Jusprofessor: Jensen har bedre sjanser i lagmannsretten

Det fremstår ikke som opplagt at alle beviskravene i Eirik Jensen-saken er oppfylt, mener strafferettsekspert Alf Petter Høgberg.

Prosedyrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Eirik Jensen under prosedyrene i Oslo tingrett. Han har hele tiden nektet straffskyld, og forsvarer John Christian Elden mener saken er basert på en «eventyrhistorie» fra Gjermund Cappelen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jensen ble mandag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smuglig av 13,9 tonn hasj, men har hele tiden nektet straffskyld.

Forsvarer John Christian Elden har varslet en anke, og gikk gjennom det han mener er flere svakheter ved dommen etter at retten var hevet.

Et av punktene var tolkningen av hva som skal defineres som medvirkning. Professor Alf Petter Høgberg ved jurudisk fakultet på Universitetet i Oslo er enig i at enkelte formuleringer kan bestrides.

– I utgangspunktet er tolkningen av medvirkningsansvaret formulert OK, men enkelte omtaler av hvilke handlinger som er å anse som medvirkningshandlinger, endog sentrale sådanne, har klare svakheter. Mange av de handlinger Jensen er beskylt for å ha begått, tilsier isolert sett ikke at han har hatt en sentral rolle her, sier Høgberg.

– Ikke opplagt

Professor Alf Petter Høgberg

Professor Alf Petter Høgberg ved UiO.

Foto: UiO

Jensens forsvarere er blant annet uenige i tolkningen av tekstmeldingene som regnes som bevis på korrupsjon, og mener fortsatt at Jensen ikke har hatt eller fått informasjon om Cappelens narkotikavirksomhet.

– For en som kun kjenner saken gjennom media fremstår det ikke som opplagt at det strafferettslige kravet til bevis er verken oppfylt eller ikke oppfylt, sier Høgberg.

Han presiserer at det kan virke annerledes for dem som har vært til stede, men mener det virker som om bildet ikke har vært entydig for retten.

– Retten forsøker i dommen å lage en konsistent beretning som ikke etterlater tvil, men også dette prosjektet har sin grense. Sjansen for frifinnelse i lagmannsretten er nok bedre enn i tingretten, sier Høgberg.

– Skal ikke gå prestisje i saken

Jon Petter Rui

Professor Jon Petter Rui ved UiB.

Foto: Universitetet i Bergen

Professor Jon Petter Rui ved ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen sier Jensen har en ubetinget rett til å få saken behandlet i lagmannsretten.

– Man skal legge til grunn at det er i strid med lovens intensjon om påtalemyndigheten lar det gå prestisje i en sak. Påtalemyndigheten er forpliktet ved lov til å forholde seg objektivt. Slik er det ikke for forsvarere, de skal vareta klientens interesser. Hvis klienten ønsker anke, så blir det anke, sier Rui.

Det kan imidlertid ta lang tid før ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett. Jensens forsvarere varslet tirsdag at det kan drøye helt til 2019, og i mellomtiden kan Jensen bevege seg fritt, helt uten restriksjoner.

Ettersom tiltalen er tatt ut før juryordningen ble avviklet, mener Rui at de gamle reglene ligger til grunn. Saken oppfyller ellers kravene til å bli ført for en jury.

Det er usikkert om saken vil gå helt til Høyesterett.

– I Høyesterett får man ikke prøvd sakens faktum, altså om tiltalte har gjort det han er tiltalt for. Men kan få prøvd om lagmannsretten har tolket loven rett, om lagmannsretten har lagt straffenivået riktig, og eventuelt om det er begått saksbehandlingsfeil. I så tilfelle kan Høyesterett oppheve dommen og man får en ny behandling i lagmannsretten, sier Rui.

SISTE NYTT

Siste meldinger