Hopp til innhold

Her trener russiske bombefly

I 2008 vart det identifisert 87 russiske fly langs norskekysten. Udramatisk, meiner Forsvaret.

Russiske flygingar

Bilete syner russiske flygingar i 2007. Talet på flygingar langs norskekysten har vore like stort i 2008.

Foto: Luftforsvaret Nord-Norge / NRK

Det var i 2007 russarane varsla at dei kom til å ta opp att strategiske øvingar i internasjonale luftrom langs norsk territorium. Slike langdistansepatruljar var vanlege under sovjettida, men vart trappa kraftig ned i ettertid.

No er russarane på tokt att. Dei to siste åra er det registrert heile 175 russiske fly langs norskekysten.

Les også: Flyr som i sovjettiden

- Russland er ikkje svakt

I nyttårstalen i Oslo Militære Samfund denne veka argumenterte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for å fokusere meir på geopolitiske truslar og norske interesser i nordområda.

- Bodskapen er enkel når dei russiske flya nærast kvar veke flyg langs kysten vår, eller hangarfartøyet Kutznetsov siglar forbi oss: Russland er ikkje svakt lenger, konkluderte Strøm-Erichsen i sitt nyttårsføredrag i Oslo Militære Samfund denne veka.

Forsvaret vil likevel ikkje kalle situasjonen dramatisk.

- Det er ingen form for dramatikk i det at russarane trenar. Dei flyg i internasjonalt luftrom og har ikkje krenka nokre grenser, seier pressetalsmann Vegard Finberg ved Fellesoperativt Hovedkvarter.

- Kvifor vil dei absolutt trene nær norskekysten?

- Flygingane føregår godt utanfor den norske grensa, seier Finberg.

- Brukt til kjernefysisk avskrekking

Senioranalytikar Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskingsinstitutt er ikkje i tvil om at dei mange russiske flygingane må sjåast i samanheng med forverringar i forholdet mellom Vesten og Russland.

- Under Den kalde krigen var desse bombeflya ein del av den kjernefysiske avskrekkinga til Sovjetunionen. I dag seier russiske politikarar og militære at dei same flya i større grad vil kunne få konvensjonelle oppgåver.

Ei anna viktig årsak til intensiveringa, er truleg at Russland var i ferd med å miste kompetansen på slike flygingar.

- Pilotane må øvast i å operere saman med fleire typar fly, seier Bukkvoll.

Artikkelen held fram under bilete.

Dersom slike fly skal ut i skarpe oppdrag, og vi må sjå føre oss at det er det dei øvar på, så vil dei ha med seg tankfly for etterfylling av drivstoff i lufta og dei vil ha med seg jagarfly som vern mot fiendtlege fly eller andre våpen fienden kan bruke

Tor Bukkvoll
Tu-95 strategiske bombefly
Foto: 331 og 332 skvadronen, Bodø hovedflystasjon
TU-160 Blackjack, russisk strategisk bombefly

Det er bombefly av desse typane som flyg langs norskekysten.

Foto: Forsvaret

Gamle fly og dårleg trente pilotar

Ifølgje Bukkvoll er bombeflya som flyg langs norskekysten gamle.

- Så vidt vi kjenner til er dei produserte i sovjettida, med unnatak av eitt nytt fly, som vart tilført det russiske flyvåpenet i 2005.

I tillegg er dei russiske pilotane dårlegare trente enn til dømes norske pilotar, stadfestar Bukkvoll.

- Eg trur ikkje utdanninga for russiske pilotar er veldig ulik utdanninga for norske pilotar, men det er stor skilnad i kor mykje trening dei har før dei går ut i teneste. Det såg vi resultata av i Georgia, der flydelen av åtaket var det som lukkast dårlegast. Russiske offiserar har sjølv skulda dette på dårleg trente pilotar.

- Ingen kommentar

Dette er opplysningar Forsvaret ikkje vil kommentere.

- Utgjer det at flya er gamle og pilotane dårleg trente noko risikomoment for Noreg?

- Dette er ting vi ikkje vil kommentere, seier pressetalsmann Vegard Finberg ved Fellesoperativt hovedkvarter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ