Nav-rapport: Fanget ikke opp endring fra EU

Nav-gjennomgang av trygdeskandalen peker på at de ikke fanget opp en endring fra EU, slik at de fortsatte med gammel praksis. De peker også på språkforvirring, manglende kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon.

Internrevisjon i NAV
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det kan ha oppstått interne misforståelser, sier internrevisor Terje Klepp, som har ledet arbeidet med rapporten fra Nav.

Han peker blant annet på at EU kom med en forordning utgitt på alle medlemsland språk, men ikke norsk. Den gamle forordningen var lik på dansk og norsk, mens den nye skapte kluss i oversettelsen av «midlertidig oppholdssted».

– Det er en utbredt forståelse av at den nye forordningen er en forenkling av den gamle. Det innebærer at Nav fortsette den gamle praksisen. Manglende signaler fra departementet, medfører at Nav utarbeidet et rundskriv rundt de nye kontaktytelsene som er i strid med EU-forordningen, sier Klepp.

Klepp peker videre på mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

for svar

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 er dømt i retten. Minst 2400 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval skal finne ut korleis det kunne skje.

Peker på tre feil

28. oktober i år sprakk nyheten om at minst 48 personer er dømt på feil grunnlag, etter at de tok med seg trygdeytelser til andre land i EØS-området. 36 av disse dommene endte med fengselsstraff, og alle måtte betale tilbake pengene de hadde fått utbetalt.

Arbeidet med rapporten ble startet samme dag som nyheten slo ned som en bombe. Nav-direktør, Sigrun Vågeng, sier rapporten viser at de gjorde tre klare feil:

– Vi har vært for svake på EØS-rettens betydning for norsk forvaltning, vi har ikke hatt tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med regelforståelse og vi har ikke hatt god nok samhandling med Arbeids- og sosialdepartementet, sier Vågeng.

Vil ikke gå

Nav tolket at norsk rett gikk foran EØS-reglene, ifølge deres egen gjennomgang.

– Dette var den store kollektive feiltolkningen, sier Vågeng.

– Vi skulle bedt om ekstern bistand tidligere, sier hun videre.

Vågeng har havnet under hardt press etter trygdeskandalen ble kjent. Hun vil ikke gi seg før åremålet som Nav-direktør går ut i 2020.

– Jeg vil bruke denne perioden på å sette et anstendig punktum, sier hun.

Statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet, Anniken Hauglie, informerer til NRK at hun vil be om en skriftlig orientering fra Nav-direktøren, der hun redegjør for hvordan hun vil følge opp rapporten, og hvilke grep hun nå tar.

– Jeg merker meg at Nav-direktøren allerede har varslet organisatoriske endringer i kjølvannet av rapporten.

Gjør endringer

Hauglie sier at rapporten bekrefter at det har vært store utfordringer i Nav på dette området, og at det har fått alvorlige konsekvenser.

– Mitt mål er å komme til bunns i hva som har skjedd, og å hindre at noe lignende skjer igjen.

Hauglie legger til at de allerede har lag etatsstyringen av NAV til en egen styringsavdeling, for å styrke Nav.

– Jeg vil også se om det er behov for ytterligere grep i tiden som kommer, blant annet å bedre EØS-kompetansen i departementet.

Peker på systemsvikt

I rapporten kommer det frem at Arbeids- og sosialdepartementet ble koblet på saken i desember, og at departementet i februar/mars ga instruks om å endre praksis i saker om midlertidig opphold. Likevel ble personene som allerede var anmeldt av Nav etterforsket og dømt frem til september.

Funnene i rapporten bekrefter at folk har blitt utsatt for en alvorlig systemsvikt, sier medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Eva Kristin Hansen (Ap), til NRK.

– Gjennom mange år har det vært mange i Nav som har uttrykt bekymring for at de har tolket reglene feil. Likevel har ikke det blitt fanget opp. Det som er mest alvorlig, er at etter at alarmen gikk i departementet ble flere dømt og fengslet.

Eva Kristin Hansen (Ap) står i Vandrehallen på Stortinget

Medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Eva Kristin Hansen (Ap), mener at rapporten viser systemsvikt.

Foto: NRK

– Annet bilde

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) og medlem av Kontroll- og konstitusjonskomitéen sier Nav kommer med mange gode svar på hva som gikk galt.

– Jeg legger særlig merke til at Nav peker på en altfor dårlig kommunikasjon med Arbeidsdepartementet, noe som gjorde at man fikk opp alvoret i denne saken altfor sent. Når man tenker på hvor mange som er rammet hardt av dette, gjør det inntrykk på meg, sier han til NRK.

– Hvordan ser du dagens rapport opp mot den informasjonen arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har gitt til Stortinget så langt?

– Jeg mener det vi hittil har fått høre fra Nav-rapporten tyder på et manglende ansvar fra Arbeidsdepartementet i saken. Man har ikke presisert riktig lovforståelse, hvis man kunne loven, slik departementet har sagt at de egentlig gjorde. Jeg mener dette gir et annet bilde på mangler fra Hauliges oppfølging av saken etter den begynte å rulle, enn det Haulige selv har sagt til Stortinget.

SISTE NYTT

Siste meldinger