Gransking etter NRK-avsløringer: Flere regelbrudd hos bompengeselskap

Bomselskapet Ferde har brutt innkjøpsreglene og har ikke hatt oversikt over ansattes bindinger. Både eiere, styret og ledelse får krass kritikk i en ny granskningsrapport.

Trond Juvik i eiermøte 4 desember 2019

GRANSKET: Sjef i bompengeselskapet Ferde, Trond Juvik, skriver at han støtter konklusjonene i granskingsrapporten.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

NRKs avsløringer har vist at flere ansatte i det offentlig eide bomselskapet Ferde har jobbet for et privat selskap samtidig som de har krevd inn bompenger på Vestlandet.

Bompengeselskapet har også handlet med selskaper som to ledere har hatt private eierinteresser i.

Sjefen i bomselskapet, Trond Juvik, hevet millionlønn fra det offentlige samtidig som han en periode styrte et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo.

Jobben med Kongo-prosjektet ble utført som et biarbeid for et privat selskap der Juvik hadde eierinteresser.

Brudd på regler

Nå får bompengeselskapet krass kritikk i en rapport etter en selskapskontroll bestilt av fylkeskommunene Vestland og Rogaland, som eier bompengeselskapet.

Granskerne kritiserer både eiere, styret og ledelsen i bompengeselskapet for det som har gått galt. Det er revisjonssekskapet Deloitte som har skrevet rapporten. Den ble offentlig i går, og først omtalt av Bergens Tidende. Ferde får blant annet kritikk for:

  • «Det er flere saker der uavhengighet og habilitet ikke har blitt håndtert på en tilfredsstillende måte i selskapet.»
  • Mangel på rutiner for biarbeid i det private selskapet «kan medføre risiko for (...) uheldig rolleblanding, særlig ettersom noen av de ansatte hadde eierinteresser i det ene selskapet.»
  • Mangel på dokumentasjon av biarbeidet gjør at det ikke er «mulig å etterprøve om biarbeidet er i samsvar med de forutsetninger som er lagt til grunn».
  • Flere brudd på reglene for offentlige anskaffelser.
  • Det er «ikke tilfredsstillende at selskapet ikke har kartlagt og dokumentert nærstående relasjoner for slik å få en bedre oversikt over hvilke transaksjoner mellom nærstående som har funnet sted», skriver Deloitte.

For dårlige forberedelser

– Vi støtter selskapskontrollens konklusjoner og anbefalinger, skriver Ferde-sjef Trond Juvik i en høringsuttalelse.

Rapporten konkluderer blant annet med at dårlige forberedelser da bompengeselskapet gikk fra privat til offentlig eierskap i 2017, har bidratt til mange av problemene.

Granskerne konkluderer med at det ikke ble gjort et tilfredsstillende arbeid for å sørge for at det offentlige selskapet fra start etterlevde kravene som gjelder for offentlig virksomhet.

«Revisjonen mener at prosessen burde vært bedre forberedt av både eiere, styret og selskap», skriver Deloitte.

Granskerne skriver at de mener styret er parten som var best rustet til å legge en plan for denne overgangen.

Bommet med 500.000

Ferde-sjef Trond Juvik kjøpte datalisenser fra det private selskapet han var medeier i, har NRK tidligere omtalt. I et ekstraordinært styremøte i høst ga styret Juvik kritikk for at han var inhabil til å gjennomføre dette kjøpet.

Granskerne i Deloitte mener i tillegg at Ferde har brutt innkjøpsreglene i det offentlige, fordi verdien av lisenskjøpet er større enn selskapet har oppgitt.

Ferde har anslått verdien av lisenskjøpet til 300.000 kroner i anskaffelsesprotokollen. Men den reelle totalverdien av anskaffelsen var ikke 300.000 kroner, men 800.000, ifølge rapporten. «Vi mener derfor at selskapet skulle ha konkurranseutsatt kjøpet», skriver Deloitte.

Ferde har uttalt at bompengeselskapet ikke tapte noe på kjøpet, og granskerne mener at daglig leder ikke har fått personlig fordel av kjøpet.

Rapporten konkluderer med at kjøpet likevel gir det private selskapet der Ferde-sjefen er medeier «en fordel ved at selskapet slipper en økonomisk forplikttelse som de ellers ville hatt for lisenser de ikke kunne bruke».

Tok ett og et halvt år

NRK har også tidligere omtalt at en av lederne i Ferde fakturerte bompengeselskapet for 1,4 millioner kroner fra sitt private enkeltmannsforetak. Så overdro han kontrakten til konas firma. Firmaene til ekteparet sendte bilder av bilskilt til Kina, der lokale ansatte registrerte dem manuelt.

Til sammen fakturerte ekteparet bompengeselskapet for 2,5 millioner kroner uten anbud.

Granskerne konkluderer med at kjøpet fra lederens firma er én av sakene der uavhengighet og habilitet ikke er tilfredsstillende håndtert i Ferde.

«Selv om ikke alle tilfellene er brudd på lov og forskrift, kan slike situasjoner bidra til å undergrave tilliten og omdømmet til selskapet», skriver Deloitte.

Det offentlige bompengeselskapet hadde allerede kontrakten med enkeltmannsforetaket da eieren ble ansatt. Det var ikke ulovlig å videreføre den i en overgangsperiode, ifølge Deloitte.

Men granskerne spør om man kunne lagt kontrakten ut på anbud tidligere enn det som ble gjort, for å sikre at selskapet fulgte lov om offentlige anskaffelser. I rapporten pekes det på at det tok ett og et halvt år etter at selskapet ble offentlig eiid før dette skjedde.

Deloitte stiller spørsmål ved om loven ble fulgt da kontrakten ble overført til konas firma.

Fornøyd med konklusjonene

Kommunikasjonssjef i Ferde, Marit Husa, viser til kommentarene fra selskapet i rapporten.

Der takker Ferde-sjefen for en god rapport, og skriver at han er glad for at rapporten gir en god beskrivelse av utfordringene i overgangen fra privat til offentlig eierskap skapte.

– Selskapet var ledd i et komplisert oppkjøp, med mange transaksjoner både før og etter oppkjøpet, med flere bindinger mellom selskap og ansatte som eiere. Selskapet gikk fra privat til offentlig selskap over natten uten at det var gjort tilstrekkelige forberedelser av hvordan selskapet skulle ivareta rollen som et offentlig selskap. Vi mener at selskapskontrollens konklusjoner og anbefalinger må ses i dette lys, skriver Juvik.

Styret får blant annet kritikk for manglende planlegging av overgangen til offentlig eierskap. Styreleder Paul Magne Nilsen skriver i sin høringsuttalelse at det helt frem til overtagelsesdato var usikkert om det var mulig å praktisk gjennomføre den.

– Etter styrets vurdering var det derfor ikke naturlig å starte en slik planlegging, skriver Nilsen, men legger til at styret erkjenner at det kunne ha gjort dette rett etter at selskapet ble offentlig høsten 2017. Han skriver at styret da måtte ha skaffet midler til å hente inn konsulenthjelp.

– Det kunne ha spart både eiere, styret og administrasjonen for noen senere bekymringer, skriver Nilsen.

I desember kom en granskingsrapport Ferde-styret selv hadde bestilt, i kjølvannet av NRKs artikler, fra advokatfirmaet Kluge. Den konkluderte med at Juvik var inhabil til å gjennomføre lisenskjøpet, og med at selskapet hadde brutt personvernreglene.

I ettertid kom det frem at Kluge hadde fakturert selskapet for 2,7 millioner kroner som selskapets faste advokatforbindelse - før de ble hyret som uavhengige granskere.

I Deloittes selskapskontroll bestilt av eierne, får Ferde kritikk for flere regelbrudd og kritikkverdige forhold.

– Få på plass rutiner

Fylkeskommunene får i rapporten kritikk for manglende oppfølging og kontroll med selskapet. Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, sier han ikke har rukket å sette seg inn i rapporten.

– Men personlig mener jeg vi først og fremst skal jobbe med det som kritiserer oss som eiere, og hvordan vi skal bedre håndtere vår rolle fremover, sier Askeland.

Dan Femoen, leder av Kontrollutvalget i Vestland fylkeskommune, skriver til NRK at rapporten danner et godt grunnlag for diskusjon i kontrollutvalget.

Les også: Bompengesjefen i Bergen styrte skattesystem i Kongo

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger