Fylkeslegen: – Bemanningen på Ahus satte pasienter i fare

Fylkeslege Petter Schou vil ikke la seg påvirke av sykehusledelsen. Han fastholder at Ahus ble drevet med for få ansatte i forhold til syke pasienter – noe som økte risikoen for pasientsikkerheten.

Ahus - Akershus universitetssykehus

FORTSATT KRITIKK: Fylkeslegen opprettholder sin kritikk av Ahus, og mener at tre dødsfall i 2011 kan knyttes til mangelfull pleieoppfølging.

Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Flere parter har ropt varsku om hvordan omstillingen ved Ahus har blitt gjennomført. Store pasientmengder ble overflyttet til sykehuset fra andre Oslo-sykehus fra 1. januar 2011.

Les: Styret har full tillit til Mikkelsen

Både tillitsvalgte og pårørende har sagt fra om vanstyre og store problemer med for få ansatte da sykehuset fikk rundt 160 000 flere i sitt nedslagsfelt.

Les også: Krever at Ahus straffes etter dødsfall

Fylkeslege Petter Schou

Fylkeslege Petter Schou

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Fylkeslegen i Oslo og Akershus har med bakgrunn i advarslene gransket sykehuset og sykehusledelsen.

Dommen kom i dag i form av et brev til sykehusledelsen – og fylkeslegen fastholder at sykehusets bemanningsmangel risikerte pasienters sikkerhet.

«For deler av året, spesielt januar og februar, og for deler av sykehuset, hadde man et misforhold mellom bemanning og aktivitet som tilsa økt risiko for pasientsikkerheten», skriver fylkeslege Petter Schou i et tydelig brev til administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus, Ahus.

Til NRK bekrefter Petter Schou fredag at de holder fast ved sin kritikk av Ahus.

– I all hovedsak opprettholder vi kritikken som vi kom med i vår første rapport, sier Schou.

For sju dager siden trakk nestleder i styret ved Ahus, Leif Frode Onarheim seg fra vervet som nestleder. Han sa han ikke kunne leve med at pasienter mistet livet eller fått varige skader på grunn av lav bemanning.

Vil ikke la seg kneble

Sykehus-ledelsen og ledelsen i Helse Sør-Øst har derimot bestridt flere av opplysningene om lav bemanning

Les også: Ahus avviser kritikk av uforsvarlig drift

Men fylkeslegen vil ikke la seg kneble.

«Vi ser at sykehusledelsen ikke er enig i denne vurderingen. Men vår rolle som statlig tilsynsmyndighet er helt avhengig av at de data vi får tilsendt er korrekte, og vi gjør våre vurderinger ut fra det. Definisjonen av ”uforsvarlighet” vil alltid innebære en viss grad av skjønn, det er et rettslig begrep og ingen absolutt størrelse», skriver Schou.

Fylkeslegen har etterspurt store mengder informasjon fra sykehuset og helseforetaket. Informasjonen inneholder fakta om antall innlagte pasienter, antall ansatte på jobb og informasjon om enkelthendelser.

Schou er fornøyd med informasjonen han har fått utlevert.

– Vi er tilfreds med svaret vi har fått fra Ahus, sier Schou til NRK.

– Kan ha bidratt til uforsvarlig drift

«Ut fra vår vurdering, sett i ettertid, kan man heller ikke utelukke at risikoen i perioder var så høy at den kan ha bidratt til uforsvarlig drift», skriver Schou.

Fylkeslegen har hatt et spesielt fokus på unaturlige dødsfall og alvorlige hendelser i januar og februar 2011 fordi trykket mot sykehuset da var spesielt stort.

I det krasse brevet vil ikke sykehuset slå fast at pasienter døde på grunn av dårlig bemanning, men de gir likevel kritikk knyttet til tre dødsfall.

«Fylkesmannen har selvsagt aldri påstått at det er en årsakssammenheng mellom bemanning og dødsfallene, men at ”mangelfull pleieoppfølging er et vesentlig moment i den tjenesten sykehuset ga tre pasienter”», skriver Schou.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt krav fra 87 pasienter om erstatning på grunn av skader de ble påført ved Akershus universitetssykehus i fjor.

Fylkeslegen er opptatt av at sykehuset ikke bare kan måle forsvarligheten i driften med antall ansatte på jobb. Han mener de også må se på blant annet «kompetanse, ansattekontinuitet og kjennskap til sykehusets rutiner».

Tilsynsorganet mener at ansatte som ofret seg og ga mer enn noen kunne forvente kan ha bidratt til å redde situasjonen fra å bli enda verre.

«Grunnen til at ting stort sett går bra - på tross av situasjonen - er at man nesten alltid har å gjøre med dedikerte helsepersonell som uansett ikke ønsker å ramme enkeltpasienter og som yter en arbeidsinnsats ut over hva man med rimelighet kan forvente», skriver Schou.

Pasientombud: – Må ikke skje igjen

Knut Fredrik Thorne

Knut Fredrik Thorne

Foto: NRK

Pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus har vært kritisk til driften av Ahus, og er derfor ikke overrasket over at fylkeslegen opprettholder den krasse kritikken.

– Pasienter og pårørende har vært tydelige på at bemanningen har vært lav der, og at det da har gått galt noen ganger overrasker ikke, sier Horne til NRK.

Horne har tidligere krevd at sykehuset må ettergås, og at til og med politiet må vurdere konsekvenser for virksomheten etter konkrete saker der pasienter mistet livet på Ahus.

Du krevde at politiet skulle se på enkeltsaker, og at det måtte få konsekvenser for sykehuset. Hva tenker du nå?
– Jeg tenker at det viktigste her nå er å avdekke alle de enkeltsakene som har gått galt, men det er også viktig å avdekke hva som gikk galt før omleggingen den 1. januar 2011, sier Horne.

Pasientombudet er veldig opptatt av at det som skjedde i fjor ikke må bli glemt.

– Vi må lære av dette slik at dette ikke skjer igjen. Pasienter og pårørende er opptatt av én ting – dette må ikke skje igjen, understreker pasientombud Horne.

Som en representant for pasienter og pårørende har han hørt mange stygge historier. Selv om mye er blitt bedre ser han ikke bort fra at det også kan komme nye enkeltsaker.

– Jeg har snakket med pasienter som var nyopererte og ikke fikk smertelindring på mange timer. De hadde behov for morfin, men det gikk timer før de fikk det, sier Horne som nå tror at Ahus er på linje med andre norske sykehus. Ikke alt er perfekt, men det er ikke verre der enn andre steder heller.

Bedring i år

I tillegg til å se på driften i fjor har fylkeslegen sett på hvordan situasjonen er nå ved et av Norges største sykehus.

Mange har fryktet at vanstyret bare skulle fortsette, men i brev og uttalelser til fylkeslegen har sykehuset bedyret at de gjør endringer og forbedrer seg.

«De nye oppgitte parametrene viser en bedring sammenholdt med fjoråret. Fylkesmannen vurderer også at de forbedringstiltak sykehuset har iverksatt, både er gode og målrettede», står det i brevet.

Er situasjonen per i dag forsvarlig?
– Jeg vil si at den er trygg, sier Petter Schou til NRK.

Det trekkes også fram at samhandlingsreformen har påvirket driften av sykehuset på en positiv måte. Antall pasienter innlagt har gått ned samtidig som bemanningen har blitt økt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger