Hæren får ikke sparke straffedømt major

Forsvarsdepartementet ønsket å sparke en major som er dømt for legemsfornærmelser mot sine to sønner, men Høyesterett sier nei.

Høyesterett

UGYLDIG: Forsvaret ønsket å sparke den straffedømte majoren, men oppsigelsen er ugyldig, har Høyesterett nå bestemt.

Foto: NRK

Det kommer fram i en dom fra 22. desember.

Mannen ble avskjediget etter dommen, fordi Hæren mente mannen hadde «vist seg uverdig til sin stilling som offiser» da han ble dømt for legemsfornærmelser mot sine to barn.

Det er Høyesterett uenig i. Nå har de avgjort at sparkingen var ulovlig, og at mannen tilkjennes erstatning for tapt inntekt og saksomkostninger.

Dømt


I 2013 ble majoren suspendert fra sin stilling etter han ble siktet for flere tilfeller av legemsfornærmelser mot sine to barn.

Barna var i alderen 10–13 år da hendelsene skjedde.

I straffesaken fra Hedmarken tingrett i april 2014 kommer det fram at de straffbare forholdene skjedde i forbindelse med et samlivsbrudd og at den eldste sønnen hadde en «utfordrende atferd».

Forholdene dreide seg bl.a. om at han skal ha lagt barna i bakken, sparket en av dem i baken, kastet rester av et knust vinglass mot sønnen, og slag mot bakhodet med flat hånd.

Mannen ble dømt til 90 dagers betinget fengsel. Mannen erkjente at handlingene han ble dømt for var «utilbørlig atferd i lovens forstand», står det i dommen.

Forholdet mellom faren og barna beskrives i dag som godt.

Majoren har jobbet i forsvaret siden slutten av 80-tallet og har i alle år fått gode tjenesteuttalelser. Tidligere i karrieren tjenestegjorde mannen i utlandet, men de siste årene har han hatt en saksbehandlerstilling uten ledelsesfunksjoner.

Flere runder i retten

Majoren var uenig i oppsigelsen, og brakte saken inn for Oslo tingrett for en ny behandling. Her ble avskjedigelsen mannen dømt ugyldig.

Mannen ble også tilkjent oppreisningserstatning. Tingretten slo også fast at mannen hadde krav på å få jobben sin tilbake.

Denne dommen ble igjen anket av Forsvarsdepartementet.

Under dissens ble Forsvarsdepartementet frifunnet i Borgarting lagmannsrett og gjeninntredelsens ble ikke tatt til følge.

Ugyldig

Nå har Høyesterett kommet med det endelige utfallet. I dommen står det at handlingene majoren ble dømt for er «klart kritikkverdige», men det legges vekt på at handlingene ble begått i en vanskelig periode da samboerskapet var under oppløsning.

Høyesterett kom til at uverdighetsvurderingen primært måtte ta utgangspunkt i den konkrete stillingen han hadde på avskjedstidspunktet, selv om også den ansattes grad og gren ville være relevante momenter ved vurderingen.

Majoren arbeidet i en saksbehandlerstilling uten ledelsesfunksjoner og hadde lang og plettfri tjeneste.

Forholdene han var dømt for var situasjonsbestemte og ikke så alvorlige at de kunne føre til avskjed, står det i dommen.

Et mindretall på to dommere mente at uverdighetsvurderingen måtte knyttes til personellets grad og gren, og at det avgjørende da var hva som krevdes av en major i Hæren generelt.

– Forsvarsdepartementet tar avgjørelsen fra Høyesterett til etterretning. Departementet vil i samråd med Regjeringsadvokaten, se nærmere på Høyesteretts begrunnelse i saken, sier Marita Hundershagen, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger