Hopp til innhold

Slik vil partiene løse fattigdomsproblemet

NRK har bedt alle stortingspartiene komme med sine tre viktigste tiltak for å bekjempe barnefattigdom.

Sammenlign partiene

Et økende antall barn vokser opp i fattigdom i Norge, samtidig som at gjennomsnittsnordmannen har mer å rutte med. Nye tall viser at det er 78.200 barn og unge som lever i fattigdom i Norge.

Foto: NRK

Et økende antall barn vokser opp i fattigdom i Norge, samtidig som at gjennomsnittsnordmannen har mer å rutte med. Det er 78.200 barn og unge som lever i fattigdom i Norge i dag.

Slik vil stortingspartiene bekjempe barnefattigdommen:

Arbeiderpartiet:

1. Sikre arbeidsplasser.

En økonomisk politikk som har som sitt fremste mål å sikre alle arbeid og mulighet til å forsørge seg selv.

2. Flere barnehageplasser i stedet for kontantstøtte.

7000 ekstra barnehageplasser i 2014. Tilgjengelige og rimelige barnehageplasser i stedet for kontantstøtte er avgjørende.

3. 96 mill. i aktivitetstilskudd.

96 millioner i budsjettet for 2014 for å sikre aktivitetstilskudd til barn i familier med dårlig råd.

Høyre:

1. Gode barnehager og skoler som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Høyre vil ha fullt trykk på kvalitet i barnehage og skole. Barnehagen skal i tillegg til å gi barn trygg og god omsorg, stimulere barn til lek, utvikling og læring ved å vektlegge høy kvalitet i det pedagogiske innholdet. Regjeringens lærerløft en viktig del av arbeidet med å redusere effekten av sosial bakgrunn.

2. Et åpent arbeidsliv med plass til alle.

Høyre vil føre en offensiv politikk for å løfte flere som står utenfor arbeidslivet inn i arbeid. Det er viktig med tiltak med sikte på å kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet og aktivitet. Arbeidslinja skal være tydelig – det skal alltid lønne seg å jobbe.

3. Målrettede tiltak for å hjelpe barn som vokser opp i fattige familier.

Regjeringen jobber med en tiltakspakke rettet mot barn som vokser opp i fattige familier. Det er viktig at barn får lov til å delta sammen med andre barn uavhengig av familiens inntekt. I årets budsjett er det i tillegg satt av 105 millioner kroner til en etablering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Disse pengene skal brukes til lokale tiltak som gjør at barn og unge kan være med på fritidsaktiviteter eller delta på ferie.

Fremskrittspartiet:

1. Lavere skatt.

Heve bunnfradraget på skatten, slik at lavinntektsfamilier betaler skatt av en mindre del av sin inntekt.

2. Nasjonal tilskuddsordning.

Opprettet en ny post på statsbudsjettet med en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Midlene skal brukes på å sørge for at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier blir inkludert på så mange arenaer som mulig på en likeverdig måte.

3. Tverrfaglig tiltakspakke.

En helhetlig tiltakspakke som hører innunder flere departementer, som foreslått av arbeids- og sosialministeren i 2013.

(Artikkelen fortsetter etter tabellene)

Antall fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

67.300

70.000

72.700

73.800

74.300

73.900

78.200

Andelen fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,0

7,3

7,6

7,7

7,7

7,6

8,0

Kristelig Folkeparti:

1. Prisjustering av barnetrygden.

Barnetrygden er ikke satt opp eller kostnadsjustert siden 1996, og på disse årene har vi hatt en høy inntektsvekst. Undersøkelser viser at hvis barnefamilier midt på 2000-tallet hadde mottatt like mye barnetrygd som ti år tidligere, ville vi hatt 10.000 færre fattige barn i Norge i dag (HiO-rapport 2011). Tiltak som pekes av de fleste rapporter som det mest virkningsfulle.

2. Differensierte barnehagepriser.

3. Ingen avkorting i sosialhjelp med barn under 18 år.

Kommunene bør ikke kunne foreta avkorting i foreldrenes sosialhjelp når de har barn under 18 år som bor hjemme og som har egen inntekt under den skattemessige friinntektsgrensen. Barnetrygd, kontantstøtte og barns gaver eller barns inntekter fra for eksempel sommerjobb skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.

Senterpartiet:

1. Øke barnetrygden.

2. Øke engangsstønaden.

3. Ha gratis kjernetid i barnehager for alle femåringer i områder med stor minoritetsandel i befolkningen

Å sikre at også innvandrerfamilier blir toinntektsfamilier er det viktigste enkelttiltaket for å hindre fattigdom i innvandrerbefolkningen, sammenholdt med programpunktet om at statsborgerskap krever bestått norsk språktest og samfunnsfagstest.

Dette er ikke et direkte kontantbidrag til fattige barn, men samtidig vet vi at god tilknytning til arbeidsmarkedet er den beste måten å motvirke fattigdom. Uten kunnskaper om språk og samfunnsfag blir tilknytningen til arbeidslivet svakere.

En bamse på Fattighuset i Oslo

Mange fattige må ty til for eksempel Fattighuset i Oslo for å kunne gi barna klær, utstyr og leker, som denne bamsen.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Venstre:

1. Økte sosialhjelpssatser med 20 prosent. Prioritere å øke satsene for barn og unge.

I første omgang vil Venstre sette disse satsene 20 prosent høyere enn dagens veiledende sosialhjelpssatser. Det vil innebære en økning i månedlig sosialhjelp, som vil gi barn økt mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter.

2. Gratis kjernetid for alle 3-5-åringer fra lavinntektsfamilier.

Venstre ønsker å innføre en ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5-åringer fra lavinntektsfamilier.

3. Differensiert foreldrebetaling i barnehage og SFO og inntektsgradert omfordeling av barnetrygden.

Venstre mener at innføringen av makspris for oppholdsbetaling i barnehager har vært uheldig. Mange steder har fattige fått økte kostnader knyttet til barnehage, mens rike har fått et betydelig kutt etter at maksprisen ble innført. Det koster det samme uansett om man er rik eller fattig. Venstre mener at inntektsgradert foreldrebetaling gir god fordelingsvirkning.

Sosialistisk Venstreparti

1. Ytelsene må økes.

Det betyr at kommunenes sosialhjelp må hindre fattigdom, barnetrygden bør økes for alle med tre eller flere barn og alle eneforsørgere. I tillegg må alle forslag om kutt, for eksempel i barnetillegget for uføre, stoppes. Dette er det eneste som faktisk vil slå direkte inn og som kan redusere antallet fattige barn på kort sikt.

2. Kvalifisering for foreldrene.

Arbeid er den viktigste veien ut av fattigdom. Derfor må programmer som gir folk som jobber med å kvalifisere til arbeid, trygges og utvides. Dette gjelder introduksjonsprogrammet, overgangsstønaden for enslige arbeidsløse foreldre, kvalifiseringsprogrammet for sosialhjelpsmottakere og Jobbsjansen.

3. Styrke likestillingen.

Det å sikre to inntekter i hver familie er viktig for å bekjempe fattigdom. Derfor må ordninger som stimulerer til det komme i tillegg til kvalifisering. Gratis halvdagsplass i barnehage og SFO er viktige eksempler som styrker likestilling, og som reduserer fattigdom på lang sikt.

Miljøpartiet De Grønne:

1. Behovsprøvd barnetrygd.

Arbeid og språkopplæring for de voksne er et viktig grep i fattige innvandrerfamilier, og i enkelte situasjoner behovsprøvd sosialhjelpsstøtte til utsatte barnefamilier, der behovsprøvd barnetrygd kan være en mulig midlertidig løsning i en kritisk fase.

2. Økonomiske midler til utsatte skoler.

Vi vil at kommunene skal ta et større ansvar for å prioritere sosioøkonomiske midler til utsatte skoler, som kan benyttes til for eksempel ekstra oppfølging og utstyr til å være med på sosiale aktiviteter.

3. Styrke kulturtilbudet.

Av samme grunn ønsker vi et rimeligere og styrket kulturtilbud, som kan øke sosial og kulturell kompetanse og fritidsdeltakelse for innvandrere på linje med andre barn.

AKTUELT NÅ