Nav sliter med gamle datasystemer i jakten på trygdetabber – har ikke statistikk

Nav har ikke et system som kan gi dem oversikt over omfanget av trygdeskandalen, ifølge trygdeadvokat. Nav innrømmer at det kan bli utfordrende å finne alle feilbehandlede sakene.

Anniken Hauglie forklarer seg i Stortinget 5. nov. 2019

SNU ALLE STEINER: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) lovet Stortinget tirsdag at alle steiner skal snus i trygdeskandalen.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

NRK har fått tilgang til et brev sendt fra Nav til arbeids- og sosialdepartementet i desember 2016.

I brevet står det svart på hvitt at etaten mangler statistikk over arbeidsavklaringspenger utbetalt til brukere i utlandet.

«Vi har ikke statistikk over eksport på AAP. Det er ikke egne oppgaver i Arena for eksport, og det finnes ikke statistikk over dette. Verken i Datavarehus eller styringsverktøyet. Vi har derfor ikke noe tallmateriale til å kunne presentere den statistikken som etterspørres.»

Magne Fladby, seksjonssjef i Nav, og hans team på 50 medarbeidere jobber i dag med å kartlegge Nav-brukere som er blitt feilbehandlet.

Fladby bekrefter at situasjonen er den samme i dag:

– Vi produserer ikke statistikk for alle disse ulike sakstypene, vi har fire-fem ulike sakstyper vi ser etter, sier Fladby, og legger til:

– Vi håper å finne alt digitalt, men det er ressurskrevende arbeid.

Brev Nav

INGEN STATISTIKK: Brev fra Nav til Arbeids og sosialdepartementet viser at etaten ikke har et system for statistikk over eksport av arbeidsavklaringspenger.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Har ikke oversikt

Advokat Olav Lægreid er ekspert på trygderett og jobber daglig med Nav-saker. Han har også vært dommer for Trygderetten, og er kritisk til at Nav ikke har en bedre oversikt.

– Nav har meg bekjent ikke noen andre system i dag enn de hadde den gang i 2016. Det betyr at Nav heller ikke i dag har oversikt og et system for å få oversikt over eksport av arbeidsavklaringspenger. Det skal da vanskelig gjøres at Nav greier å finne frem manuelt alle disse sakene blant tusenvis av saker, sier Lægreid.

Advokat Olav Lægreid

IKKE OVERSIKT: Advokat Olav Lægreid har erfaring fra Trygderetten og jobber mye med Nav-saker. Han mener omfanget av trygdeskandalen er større enn regjeringen og Nav hevder.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Minst 48 personer kan ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel, og rundt 2400 saker kan være feilbehandlet, hvor det har vært urettmessig krav om tilbakebetaling fra Nav.

Alt skal fram i lyset og urett skal rettes opp. Hver stein skal snus, sa arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) fra Stortingets talerstol tirsdag.

Advokat Lægreid mener at Nav har utfordringer med å gjennomføre det statsråden lover.

– Det er vanskelig for Nav å finne steiner når de ikke vet hvor sakene finnes, sier Lægreid.

Gamle datasystemer

Problemet for Nav er at alle sakene ikke er registrert med samme søkeord. Nav har funnet mange ofre for feilbehandlingen ved å kombinere søkeord som utenlandssaker og tilbakekreving.

Men sakene kan være arkivert på annen måte også, innrømmer Fladby. Det kan derfor være utfordringer med å kartlegge alle sakene på grunn av mangelfull eller ulik kategorisering i datasystemet.

Magne Fladby

PÅ LET: Magne Fladby og hans team på 50 medarbeidere jobber med å kartlegge Nav-brukere som er blitt feilbehandlet.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Vi kan ikke sitte med laptop å finne saker, dette er et møysommelig arbeid for å søke i våre datasystemer. Vi har til dels gamle datasystemer, og å finne de riktige kjennetegnene for å kartlegge sakene, det kan være vanskelig. Men vi har noen kjennetegn vi søker etter. Vi oppfordrer også folk som har fått feil behandling av saken sin om å ta kontakt med oss i Nav, slik at vi får kartlagt alle og ordnet opp i den urettmessighet de har vært utsatt for, sier Fladby.

Tror omfanget er større

Advokat Lægreid tror trygdeskandalen vil vokse.

– Jeg tror at omfanget av denne saken er mye større. 2400 saker er altfor lavt tall, jeg er ganske sikker på at det dreier seg om i hvert fall 6000 saker, sier Lægreid.

Nav innrømmer at de ikke er sikre på at de har funnet alle feilbehandlingene som er skjedd etter EØS-forordningen i 2012.

– Vi kan ikke garantere at vi har funnet alt. Vi kan ikke utelukke at antall saker stiger. Det er ingen enkel jobb å finne alle sakene. Men jeg lover at vi gjør alt vi kan for å finne alle saker til de som har fått sine saker feilbehandlet og rette det opp, sier seksjonssjef Magne Fladby.

Utelukker ikke papirsøk

Kilder i Nav forteller at IT-systemer i Nav er gamle. Mye ble sent digitalisert, og ligger i papirmapper. Særlig gjelder dette saker som er eldre enn 2012.

Dette kan bli et problem dersom blir bestemt at også saker før EØS-forordningen fra 2012 vil bli behandlet på nytt.

– Dersom vi får oppdrag lenger tilbake i tid enn 2012, kan jeg ikke utelukke at vi må tilbake i papirarkiv, sier Fladby.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

 • 27. november 2018
  Blir orientert

  Nav gir Arbeids- og sosialdepartementet ei foreløpig orientering om brevet Trygderetten sende 19. november om feil praktisering av EUs trygdeforordning.

 • 18. desember 2018
  Saker sett på vent

  Alle klagesaker om fleire korte opphald i EØS-området blir sette på vent medan ein prøver å forstå regelverket.

 • 20. desember 2018
  Brev frå Nav

  Departementet blir formelt orientert om at Trygderetten vurderer å sende spørsmål om korleis Nav praktiserer artikkel 21 i EUs trygdeforordning til EFTA-domstolen.

 • 18. januar 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om saka i eit møte.

 • 24. januar 2019
  Brevveksling mellom Nav og departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei ber direktoratet gjer greie for praksisen til etaten og vurdere om forståinga av artikkel 21 er i tråd med forordninga. Same dag sender Nav eit brev til departementet der dei skriv at dei vil gjere endringar i korleis dei tolkar artikkel 21 i framtida.

 • 22. februar 2019
  Uformell kontakt

  Arbeids- og sosialdepartementet sender ein e-post til Nav for å orientere om at det kjem eit brev i mars.

 • 25. februar 2019
  Set saker på vent

  Den delen av Nav som jobbar med å avdekke og anmelde trygdesvindel seier at dei set saker med nordmenn som har vore på korte opphald i EØS-området på vent.

 • 5. mars 2019
  Departementet sender brev

  Arbeids- og sosialdepartementet sender eit brev til Nav der dei gir tilslutning til den nye praksisen som går ut på at ein ikkje skal stanse eller avslå støtte når nordmenn er midlertidig i eit anna EØS-land.

 • 14. mars 2019
  Ny praksis

  Dei tilsette i Nav får beskjed om den nye praksisen, og blir bedne om å setje saker der støtte blir kravd tilbake på vent.

 • 23. april 2019
  Siste politimelding

  Nav sender den siste politimeldinga om trygdesvindel basert på gammal praksis til påtalemakta. Denne blei kjent for Arbeids- og sosialdepartementet først 25. oktober 2019.

 • 21. juni 2019
  Brev frå Nav

  Nav sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet om korleis dei har endra praksis for ulike typar støtte.

 • 30. august 2019
  E-post frå Nav

  Nav sender ein e-post til Arbeids- og sosialdepartementet der dei orienterer om at feiltolkinga kan omfatte fleire saker enn det ein har trudd tidlegare. I den interne gjennomgangen i Nav kjem det fram at artikkel 21 heller ikkje har vore vurdert ved lengre midlertidige opphald i andre EØS-land.

 • 2. september 2019
  Nav ber om møte

  I ein e-post frå Nav skriv dei at dei treng eit møte med Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet får for første gong vite at folk kan ha sona i fengsel på grunn av feil praksis av regelverket.

 • 13. september 2019
  Møte mellom Nav og departementet

  Nav orienterer Arbeids- og sosialdepartementet om status i saka. Men dei var framleis usikker på om lova var brukt feil, og seier dei vil be påtalemakta om pågåande saker lbir sett på vent.

 • 16. september 2019
  Siste rettssak

  Den siste saka som er basert den gamle tolkinga av lova går for retten.

 • 17. - 19. september 2019
  Brev til politiet

  Nav sender brev til alle politidistrikta der dei ber om at saker som er melde, men der det ikkje er teke ut tiltale, blir sette på vent.

 • 26. september 2019
  Kontakt med Riksadvokaten

  Nav har ein uformell kontakt med Riksadvokatembetet om saka. Riksadvokaten får det formelle varselet om feilen i oktober.

 • 18. - 25. oktober 2019
  Møter mellom Nav og departementet

  Mellom 18. og 25. oktober har Nav og Arbeids- og sosialdepartementet tre møter for å få ei avklaring på korleis lovverket skal tolkast. På det siste møtet deltek Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • 27. oktober 2019
  Brev frå Nav

  I eit brev Nav har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet konkluderer dei med at tidelegare lovtolking av forordninga ikkje har vore rett, uavhengig av lengda på opphaldet.

 • 28. oktober 2019
  Brev frå Trygderetten

  Trygderetten sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei gjer greie for sakene dei har behandla etter at forordninga blei sett i kraft i 2012.

 • 29. oktober 2019
  Brev frå departementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender brev til Nav der dei orienterer om korleis dei skal følge opp saka for å rette opp i dei feila som er gjort.

 • 4. november 2019
  Brev frå ESA

  ESA sender eit brev til Arbeids- og sosialdepartementet der dei ber om ei utgreiing av tolkinga av artikkel 21 i EUs trygdeforordning, og korleis denne er praktisert.

 • 5. november 2019
  Stortinget blir orientert

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie orienterer Stortinget om trygdeskandalen. Ho varslar også ei ekstern gransking av det som har skjedd.

 • 8. november 2019
  Granskingsutval

  Professor i Europa-rett ved UiO, Finn Arnesen, skal lede et granskingsutval på sju personar som skal finne ut korleis reglene kunne bli tolka feil.

 • 19. november 2019
  Visste om straffesaker

  I et brev frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer det frem at Nav allerede i februar var klar over at trygdeskandalen omfatta straffesaker.

 • 25. november
  Raudt fremmer mistillit

  Raudt-leder Bjørnar Moxnes gjør det klart at partiet fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie. Når Stortinget stemmer over forslaget 27. november, er det berre Moxnes som stemmer for.

 • 28. november 2019
  Ber alle statsrådar gjennomgå

  Statsminister Erna Solberg ber alle statsrådane i regjeringa om å gå gjennom sine departement og underliggande etatar for å sjekke om de har tolka EØS-regelverket galt.

 • 4. desember 2019
  Ytelsesdirektør i Nav går av

  Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør etter trygdeskandalen. Bjørn Lien, daverande direktør for Nav Innlandet, overtek etter Monland.

 • 5. desember 2019
  Brev hamna i skuff

  I eit brev som blei sendt frå Nav til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018, men som først blei oversendt Stortinget nå, drøftar Nav forholdet mellom norsk lov og EUs trygdeforordning artikkel 21. Nav ber om ei tilbakemelding på sin tolking og praksis, men brevet blir i staden liggjande i ein skuff. – Eg beklagar overfor dei som er råka, seier Anniken Hauglie.

 • 17. desember 2019
  Opprettar ny nemnd

  Statsminister Erna Solberg seier på si halvårlege pressekonferanse at regjeringa opprettar ei ny nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som spring ut av saka.

 • 6. januar 2020
  Minst 78 personar feilaktig dømde

  Ei ny oversikt frå Setteriksadvokaten viser at 78 personar truleg er feilaktig dømde i trygdeskandalen. Samstundes opplyser han at talet kan vere høgare.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger