Krever egen krisepakke til fylkesveier: Ber om 10 milliarder

Opplysningsrådet for Veitrafikken vil ha egne koronamidler for å sikre arbeidsplasser og vedlikehold på fylkesveiene.

Treng utbedring på mange fylkesveier

Store deler av fylkesveinettet forfaller, dokumenterer Opplysningsrådet for Veitrafikken i sin tilstandsrapport.

– Gjennom å gi spesifikke koronamidler til fylkesveiene, vil man på en effektiv måte sikre at små og mellomstore entreprenører over hele landet kan få de ansatte tilbake i arbeid igjen. Det sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken til NRK.

Han mener regjeringens tidligere krisepakker nå bør følges opp av en målrettet tiltakspakke for fylkesveier.

Thorsen mener en krisepakke kan hjelpe entreprenører som har redusert driften den siste tiden, og slik sikre arbeidsplasser over hele landet.

Krever 10 milliarder

Krisepakken skal bidra til å fjerne etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene, og bør derfor være langsiktig, mener Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Øyvind Solberg Thorsen, direktør Opplysningsrådet for veitrafikken

Direktøren i Opplysningsrådet for veitrafikk ønsker 10 milliarder over fem år i en krisepakke for fylkesveier.

– Vi ber om en ekstrabevilgning på 2 milliarder per år til fylkeskommunene de neste fem årene for å redusere etterslepet på de viktigste og mest trafikkerte fylkesveiene, sier Thorsen i OFV.

Han mener at en krisepakke for fylkesveiene også vil ha store samfunnsmessige tilleggseffekter fordi utbedring vil gjøre næringstransporten raskere og det vil bedre trafikksikkerheten.

– Dere synes ikke 10 milliarder kroner er mye å be om?

– Jo, men behovene er mange ganger større. Så nå har vi en gylden mulighet til å sette i gang en nasjonal dugnad for fylkesveiene. Ved en slik investering kan vi både få folk i arbeid, øke verdien av veinettet, og få folk raskere og tryggere frem sier han.

OFV er en organisasjon som jobber for bedre og tryggere veier. Medlemmene består av en bredt sammensatt gruppe bedrifter og organisasjoner, blant annet 21 landsomfattende organisasjoner.

Minst 59 milliarder i etterslep

Da inneværende Nasjonal transportplan ble utarbeidet, var det et etterslep på fylkesveiene på 59 milliarder kroner (i 2014-kroner).

OFVs tilstandsrapporter dokumenterer at store deler av fylkesveinettet forfaller. Mange veistrekninger har fortsatt krappe kurver og uoversiktlige veikryss, smal veibredde, hullete, nedslitt og sporete veidekker, mangel på midtdelere eller forsterket midtlinje, og rasfare.

Fylkeskommunene overtok 1.1.2020 det hele og fulle ansvaret for egne veier.

Haster å komme i gang

Direktøren i OFV mener det haster å komme i gang.

Mange fylkeskommuner har planer liggende klare for utbedring av veiene sine, andre trenger penger til å starte planlegging av utbedring. Derfor mener han det haster å bevilge penger i en krisepakke til å komme i gang med arbeidet.

Tiltakspakke før sommeren

Lederen av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), skriver i en e-post til NRK at det vil være behov for tiltak som kan bidra til å stimulere aktiviteten i økonomien når samfunnet gradvis normaliserer seg.

Regjeringen vil legge frem en egen tiltakspakke som skal behandles i Stortinget før sommeren.

Helge Orten

Lederen av Transportkomiteen på stortinget mener det er et godt poeng å peke på vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Vi har en tett dialog med næringslivet og transportsektoren for å ha en best mulig oversikt over situasjonen, og gir våre innspill fortløpende til Regjeringen, skriver han.

– Vedlikeholdsetterslep fylkesveinettet et godt poeng

Orten peker på at investering i vei i forbindelse med andre kriser har vært viktig for å stimulere anleggssektoren. Han sier det vil være aktuelt også i den situasjonen vi nå står i.

Stortinget har allerede vedtatt en første pakke til riksvegene på 600 millioner. Den ble benyttet til mange mindre vedlikeholdstiltak som kunne iverksettes raskt i hele landet.

Opplysningsrådet for veitrafikk krever en krisepakke på to milliarder i året de neste fem årene, særlig rettet mot fylkesveier. Hva mener du som leder i transportkomiteen om det?

– Opplysningsrådet for Veitrafikken har et godt poeng når de peker på vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Vi har etablert en tilskuddsordning i budsjettet for 2020 som retter seg spesielt mot viktige fylkesveier. Det er en ordning som er innrettet mot de viktige næringsveiene, og som krever en forpliktende satsing fra fylkeskommunene. Jeg mener vi bør forsterke denne ordningen, avslutter Orten.

NRK har også vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for en kommentar i denne saken, men har fortsatt ikke fått svar.

SISTE NYTT

Siste meldinger