Hopp til innhold

Flest omkommer av fart og førerfeil

Fart og førerfeil dreper mest, viser en gransking Statens vegvesen har gjort av 170 dødsulykker på norske veier i 2013. Men Statens Vegvesen innrømmer at veistandard også har mye å si.

Det var ingen andre involvert i ulykka

VEIDØD: En mann omkom da han kolliderte i veggen i Værnestunnelen i Stjørdal i desember 2013.

Foto: Tor Aage Hansen

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013

Fagfolkene bak ulykkesrapporten har dybdegransket alle dødsulykker i 2013.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

I fjor ble 170 dødsulykker med 187 drepte undersøkt. Førerfeil og manglende førerdyktighet er en medvirkende faktor i nesten halvparten av alle dødsulykkene i 2013.

Høy fart er en årsak som dominerer i mer enn tre av ti ulykker. Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er sterk, viser ulykkesrapporten.

– Dette er ofte trafikanter med liten erfaring og kunnskap, noe som kan føre til feilvurderinger og uansvarlig adferd, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– I nesten 70 prosent av ulykker med førerfeil, har dette vært avgjørende eller i stor grad medvirket til at dødsulykken inntraff. Det som oftest går igjen er manglende informasjonsinnhenting og feil beslutning hos fører. Selv om det har vært en positiv utvikling, er fortsatt unge under 25 år innblandet i hele 34 prosent av dødsulykkene, sier Gustavsen.

At bilfører feilbedømmer er en betydelig faktor til at ulykker skjer. 46 prosent av ulykkene i fjor kan tilskrives dette."

Terje Moe Guvstavsen, vegdirektør, om dødsulykker i 2013
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

– Kunnskap er vårt viktigste våpen for bedre trafikksikkerhet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Gustavsen peker på viktigheten av god og tilstrekkelig kjøreopplæring:

– At bilfører feilbedømmer er en betydelig faktor til at ulykker skjer. 46 prosent av ulykkene i fjor kan tilskrives dette, sier han.

30 prosent flere dødsulykker i fjor

Vegvesenet har siden 2005 gransket i alt 1718 ulykker med til sammen 1875 drepte, for å finne tu nøyaktig hva som skjedde og hva som var den direkte årsaken til at ulykken fikk fatal utgang.

Møteulykker er de som skjer hyppigst på norske veier, og de er ofte svært alvorlige. 40 prosent av alle som døde i trafikken de siste ni årene har mistet livet i møteulykker. Den andre store gruppen ulykker er utforkjøringer. De står for 33 prosent av antall drepte fra 2005 til 2013. Forgjengerulykker utgjør 12 prosent.

Dødsulykker og antall drepte 2013

Ulykkestyper

Antall ulykker

Ant. drepte

Prosent 2013

Snitt 2005-13

Totalt

170

187

 

 

Møteulykker

62

71

38 %

40 %

Utforkjøring

61

68

36 %

33 %

Forgjenger

19

20

11 %

12 %

Kryss

15

15

8 %

7 %

Samme kjøreretning

5

7

3 %

3 %

Andre ulykker

8

8

4 %

4 %

Rapport om ulykker fra Statens vegvesen

Rapporten om ulykker fra Statens vegvesen.

Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Ulykkestallene oppover

I fjor økte tallet på dødsofre med 30 prosent etter mange år med nedgang.

– En så sterk økning bekymrer oss, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Dødstallet hoppet opp til 187 i fjor.

Trafikkulukke Hareid

FARLIG SIDETERRENG: To personer omkom da denne bilen havnet utfor veibanen og traff en stein på Hareid på Sunnmøte i juli 2013.

Foto: Svein Smørdal / NRK

Han påpeker at det ikke er noen enkelt årsak som utpeker seg, men at det er et sammensatt bilde med mange faktorer.

Eldre (over 65 år) og de yngste voksne (18-24 år) er overrepresentert i ulykkesstatistikken.

Rapporten har delt inn ulykkesårsakene i tre kategorier:

 • Trafikkantens adferd (46 prosent)
 • Kjøretøyet (24 prosent)
 • Vegen (24 prosent)

Årsaker til dødsulykker i 2013:

Bussulukka ved Fardal

MØTEULYKKE: To kvinner mistet livet i en møteulykke mellom to busser på Fv 55 ved Fardal i Sogn og Fjordane i fjor sommer. Bussjåføren i den ene bussen ble dømt for uaktsomt drap fordi han lå feil plassert på den smale veien. I denne saken var den tekniske granskingsrapporten avgjørende for skyldplasseringen.

Foto: Øyvind Nondal

Ofte er det mange og sammensatt årsaker bak at en ulykke til slutt fikk en fatal utgang. Her er de viktigste funnene:

 • Dårlig/uerfaren sjåfør: 46 prosent
 • Bil med dårlig passiv sikkerhet: 44 prosent (gjorde at ulykken ble mer alvorlig enn den ellers ville vært)
 • Brukte ikke bilbelte: 33 prosent (gjorde at ulykken ble mer alvorlig enn den ellers ville vært)
 • Kjørte for fort: 35 prosent
 • Feil ved kjøretøyet: 29 prosent
 • Feil ved veien/veimiljø: 24 prosent
 • Farlig sideterreng: 19 prosent
 • Vanskelig vær/føre: 18 prosent
 • Syk sjåfør: 17 prosent
 • Ruspåvirket sjåfør: 16 prosent
 • Trøtt sjåfør: 15 prosent
 • Mistanke om selvvalgt ulykke: 4 prosent

– Pysete med bilbelte

Jente sykler med sykkelhjelm

Tre av 10 omkomne syklister i fjor brukte ikke hjelm.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Guro Ranes

Guro Ranes er avdelingsdirektør i Statens vegvesen, og sier at de som kjører uten bilbelte er dobbelt utsatt.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK
Dødsulykke Sandnes

UTFORKJØRING: På Sviland i Sandnes omkom to menn i en utforkjøring på denne fylkesveien i juni i fjor. Rogaland fylkeskommune har ansvar for over 3000 kilometer vei, og bare i dette fylket er kostnadene for opprustning beregnet til 2,4 milliarder.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Ved siden av fart og førerfeil, er det mye slurv med bruk av sikkerhetsutstyr.

Bilbeltekontroller viser at rundt fem prosent av bilistene ikke bruker sikkerhetssele. Disse er sterkt overrepresentert i ulykkesstatistikken. Hele 33 prosent av bilistene som døde i trafikken i fjor, kjørte uten bilbelte.

– Farten bidrar særlig til at ulykkene blir mer alvorlige enn de ellers hadde blitt. Og når sikkerhetsutstyret ikke er på plass, blir det enda verre, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen viser til at det i en del ungdomsmiljøer er pysete å bruke bilbelte. – Dette er det viktig å få bukt med, sier han.

– De som kjører uten bilbelte er ekstremt utsatt i trafikken. Når noe går galt, går det fryktelig galt, legger Ranes til.

Dekkfeil vanlig ulykkesårsak

Årsaksgruppe nummer 2 er feil på selve kjøretøyet, på hjul eller bremser:

– Vanligste feil her er feil ved bilens hjul eller dekk, sier Guro Ranes. Hun peker på at bilen kan ha hatt ulike dekk foran og bak, eller at dekkene er feilmontert og ruller feil vei. De fleste ulykker som kan tilskrives hjulfeil skjer på vinterføre.

Andelen ulykker som skyldes teknisk feil er økende, og ulykkesrapporten kommenterer at dette kan virke påfallende sett i lys av at standarden på bilene er blitt høyere.

Men teknisk svikt ved kjøretøy er sjelden en direkte ulykkesårsak. Derimot kan slitasje eller uheldige tekniske løsninger være medvirkende til at ulykker inntreffer, heter det i rapporten.

Hver 4. ulykke skyldes veien

– Feil ved veien står som medvirkende årsak til en fjerdedel av dødsulykkene, men den er sjelden den direkte ulykkesårsaken, sier Gustavsen. Som oftest er det en kombinasjon av årsaksfaktorer.

Forhold ved veien var årsak/medvirkende årsak til 27 prosent av alle dødsulykker i perioden 2005-2013, og 24 prosent i 2013. Blant forholdene i denne kategorien er veiens linjeføring, dårlig sikt og mangelfull skilting.

Det kan også gjelde farlig sideterreng, som trær, hekker, stup, fjellknauser, steiner og stolper.

«Farlig sideterreng» medvirket til at 54 prosent av utforkjøringsulykkene (19 prosent av alle dødsulykker) i 2013 fikk dødelig utgang. Andelen har økt siden 2011, men er klart lavere enn tidligere år.

Å fjerne feil ved veien og sideterrenget legger vi stor vekt på i samarbeidet med de lokale vegkontorene. Det er et mål å fjerne flest mulig av slike feller."

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Terje Moe Gustavsen

Veidirektør Terje Moe Gustavsen konstaterer at veiforholdene virker inn på hver 4. dødsulykke.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK
Dødsulykke

FARLIG SIDETERRENG: En steinfylling langs E39 ved Ålgård i Rogaland tok livet av en 62 år gammel motorsykkelfører i august 2012.

Foto: Ronny Hjertås

– Å fjerne feil ved veien og sideterrenget legger vi stor vekt på i samarbeidet med de lokale vegkontorene. Det er et mål å fjerne flest mulig av slike feller, sier Terje Moe Gustavsen til NRK.

Også hull i veien og langsgående asfaltkant er årsaker som har ført til eller forverret ulykker i niårsperioden. Gustavsen understreker at det ikke var noen slike ulykker i 2013.

Ifølge rapporten er det sjelden at forhold ved veien har vært den direkte årsaken til ulykker, men i i 60 prosent av tilfellene hvor veiforhold har medvirket, har de vært en bakenforliggende faktor som har medvirket til at en farlig hendelse har utviklet seg til en dødsulykke.

Vanskelige vær- og føreforhold innvirket i 18 prosent av dødsulykkene. Rapporten viser at ved flere av ulykkene har føreforholdene i kombinasjon med sporete og ujevnt veidekke vært medvirkende fakirer til det fatale utfallet.

2014-tall

Hittil i år har det vært 65 dødsulykker på veiene. 24 av disse har vært møteulykker, 16 var utforkjøringer, ni fotgjengerulykker og seks MC-ulykker.

– Målet er å få ulykkestallene ned. Kunnskap om hvorfor og hvordan ulykker skjer, er vårt viktigste våpen for bedre trafikksikkerhet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Glad for innrømmelse

Inger Elisabeth Sagedal

NAF har lenge påpekt at dårlige veier fører til alvorlige ulykker. Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal er glad for at Statens vegvesen anerkjenner at dette er en reell årsak til dødsfall i trafikken.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF sier hun er glad for at ulykkesrapporten fra Statens vegvesen så tydelig fastslår at det i én av fire dødsulykker er forhold ved veien en medvirkende årsak til ulykken.

– Vi er veldig glade for at Statens vegvesen nå legger større vekt på veiens beskaffenhet i analysen av årsakene til dødsulykkene. Dette er en utvikling som NAF lenge har etterlyst, og dette har større betydning enn det veimyndighetene tidligere har villet innrømme, sier Sagedal til NRK.

Hun sier det som trengs er vilje til å gjøre noe og en ny finansieringsordning for veier.

SE VIDEO: Fikk sparken etter villmannskjøring

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger