Aktor mener åtte punkter viser at tiltalte drepte Sigrid

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Aktor Nina Prebe gikk torsdag gjennom åtte punkter hun mener beviser at den tiltalte 38-åringen har drept Sigrid. Samtidig oppfordret aktor juryen til å svare nei til at den tiltalte kan straffes med fengsel.

Sigrid-saken

Aktor mener den tiltalte 38-åringen har bortført og drept Sigrid Giskegjerde Schjetne. De mener imidlertid ikke at den tiltalte kan straffes.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Ankesaken etter drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) nærmer seg slutten. Torsdag holdt aktoratet sine avsluttende prosedyrer.

Til tross for at heller ikke den andre rettsrunden har gitt et klart svar på hvordan eller hvorfor Sigrid ble drept, gjorde aktor Nina Prebe det klart overfor retten at hun mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil at den tiltalte 38-åringen er rett gjerningsmann.

– I mange saker er det vanskelig å se bort fra det som kan være en oppkonstruert tvil. I denne saken synes jeg det er lett, sier Prebe, henvendt til juryen.

– Var utilregnelig

Lagjuryen består av ni personer, etter at et jurymedlem trakk seg på grunn av sykdom. Disse fikk torsdag forelagt et såkalt spørsmålsskriv, med spørsmål som kun skal besvares med «ja» eller «nei». Juryen skal ikke begrunne svaret nærmere.

Spørssmålskrivet inneholder åtte spørsmål. Halvparten av spørsmålene juryen skal svare på, er om den 38 år gamle ålesunderen er skyldig i strafferettslig forstand. Den andre halvparten handler om hvorvidt juryen mener det er bevist at han er gjerningsmannen, uten å måtte ta stilling til strafferettslig skyld.

Aktor Nina Prebe oppfordret juryen til å svare nei på de fire første spørsmålene, som innebærer at den tiltalte er tilregnelig. Onsdag ble det også klart at begge de sakkyndige mener den tiltalte er utilregnelig, og at han også var det da Sigrid ble drept.

– Derfor bør dere svare ja på de siste spørsmålene: Tiltalte har bortført og drept Sigrid, han har skjønt hva han har gjort, men var utilregnelig, sier Prebe henvendt til juryen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sakkyndige i Sigrid-saken

Psykiatrispesialist Kjersti Narud mente tidligere at den tiltalte var tilregnelig, men har endret syn i løpet av ankesaken. Her sammen med nevropsykolog Anne Lill Ørbeck, som hele tiden har ment at den tiltalte er utilregnelig.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Åtte hovedpunkter

Juryen skal i første omgang kun besvare spørsmålet om skyld og tilregnelighet, før aktor og forsvarer eventuelt kommer med sine påstander om straff. I en pedagogisk oppbygget gjennomgang gikk aktor Prebe gjennom de åtte hovedpunktene hun mener beviser at den tiltalte er skyldig:

  • Bompasseringen i Strømsveien klokken 00.04 natt til 5. august
  • Skadene på den tiltaltes bil, som aktor mener ikke passer med påkjørsel
  • Sigrids blod funnet i campingvognen den tiltalte disponerte da Sigrid ble bortført
  • Rengjøring og ombygning av campingvognen i tiden etter at Sigrid ble bortført
  • Fiberfunn i bilen den tiltalte låner av en bekjent, kort tid etter at Sigrid forsvant
  • Innpakningen av Sigrids lik, som stemmer overens med gjenstander som var i campingvognen
  • Tiltaltes bevegelser i tiden etter drapet
  • En tidligere dom mot tiltalte, som aktor mener vise evne til å gjennomføre grov vold

Bombrikke i tiltaltes sekk

Etter å ha listet opp de åtte punktene, gikk Prebe utførlig gjennom hvert av dem. Prebe begynte med å forklare at politiet mener bompasseringen knytter den tiltalte til området der Sigrid forsvant. Prebe mener også at det ikke er noen holdepunkter for å si at noen andre har brukt hans bombrikke.

Prebe påpekte også at tiltalte har brukt bombrikken før og etter at Sigrid forsvant, og at bombrikken ble funnet i den tiltaltes sekk.

Når det gjelder skader på tiltaltes bil, viser aktor til at det finnes bilder av den tiltaltes bil kort tid før, og kort tid etter drapet. Etter at Sigrid forsvant, er bilen skadet. Prebe påpeker blant annet at det ikke er gjort noen funn på stedet som tyder på en påkjørsel. Aktor viser også til at obdusenten ikke har gjort funn på Sigrid som passer med at Sigrid ble kjørt på.

Prebe sier at flere av skadene like gjerne kan ha blitt påført av hammer eller øks. Prebe påpeker også at teknikerne mener noen av skadene kan ha blitt påført bilen mens den sto stille.

– Grunnen er å fjerne spor

Prebe påpeker også at den tiltalte har disponert campingvognen der Sigrids blod er funnet, i tiden da hun forsvant. Aktor mener det er på det rene at tiltalte disponerer det eneste nøkkelsettet til campingvognen.

Prebe sier også at det er ubestridt at den tiltalte har forsøkt å vaske campingvognen, og peker også på at Sigrids blod er funnet i sengedelen av campingvognen. Det er her det er forsøkt vasket, noe tiltalte selv forklarer at han gjorde fordi han ønsket å gjøre det penere i forbindelse med et damebesøk.

– Tiltalte bekrefter at det er han som har pusset opp, etter et venninnebesøk. Den eneste grunnen til at tiltalte vasker og bygger om campingvognen akkurat da, er for å fjerne spor etter Sigrid Giskegjerde Schjetne.

Prebe påpeker også at det ble funnet fiber fra teltet Sigrid ble pakket inn i, i en bil tiltalte lånte av en bekjent søndagen etter at Sigrid hadde forsvunnet. Dette er et over 40 år gammelt telt, som den tiltalte har bekreftet at han hadde liggende i sengedelen av campingvognen.

Ifølge Prebe ble denne bilen levert tilbake 11. august. Utlåner av bilen skal ha forklart at det da manglet en matte, som er tilsvarende en Sigrid ble funnet med.

Tiltaltes dyne rundt Sigrid

Prebe peker også på at flere av tingene Sigrid ble funnet innpakket i, knyttes til den tiltaltes campingvogn. Dette gjelder blant annet en dyne som lå rundt Sigrid da hun ble funnet ved verkstedet i Tømteveien.

Aktor la også vekt på den tiltaltes bevegelser etter drapet, og viser til at den tiltalte tok flere turer til verkstedet der Sigrid ble funnet etter at hun forsvant. Dette verkstedet ble disponert av en mekkekamerat av den tiltalte, som innledningsvis var siktet i saken.

Aktor mener det er påfallende at tiltalte tar flere turer alene til verkstedet i Tømteveien etter at Sigrid forsvant. Prebe sier også at den tiltalte flere ganger ikke har hatt noen god grunn til være ved verkstedet.

– I tiden fra 8. august (tre dager etter at journ.anm.), til han ble pågrepet, var det åtte turer alene. Noen av turene er han der med mekkekameraten, og drar tilbake alene.

Prebe pekte også på at tiltalte er dømt for blant annet for overfall og mishandling av en kvinne i Oslo i 2006. Kvinnen ble slått i bakhodet med en jernstang og påført alvorlige fysiske og psykiske skader.

– Han har vist at han kan slå en ung jente gjentatte ganger i hodet med en bakstand. I dommen heter det at det var flaks at det ikke endte verre. Slik flaks hadde ikke Sigrid, sier Prebe.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Statsadvokat Nina Prebe

Statsadvokat Nina Prebe mener det er bevist at den tiltalte 38-åringen har drept Sigrid, men erkjenner at politiet og påtalemyndigheten ikke har funnet bevis for hvordan eller hvorfor.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Søkt å snakke om andre

I tingretten brukte den tiltaltes forsvarer, John Christian Elden mye tid i sin avslutningsprosedyre på å peke hvorfor den tidligere medsiktede mekkekameraten kan stå bak drapet. I det som virket som et forsøk på å komme Elden i forkjøpet, gikk også Prebe gjennom sin begrunnelse for hvorfor det er usannsynlig.

Prebe påpeker blant annet at Riksadvokaten henla saken mot mekkekameraten i 60-årene, fordi man mente det ikke var noen holdepunkter for å si at han hadde noe med saken å gjøre.

– Punktene jeg har vært gjennom viser at det er tiltalte som har bortført, drept og dumpet Sigrid, ingen annen. Etter mitt syn blir det helt søkt å snakke om alternativ gjerningsmann, sier Prebe.

– Alle opplysninger NN (mekkekameraten, journ.anm.) har gitt i avhør, har latt seg kontrollere. Dette i sterk motsetning til den tiltalte, la aktor til.

Statsadvokat Jens Olav Sæther redegjorde torsdag for hvorfor aktoratet mener den tiltalte skal vurderes som utilregnelig. Sæther trakk da frem at begge de sakkyndige i saken nå mener at den tiltalte var utilregnelig.

– Bevisene har endret seg. Det er nå i større grad sikkert at tiltalte var psykotisk på handlingstiden. De sakkyndige kan bare konkludere slik, hvis det foreligger klinisk sikkerhet for at psykose var til stede, sier Sæther, og la til:

– Det er riktig av lagretten å legge til grunn at tiltalte var utilregnelig på gjerningstiden.

– Saken skulle vært henlagt

Forsvarer John Christian Elden begynte sin prosedyre med å påpeke at juryen er «tiltaltes bødler». Han understrekte også at juryen må være sikker for å kunne svare «ja» på spørsmålene i spørsmålsskriftet.

Elden fulgte opp med å kommentere aktors kommentarer om den tidligere medsiktede mannen i 60-årene, og sa at han ikke hadde noe behov for å argumentere for at har noe med saken å gjøre.

– Jeg er enig i Riksadvokatens avgjørelse. Han er ikke sjekket ut, men saken er henlagt på bevisets stilling. Jeg mener også at saken mot den tiltalte skulle ha blitt henlagt på bevisets stilling, sier Elden.

Skjøt ned aktors punkter

Elden gikk også gjennom aktoratets åtte punkter. Av disse mener Elden det bare er ett eller to som er avgjørende for skyldsspørsmålet. Dette er bompasseringen, skadene på tiltaltes bil, og muligens blodfunnet i tiltaltes campingvogn.

Resten mener forsvareren peker på forhold som skjedde før Sigrid døde, og derfor ikke er relevante med tanke på tiltalen - eller spørsmålsskriftet.

Videre påpeker Elden at politiet ikke har klart å slå fast om bombrikken som passerte i Strømsveien, satt på tiltaltes bil. Elden påpeker videre at det ikke er bevist at den tiltalte i så fall var i bilen.

– Og hvis den tiltalte var i bilen, hva beviser i så fall det?, spør Elden, og viser til at ruten uansett ville være den beste for tiltalte hvis han skulle kjøre til låven han disponerte i tidsrommet.

– Kan ikke svare ja

Elden mener også det er påfallende at det ikke er gjort funn eller vitneobservasjoner som plassere den tiltaltes bil ved barnehagen i tidsrommet Sigrid forsvant. Elden peker derimotpå at det gjort observasjoner av flere andre biler.

– Man kan ikke hevde med noen sannsynlighet at bilen er i nærheten av barnehagen med bakgrunn i den etterforskningen som er gjort, sier Elden.

Han påpeker videre at det ikke er gjort funn som viser at tiltaltes bil har blitt brukt til å frakte Sigrid fra barnehagen. Elden fortsatte deretter med å si at det ikke er slått fast at blodsporene i campingvognen har kommet før - eller etter - at Sigrid døde.

Forsvareren fulgte deretter opp med følgende oppfordring til juryen.

– Påtalemyndigheten har ikke bevisført ut over enhver rimelig tvil at det har begått et drap, hvor det i så fall har funnet sted, hvem som er ansvarlig, eller hvordan døden inntraff.

– Det er ikke grunnlag for å besvare noen av spørsmålene i spørsmålsskriftet med ja, avsluttet Elden.

Andre rettsrunde

Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvant fra Østensjø i Oslo natt til søndag 5. august 2012. Mandag 3. september 2012 pågrep politiet i Follo to personer i et verksted på Kolbotn. Senere samme kveld ble den savnede funnet død i et skogholt i nærheten av verkstedet på Kolbotn.

Den eldste av de to, en mann i 60-årene ble løslatt torsdag 1. november 2012, og saken mot ham ble henlagt. Samtidig tok Riksadvokaten ut tiltale mot 38-åringen.

38-åringen ble 25. oktober i fjor dømt til tvungen psykisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne. 38-åringen anket på stedet, og 22. april 2014 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

I løpet av ankesaken har det blitt klart at både psykiatrispesialist Kjersti Narud og nevropsykolog Anne Lill Ørbeck mener den tiltalte er utilregnelig.

Den tiltalte 38-åringen nekter for å ha drept Sigrid, og mener selv han er tilregnelig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger