Ap krever hastekontroll av reservasjonsleger

Regjeringen bør beordre tilsyn med fastleger som åpent innrømmer at de reserverer seg mot aborthenvisning og spiral. Det krever Arbeiderpartiet.

Bent Høie (H) og Torgeir Micaelsen (Ap)

UENIGE: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen (t.h.), mener Bent Høie er altfor passiv når det kommer til å sanksjonere mot leger som reserverer seg av samvittighetsgrunner.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi har et klart regelverk i Norge, og det bør følges. Derfor bør helseministeren sende et nytt oppdragsdokument til Statens helsetilsyn allerede nå før sommeren, der han ber om tilsyn der det er mistanke om brudd, sier Torgeir Micaelsen (Ap).

– Det minste vi kan forlange

Løsningen på vinterens opphetede reservasjonsdebatt ble at fastleger fra 1. januar neste år ikke lenger skal signere kvinners begjæring om abort. Helseminister Bent Høie (H) er samtidig klar på at ingen fastleger av samvittighetshensyn skal kunne nekte å sette inn spiral eller hjelpe med assistert befruktning, og varsler et nasjonalt tilsyn i løpet av høsten 2016.

– Altfor passivt, mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann.

Ingen vet hvor mange leger som reserverer i dag, men Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett har tidligere anslått at det dreier seg om mellom 100-200 fastleger. De siste månedene har flere av dem stått åpent fram i media og forsvart sitt syn.

– Det minste vi må kunne forlange er at tilsynsmyndighetene gjør tilsyn med leger som åpent vedgår at de bryter loven, sier Micaelsen til NRK.

Ønsker tilsyn før lovendring

Ap-politikeren viser til rundskrivet fra 2011 som slår fast at:

Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Dette gjelder for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging samt henvisning til assistert befruktning eller abort.

Helsedepartementets rundskriv I-4/2011

Likevel viser en rekke medieoppslag at enkelte fastleger fortsetter en «privatpraktiserende» reservasjonsordning.

Micaelsen mener derfor at Høie bør kalle inn direktøren for Helsetilsynet for å forsikre seg om at tilsynet følger opp gjeldende rett. Han krever også et nytt, nasjonalt tilsyn tidligere enn i 2016.

– I samarbeid med helsetilsynet bør han varsle et nasjonalt tilsyn av fastleger allerede til høsten, sier Micaelsen.

– Den nye ordningen trår ikke i kraft før 2015. Hva er da poenget med å bruke tid og penger på et omfattende tilsyn med det gamle regelverket?

– Heller ikke med det nye regelverket vil det være tillatt å nekte å hjelpe kvinner som ønsker abort, kobberspiral eller kunstig befruktning. Det er ingen grunn til å vente med å påse at dette regelverket blir praktisert, svarer Micaelsen.

Høie avviser kravene

Helseministeren har tidligere sagt at han forventer at fastlegene følger dagens regelverk til det nye er på plass. Men han har ingen planer om å følge oppfordringene fra Arbeiderpartiet.

– Det er naturlig at man lar det nye regelverket fungere en stund før man fører tilsyn med om det virker. Det trer i kraft fra 1. januar 2015, da er slutten av 2016 et egnet tidspunkt, sier Høie og presiserer at det er Statens helsetilsyn som selv avgjør når det eventuelt skal skje.

Ifølge helseministeren vil det bryte med et viktig prinsipp dersom han som statsråd går inn og beordrer når og hvordan tilsyn skal skje.

– Vi skal alle sammen ha tillit til at Helsetilsynet gjør uavhengige prioriteringer av tilsyn og rapporter. Det skal vi kunne stole på, uavhengig av hvilke partier som til enhver tid sitter i regjering, sier han til NRK.

– Hvorfor vil du ikke kalle inn direktøren for å forsikre deg om at dagens regelverk blir fulgt?

– For det første er det viktig at man holder en viss avstand mellom politisk ledelse og et uavhengig tilsyn. For det andre så viser erfaringene at rundskrivet fra 2011 ikke har vært et godt grunnlag for å drive kartlegging, sier Høie.

Kartlegging uten resultat

Det fikk nemlig ingen konsekvenser da Helsetilsynet i 2012 ba alle fylkeslegene om en oversikt over hvor mange fastleger i deres distrikt som av samvittighetsgrunner ikke henviste kvinner til abort.

Mange kommuner og fylker nektet rett og slett å delta, og kartleggingen ble derfor svært mangelfull. Som NRK fortalte i fjor rapporterte til sammen tre fylker om totalt åtte reservasjonsleger, men ingen av fylkeslegene fikk beskjed fra Helsedepartementet om at de måtte foreta seg noe overfor legene det gjaldt. Fylkeslegene tok heller ikke tak i saken på eget initiativ.

Samtidig har det vist seg at rundskrivet fra 2011 tolkes ulikt når det gjelder legekontor med felleslister der fastlegene deler på pasientansvaret. Tidligere har både helsemyndighetene i Bø kommune og fylkeslegen i Vest-Agder godkjent at leger av samvittighetshensyn viser pasienten videre til en kollega for å sette inn kobberspiral.

Ti saker til behandling

Ifølge Helsetilsynet har det aldri skjedd at en lege har mistet jobben eller fått andre sanksjoner fordi hun har nektet å henvise en gravid kvinne til svangerskapsavbrudd.

Men nå er hele ti saker fra Telemark til behandling hos statlige myndigheter.

Bakgrunnen er at bloggeren Susanne Kaluza klaget inn tre reservasjonsleger i Bø til fylkesmannen i Telemark. Senere ble også to andre leger i fylket samt tre kommuner og to kommuneleger klaget inn.

Fylkeslegen i Telemark, Steinar Aase, uttalte seg kritisk til praksisen i februar.

I et brev har han bedt Statens helsetilsyn vurdere om «det bør foretas administrativ reaksjon mot en eller flere av fastlegene, eventuelt gis et pålegg overfor en eller flere av kommunene og/eller kommuneoverlegene».

Regjeringen: – Reservasjon er oppsigelsesgrunn

NRK har tidligere vært i kontakt med leger som sier at de vil slutte i jobben dersom de ikke får lov til å reservere seg mot å sette inn kobberspiral. Enkelte mener dette er en form for tidlig abort fordi prevensjonsmiddelet i enkelte tilfeller kan føre til at livmoren støter fra seg et allerede befruktet egg.

Høie har tidligere sagt til NRK at han forventer at legene tar innover seg at de verken nå eller i framtiden kan nekte å sette inn spiral av samvittighetshensyn.

– I regelverket som vi skal sende ut på høring vil jeg presisere at det ikke er noen reservasjonsmulighet for fastleger. Jeg kommer til å presisere at det heller ikke vil være en reservasjonsmulighet ved felleslister, sier Høie.

I skissen til høringsnotat skriver Helsedepartementet også at kommunene skal ta et tydeligere ansvar for å sikre at ingen reserverer seg i strid med regelverket.

Dersom en lege nekter å endre praksis, skal det ifølge departementet være grunnlag for oppsigelse av fastlegeavtalen.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger