA har avsluttet sakene uten å reise sak mot Norge.

«I februar kom Generaladvokaten i EU-domstolen med sine vurderinger i en sak av beslektet karakter. Dette var vurderinger som ikke var positive sett med våre øyne. Men dom faller ikke før om tre måneder. Uansett er EU-retten ikke avgjørende for oss, sier Østberg, og tilføyer:

Vi er innstilt på å ta denne saken helt til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Advokat for spanske sjøfolk, Øivind Østberg

– Vi er innstilt på å ta denne saken helt til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg hvis det blir nødvendig, sier Østberg.

– Hvorfor tror du dere vil nå fram i retten, når dere har fått nei alle andre steder?

– Det er ingen rettsinstans som har prøvet de argumentene vi fremmer i saken.

I flere spanske byer skal det ha vært arrangert anti-norske demonstrasjoner, og enkelte oppfordrer til boikott av norske varer.

Betalte ikke arbeidsgiveravgfit

Før EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 var det utelukkende norske statsborgere og personer med fast bopel i Norge som kunne opptjene pensjonsrettigheter i Pensjonstrygden for sjøfolk og i folketrygden. Regelverket medførte at rederiene ikke betalte arbeidsgiveravgift for andre enn nordiske borgere og etter egen avtale med portugisere.

– At spanske sjøfolk måtte betale skatt, men likevel ikke oppnådde pensjonsrettigheter, er en konsekvens av regelverket som gjaldt den gangen, sier kommunikasjonssjef i Norges Rederiforbund, Erik Giercksky.

Laster Twitter-innhold

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger