Hopp til innhold

Jensen anker på alle punkter

Eirik Jensen anker lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i den knusende dommen fra lagmannsretten.

Eirik Jensen ankommer retten.

DØMT: Eirik Jensen ble funnet skyldig og dømt til 21 års fengsel etter den andre ankerunden i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Cicile Andersen / NRK

Jensen anker med andre ord samtlige punkter som kan ankes til Høyesterett.

«Det gjøres gjeldende at Jensen må bli å frifinne av Høyesterett ved riktig lovbruk når det gjelder tiltalens post I, og at post II må bli å oppheve,» skriver forsvarer John Christian Elden i anken som ble sendt da fristen gikk ut fredag.

Da var det to uker siden Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten mener Jensen forsettlig har medvirket til innførsel av cirka 13,8 tonn hasj, og at han har gjort seg skyldig i grov korrupsjon.

Begge de dømte anker

Høyesterett behandler ikke bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. En anke kan gjelde straffutmåling, saksbehandlingsfeil eller lovanvendelse.

De to sistnevnte kan føre til at dommen oppheves. Da vil saken i så fall måtte behandles på nytt i lagmannsretten.

Det ble kjent tidligere lørdag at Gjermund Cappelen anker straffutmålingen.

Hevder det er mange saksbehandlingsfeil

Elden skriver om en rekke forhold han vil ta opp under det han mener er feil i saksbehandlingen:

  • a. Utdelingen av tingrettens dom til dommerne før ankeforhandlingen.
  • b. Habiliteten til førstestatsadvokat Alfheim som aktor i sak mot Jensen som tiltalt.
  • c. Manglende tilgang til bevismaterialet for å gjøre egne analyser knyttet til telefoner og datamateriale, samt manglende imøtekommelse av forsvarets begjæring om innhenting av nye bevis, jf. kjennelser av 28.01.20 og 04.02.20.
  • d. Domsgrunnenes forhold til strpl § 40, herunder manglende drøftelser av fremsatte anførsler og bevis, og manglende konkretisering og presisering av hva Jensen faktisk er dømt for. Manglende tidfesting av omstendigheter innenfor eller utenfor tiltalen.
  • e. Mangelfulle domsgrunner for å prøve korrekt rettsanvendelse, jf. over.
  • f. Feil gjengivelse av faktum og manglende konklusjoner av bevisgjennomgang, så langt dette kan prøves innenfor rammen av Rt-2009-801.
  • g. Manglende offentlighet over forhandlingenes siste deler under Covid-19, herunder for sakens prosedyrer, samt ved beslutninger om lukkede dører jf. også EMK Art 6.
  • h. Manglende tilgang til innholdet i «Ila-samtalene», jf. rettens avskjæringskjennelse av 16.01.20 og til samtalen mellom Jensen-Aas jf. kjennelse av 11.02.20.
  • i. Bruken av strpl § 242a ved kun delvis frigivelse av tilbakeholdte opplysninger, jf. bl.a. rettsboken s 22.
  • j. Lagmannsrettens tilgang til dokumentasjon som ikke var dokumentert fra utkastene til dokumentutdrag, jf. rettsboken s 87.
Forsvarer John Christian Elden står ved siden av aktor Guro Kleppe idet sivilt politi fra Spesialenheten pågriper Eirik Jensen i retten. Eirik Jensen trekkes unna av samboeren Ragna Lise Vikre idet pågripelsen skjer.

PÅGRIPELSEN: Forsvarer John Christian Elden står ved siden av aktor Guro Kleppe idet sivilt politi fra Spesialenheten pågriper Eirik Jensen i retten. Eirik Jensen trekkes unna av samboeren Ragna Lise Vikre idet pågripelsen skjer.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forsøker å få dommen opphevet

Elden anker også når det gjelder straffutmåling.

«(...)både hva gjelder den konkrete utmålingen av straff, men også med tanke på hvilket faktum som kan legges til grunn og omfanget av lovovertredelsene, jf. beviskravene i Rt 1998 s 1945.»

«Det gjøres prinsipalt gjeldende at straffutmålingsanken må medføre opphevelse av dommen, jf. nevnte avgjørelse, da bevisbyrden under straffutmålingen ikke er oppfylt for noen del av saken.»

Elden anker også inndragningen, og begrunner det med «at det er ilagt og omfanget av denne innenfor rammen av korrekt bevisbyrde for at det foreligger vinning og omfanget av denne.»

Nådde ikke fram i lagmannsretten

Flere av punktene i saksbehandlingen har vært diskutert under rettssaken i lagmannsretten.

Jensens forvarere har blant annet krevd å få utlevert alle telefonene som er beslaglagt hos Gjermund Cappelen, eventuelt å gjøre nye uttrekk av data fra disse. De fikk ikke medhold i dette.

Eirik Jensen anket umiddelbart da dommen falt i lagmannsretten. Forsvarer Elden sa han ville prøve å få dommen opphevet.

Elden skriver til NRK at han skal sende et ankeskriv i september. Her vil det komme fram en mer utførlig begrunnelse.

Guro Kleppe i Spesialenheten ønsker ikke å kommentere anken.

Det er Høyesteretts ankeutvalg som bestemmer om saken skal tas opp til behandling.

Eirik Jensen-saken på to minutter.

Eirik Jensen-saken på to minutter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger