Får nye verktøy – men vinningskriminelle går fri

Til tross for at politiet de siste årene har fått stadig nye verktøy i kampen mot vinningskriminelle, forblir oppklaringsprosenten så lav at Riksrevisjonen er bekymret.

Riksrevisor Jørgen Kosmo

BEKYMRET: Riksrevisor Jørgen Kosmo ser med bekymring på den lave oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Dette er en oppklaringsprosent et samfunn med kvaliteter som vårt ikke kan leve med, sa Jørgen Kosmo da Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid mot vinningskriminalitet ble lagt fram i formiddag.

Rapporten slår fast at politiets oppklaringsprosent på vinningsforbrytelser er for lav, og Kosmo mener politiet ikke kan skylde på manglende ressurser.

– Politiet må vise vilje til å samarbeide bedre på tvers av distriktene og ta innover seg metodeutviklingen på feltet, sier han til NRK.no.

  • HAR DU OPPLEVD VINNINGSTYVERI, MEN LATT VÆRE Å ANMELDE? Kontakt NRK!

– Hvorfor er det så viktig å oppklare disse forbrytelsene, i et samfunn med stadig mer komplekst kriminalitetsbilde?

– Fordi anmeldelser, etterforskning og oppklaring av disse forbrytelsene er helt avgjørende for at man skal ha en preventiv virkning. Vinningskriminelle må vite at det er er en risiko forbundet med dette. Nå ser vi at risikoen er lavere og den preventive virkningen ikke god nok, sier Kosmo.

Vinningsforbrytelser dominerer det totale kriminalitetsbildet, men er likevel de minst oppklarte lovbruddene.

Rapporten påpeker at politiet den siste tida har fått en rekke nye verktøy, som DNA-analyse, i kampen mot vinningskriminalitet.

– Politiet har fått nye metodeverktøy både innenfor etterforskning, sporsøk og teori. Dette er et spørsmål om ledelse og samarbeid, sier Kosmo.

Ni av ti boliginnbrudd uoppklart

Der er politiets innsats og resultater i perioden 2006 til 2010 analysert.

Ikke bare er oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser lav – den var også jevnt synkende gjennom perioden.

I 2010 var den 16,6 prosent, en nedgang fra 17,2 prosent.

Innbrudd

FALLER: Oppklaringsprosenten for boliginnbrudd er synkende.

Foto: Gerard Bezard, Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no / Photopqr/Republique Du Centre

For simple og grove tyverier, minus sykkeltyverier og tyveri fra person på offentlig sted, som svært sjelden løses, viser tallene en svak økning fra 2009 til 2010, da tallet var henholdsvis 16,0 og 14,4.

Oppklaringsprosenten for boliginnbrudd var 13,9 i 2010 mot 13,1 i 2006.

Ifølge Riksadvokaten gjør dagens DNA-teknologi det mulig å oppklare minst like mange boliginnbrudd som i perioden 2002–2004 da oppklaringsprosenten var mellom 17,7 og 16,0.

– Ikke tilstrekkelig prioritert

Riksrevisjonen lister opp flere potensielle årsaker til den lave oppklaringsprosenten:

  • Noen vinningssaker mangler spor og er derfor vanskelige å oppklare.
  • Lav oppklaring kan være et resultat av at bekjempelsen av vinningskriminalitet i noen politi distrikter ikke er tilstrekkelig prioritert i ledelsen.
  • Lav måloppnåelse kan også være et resultat av det ikke er dedikerte ressurser til vinningskriminalitet i politi distriktene, eller at det er lite samarbeid på tvers av politidistriktene. Politidistriktene viser i undersøkelsen til at det kan være behov for ytterligere analysekompetanse.
  • Undersøkelsen viser at det er en viss sammenheng mellom arbeidsbelastning målt som antall anmeldte forbrytelser per politiårsverk, og oppklaringsprosent.
  • Den generelle tendensen er at de største politidistriktene målt i antall anmeldte vinningssaker med den største arbeidsbelastningen generelt har noe lavere oppklaringsprosent enn de små. Forskjellene er imidlertid ikke store, og det er også unntak fra hovedtendensen.

Krever tiltak mot omreisende bander

Særlig bekymret er Riksrevisjonen over at oppklaringsprosenten til boliginnbrudd fortsatt er lav.

– Det er en alvorlig integritetskrenkelse. Forbrytelsen bærer preg av å være velorganisert.

Omreisende utenlandske kriminelle har preget vinningskriminaliteten i Norge de senere årene.

Det har ikke politiet som helhet tatt tilstrekkelig hensyn til, mener Kosmo.

Samarbeidet på tvers av distriktene må bli bedre dersom man skal ha håp om å heve oppklaringsprosenten.

– Det generelle problemet man ser i staten, nemlig at man ikke samarbeider godt nok innad i etater, gjelder i aller høyeste grad i politiet. bander reiser rundt omkring og forflytter seg stadig, sier han.

Rapporten går langt i å antyde at politiets arbeid på feltet ikke er i tråd med Stortingets mål om å forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer.

Justis- og politidepartementet poengterer i sitt svarbrev til Riksrevisjonen at om oppklaringen av boliginnbrudd er lav, så oppklarer politiet et betydelig antall helerisaker, hvor tyvegodset blir funnet.

Departementet mener oppklaringsprosenten er kunstig lav, fordi mange oppklarte innbrudd blir kategorisert som heleri.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger