Hopp til innhold

Kuttar i skulebudsjetta

Norske kommunar vedtek stramme budsjett i 2012. Det går ut over skulen, viser ei budsjettundersøking som Utdanningsforbundet har gjort.

Mimi Bjerkestrand

Elevane får ein sparepakke til jul, seier Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet.

Foto: Montasje: Kallestad, Gorm/Jon-Michael Josefsen

Sigrun Vågeng

Sigrun Vågeng i KS varslar nedskjeringar.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Skal vi tru dei hovudtillitsvalte i Utdanningsforbundet, er det planar om kutt eller nedskjeringar i grunnskulen i over halvparten av kommunane neste år.

286 hovudtillitsvalte har svart på ei spørjeundersøking. 167 (58 prosent) av dei svarar at budsjettforslaga i kommunen deira legg opp til dette.

– Ein sparepakke

– Vi ser at norske elevar får ein sparepakke til jul, seier Mimi Bjerkestrand, som er leiar i den største fagforeininga for lærarar, Utdanningsforbundet.

– Dette er alvorlig fordi det råkar elevane og tilbodet på skulen. Det rammar spesialundervisning, det blir mindre deling av klassar, det råkar praktisk undervisning, seier Bjerkestrand til NRK.

Undersøkinga viser nemlig at dei kommunane som kuttar legg opp til å gjere dette med nedbemanning.

Av dei som har sett konkretiserte spareplanar, svarar 84 prosent at det ligg føre forslag om å kutte i lærarårsverk.

Nedskjeringar

– Vi veit at det blir nedskjeringar i 2012, seier Sigrun Vågeng, administrerande direktør i kommuneorganisasjonen KS.

Ho ser likevel ikkje heilt mørkt på det.

– Kommunane seier at dette blir trangt, men dei skal klare å levere gode tenester til innbyggarane. Måten dei løyser det på vil variere, men det er nok heilt reelt at dei ikkje har nok pengar til å gjere alt, seier Vågeng.

Vågeng peikar først og fremst på det trange statsbudsjettet for 2012 som årsaksforklaring.

– Vi ba Regjeringa om 800 millionar meir til kommunane dersom dei skulle klare å oppretthalde tenestetilbodet på dagens nivå, forklarer ho.

I lokalpressa blir det no skrive om skulekutt i fleire kommunar. I Tromsø er det millionkutt på gang, det er meldt om nedskjeringar i kommunar som Vega, Skjervøy, Hurdal og Askøy.

Kommunelista kan bli lang dersom dei hovudtillitsvalde i skulesektoren har rett.

Avgjer millionkutt torsdag

På Askøy vest for Bergen finn vi ein av dei som meiner at dette faktisk kjem til å gå utover tenestene til innbyggarane.

Hovudtillitsvalt Frode Wollberg ser at rådmannen og formannskapet har bede grunnskulen i kommunen spare 12,4 millionar kroner.

Foreldregrupper har allereie protestert mot forslaget, og torsdag skal budsjettet opp i kommunestyret i ein kommune med tøffe økonomiske utfordringar.

– Vi risikerer at det forsvinn 25 lærarstillingar frå skular som allereie har dårlig lærartettleik. Vi er heilt nede på beinet, det er ikkje meir å kutte på, seier Wollberg til NRK.

Men ordførar Siv Høgtun (H) er ikkje einig med han i kor ille slike kutt faktisk slår ut for elevar og lærarar.

– Eit visst nivå på ressursane må vi ha for å drive ein god skule. Men eg meiner vi har ei forsvarlig budsjettramme. Vi skulle ønske vi hadde meir til skule, men dette er innanfor den ramma Askøy kommune har, seier Høgtun.

AKTUELT NÅ