– Ungdom tror dette er legalisering

Politidirektoratet kom med sterke advarsler mot å fjerne straffen for brukerdoser med narkotika. Nå vil Frps stortingsgruppe overbevise landsmøtet om å lytte til politiet.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

FRYKTER MER GJENGKRIMINALITET: Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, mener kriminelle miljøer vil tjene på avkriminalisering.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Regjeringen vil i løpet av høsten rulle ut et forslag til ny rusreform. Intensjonen er å håndtere rusbruk med mindre straff og mer helsehjelp.

Det mest omstridte forslaget fra Rusreformutvalget, er å fjerne straffen for folk som blir tatt med narkotika til eget bruk.

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, har samlet stortingsgruppen i en resolusjon som står fast på at det fortsatt skal være forbudt å ha narkotika på seg.

– Det vil være helt absurd dersom politikere skal tillate såkalt brukerdoser av narkotika til en gateverdi på 20.000 kroner. Da går man langt i legalisering, men det er vel nettopp det Venstre ønsker seg, sier Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen.

– Ungdom tror dette er en legalisering

Flertallet i utredningen foreslo ingen straff hvis en person blir tatt med 5 gram heroin, 5 gram kokain, 15 gram cannabis eller 2 kilo khat. Terskelverdiene er satt høyt for å ha et slingringsmonn for hvor mye de tyngste brukerne kjøper til eget bruk.

Bruun-Gundersen sier det er meningsløst å straffe tunge rusavhengige, men mener terskelverdiene er så høye at det tilrettelegger for salg og økt narkotikakriminalitet.

– Alle undersøkelser viser at ungdom tror dette er en legalisering. Det er ikke rart når sanksjonene blir opphørt, sier hun.

Vil ikke tunge rusavhengige fortsatt få bøter og fengsel hvis brukerdoser skal være straffbart?

– I resolusjonen foreslår jeg at tunge rusavhengige skal møtes med helsehjelp, fremfor straff. Men ungdom som er på vei inn i et liv med kriminalitet og rusavhengighet må følges opp. Rusreformutvalget foreslår at de skal få tilbud om å møte på et rådgivningskontor hvis de har lyst. Det holder ikke, sier Bruun-Gundersen.

Dagfinn Hessen Paust

Fagansvarlig i Foreningen for tryggere ruspolitikk og advokat Dagfinn Hessen Paust.

Fagansvarlig i Foreningen for tryggere ruspolitikk og advokat Dagfinn Hessen Paust peker på at rusavhengige kjøper mer enn dagsdosen med narkotika, og derfor behøver en høy grense hvis avkriminaliseringen skal ha en effekt.

– Personer med rusproblemer må kjøpe til kvantumsrabatt, og kan ikke forventes å måtte møte en langer flere ganger om dagen, med den risiko det medfører, sier han til NRK.

Svart heroin i Trondheim

KAN BLI AVKRIMINALISERT: Regjeringen skal vurdere om straffen for å bli tatt med mindre mengder narkotika skal vekk. Forslaget til ny rusreform skal legges frem for Stortinget i løpet av det neste året.

Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Venstre vil vente på regjeringen

Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad for Venstre vil avvente proposisjonen fra regjeringen før han vil diskutere terskelverdiene.

– Jeg vil ikke forskuttere noen standpunkter på den ene eller andre siden før vi ser proposisjonen til regjeringen. Så er det bare å slå fast at Venstre og Frp har en rekke felles mål. Det er Granavolden-plattformen jeg vil bygge videre på. Jeg er helt sikker på at vi får en god og konstruktiv debatt etter hvert som tiden går, sier han til NRK.

– Hvordan vil det bli når Frp har sagt at de ikke er bundet av Granavolden-plattformen?

– Det er fortsatt en del punkter i resolusjonen som viser at de står på Granavolden.

Carl-Erik Grimstad

Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad (V).

Foto: Olav Juven / NRK

Frykter mer kriminalitet

Riksadvokaten har støttet i høringsrunden at bruk og besittelse av narkotika bør avkriminaliseres.

Politidirektoratet kom derimot med en sterk faglig bekymring for hvordan eventuell avkriminalisering og innførsel av terskelverdier vil slå ut for kriminalitetsbildet generelt.

De viste til at Amsterdams liberale ruspolitikk tilrettelegger for byens kriminelle nettverk.

«Erfaringer, både nasjonalt og internasjonalt, viser også at narkotikaselgere tilpasser mengden de til enhver tid besitter for salg, er tilpasset minimumsgrense. Dette skaper utfordringer knyttet til omsetning av narkotika.»

Bruun-Gundersen er sterkt bekymret for kriminelle miljøer vil vokse på rusreformen.

– Politiet må ha mulighet til å stoppe gjengkriminalitet og narkotikavirksomheter. Det er viktig med virkemidler til å gjøre den jobben. Rusreformen fratar muligheten til å reagere overfor narkotikaforbruk. Vi må slå fast at politiet må ha nødvendig hjemler.

Men Riksadvokaten har ikke etterlyst utvidede hjemler?

– Hvis politikere på alvor ønsker å tillate at ungdom kan bære et helt narkotikadepot lovlig, og fratar politiet hjemler for husransakelser og videre oppfølging av det, så mener jeg det er alvorlig. Kriminelle er flinke til å tilpasse seg, sier Bruun-Gundersen.

Hessen Paust mener Bruun-Gundersen har misforstått Rusreformutvalgets forslag.

– Politiet skal uansett visitere brukerne og beslaglegge stoffet, og er det sannsynlighetsovervekt for at stoffet ikke er til eget bruk, vil de ha alle dagens ransakelseshjemler. Dette vil fort være tilfelle når en ungdom har slike mengder, ikke minst da det er snakk om store verdier.

Bruun-Gundersen mener politiet ikke vil trenge hjemler hvis målet er å legalisere narkotika på sikt.

– Dette er ett første steg i den retningen, men et veldig langt et. Hvordan skal politiet klare å avdekke kriminelle narkotikamiljøer hvis det blir lovlig å bære enorme mengder narkotika til såkalt eget bruk?

SISTE NYTT

Siste meldinger