Hopp til innhold

Jernbaneutbygging kan tape for utslippsfrie biler

Sikrere veier og utslippsfrie kjøretøyer kan gjøre jernbanen til taperen i Nasjonal Transportplan. Både målet om mer gods fra vei til bane og mye av Intercity kan stå for fall.

Tog og biler ved innløpet til Vålerengatunnelen i Oslo.

TOG ELLER BIL: Det ventes dragkamp om pengene til vei- og jernbaneutbygging i Nasjonal Transportplan. Her krysser toget innløpet til Vålerengtunnelen i Oslo.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Den type svar vi hele tida har tenkt er riktige, de er faktisk litt i forandring, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han snakker med NRK om den etablerte sannheten om at toget er mer miljøvennlig enn bilen.

Den ble for alvor utfordret i fjor, i rapporten fra det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som har vurdert hva ny teknologi vil ha å si for samferdselsinvesteringene i framtida.

Når utviklingen om få år kan gjøre det mulig å tilby transport på vei uten klimagassutslipp, vil det kunne utfordre klimabegrunnede investeringer i jernbane.

Rapport fra teknologiutvalget

To av medlemmene fra utvalget var invitert til å redegjøre for sine anbefalinger på et pressemøte om Nasjonal Transportplan (NTP) som samferdselsministeren holdt forleden.

Gods til bane

En av de tydeligste anbefalingene gjelder godstrafikken.

Utvalget mener at det ikke lenger bør være et mål å overføre mer gods fra vei til jernbane.

Alexandra Bech Gjørv

TEKNOLOGIUTVALG: Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv har sittet i utvalget som har vurdert hva ny teknologi har å si for prioriteringene innen samferdsel.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er ikke lenger noen grunn til å prioritere bane fremfor vei, sier konsernsjef i Sintef og utvalgsmedlem Alexandra Bech Gjørv til NRK.

Hun begrunner forslaget om å skrote gods-til-bane-målet slik:

– Man har hatt en vurdering av at det er tryggere og mindre klimabelastende å bruke bane som transportmiddel. Vår analyse av teknologitrendene viser at veien veldig raskt kommer til å bevege seg mot utslippsfri transport.

– Og teknologi både i kjøretøy og infrastruktur vil gjøre veien tryggere, sier hun.

Jernbane rundt storbyene

Ifølge utvalget bør stadig sikrere og mer klimavennlig veitrafikk få betydning for valget mellom vei og jernbane generelt.

Gjørv legger til at jernbanen fortsatt vil være konkurransedyktig der veldig mange mennesker skal transporteres samtidig.

– Det vil si inn og ut av de store byene, sier hun.

Bør man da prioritere veiutbygging i distriktene og jernbaneutbygging rundt de store byene?

– Det er en litt grov konklusjon, men kanskje noe i den retningen, sier Gjørv.

NTP kommer i mars

Om et halvt år legger regjeringen fram sitt forslag til hvilke veier, jernbaner, havner og flyplasser Norge skal satse på de neste tolv åra.

Diskusjonen skjøt fart da Hareide stemplet dagens NTP som urealistisk og sa til Aftenposten at mange vil bli skuffet.

Jernbane er dyrt

Hareide kan ennå ikke si om han vil følge den konkrete anbefalingen om å legge vekk målet om å flytte mer godstrafikk til bane.

Knut Arild Hareide foran et tog

NYE SVAR: Den type svar vi hele tida har tenkt er riktige, de er faktisk litt i forandring, sier Knut Arild Hareide om prioriteringene i Nasjonal Transportplan.

Foto: Tore Meek / NTB

Han legger imidlertid ikke skjul på at prislappen på jernbaneutbygging skremmer.

Hareide har ved flere anledninger den siste tiden uttrykt bekymring for Intercity-etappen fra Råde sør for Moss og videre gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, blant annet i NRKs Politisk kvarter.

Her har kostnadsanslaget økt fra 12 til 40 milliarder kroner. Og det er flere eksempler:

– Akkurat nå har vi jo igangsatt det største jernbaneprosjektet på 60 år, Follobanen. Det prosjektet koster 36 milliarder. Da jeg var med og vedta det i sin tid i Stortinget, trodde vi det skulle koste 16 milliarder.

– Vi politikere ville jo gjerne visst om det koster 16 eller 36 milliarder.

Kan jobbe i bilen

– Men gjelder fortsatt det gamle argumentet om at jernbane er miljøvennlig og veitrafikk miljøfiendtlig?

– Det er nok et mer nyansert svar på det enn tidligere. Vi vet jo at jernbanen er veldig klimavennlig, veldig miljøvennlig.

– Men for hver dag som går blir det flere og flere nullutslippskjøretøy på veien. En av de store fordelene med toget er at du kan jobbe der. Men om noen år kan du sette deg i bilen, og du slipper å kjøre den fordi den går av seg selv.

– Men det er klart at køutfordringen vil fortsatt være der. Og der er jernbanen genial rundt de store byene.

Intercity

På Østlandet er stridstemaet hvor langt ut fra Oslo utbygging av nye dobbeltspor bør strekke seg.

På pressemøtet om NTP gjorde Alexandra Bech Gjørv et poeng av at de ytre Intercity-strekningene, altså til Halden, Skien og Lillehammer, scorer elendig på samfunnsøkonomisk nytte. Til NRK sier hun det slik:

– Er det sikkert at vi skal bygge disse lange, ytre Intercity-løsningene i parallell med vei? Eller skal vi heller satse på å forbedre busstilbudet som gjør at folk smidig kan forflytte seg på de helt nye firefeltsveiene og samtidig kunne jobbe som pendlere?

Hareide svarer slik på spørsmålet om det er riktig å prioritere ytre Intercity:

– Det er et av de spørsmålene som er naturlig å gjøre en reell vurdering av, sier samferdselsministeren.

Hvor smart er Nord-Norgebanen?

Sverre Myrli (Ap) under Stortingets muntlige spørretime.

TOG I NORD: Aps programkomité og transportpolitisk talsmann Sverre Myrli vil utrede Nord-Norgebanen.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann Sverre Myrli sier at det er naturlig å se på både vei- og jernbaneprosjekter på nytt i NTP, men vil ikke uten videre velge bort jernbane.

– Vi bygde elektrisk jernbane før vi fikk en klimadebatt også. Jernbanen er smart ut fra arealpolitikk og gir god by- og tettstedsutvikling.

– Når det gjelder gods er jernbanen ideell til å frakte gods over lange avstander. Det er grenser for hvor mange lastebiler vi kan sende gjennom Østerdalen, over Dovre eller over fjellet mellom øst og vest, sier Myrli.

Men hvis jernbanen blir stadig mindre samfunnsøkonomisk lønnsom, hvor lurt er det å bygge Nord-Norgebanen slik Arbeiderpartiet nå går inn for?

– Programkomiteen har sagt at vi bør utrede Nord-Norgebanen. Man har snakket om den siden Nordlandsbanen åpnet i 1962, men den har aldri vært utredet med nye utredningsmekanismer.

– Så må den vurderes opp mot andre prosjekter i NTP, sier Sverre Myrli.

AKTUELT NÅ