Hopp til innhold

Finanstilsynet kritisk til at bomselskapet Ferde skal «granskes» av egen revisor

Revisorene i Deloitte satte godkjentstempel på bomselskapet Ferdes årsregnskap i fjor. Nå er samme firma leid inn av to fylkeskommuner for å kontrollere bomselskapet.

Deloittes hovedkontor i Oslo Sentrum

- DOBBELTROLLE: Revisorgiganten Deloitte godkjente regnskapet til bomselskapet Ferde, og er nå hyret inn for å kontrollere de samme regnskapene.

Foto: Borgen, Ørn E.

– Finanstilsynet mener at dobbeltrollen Deloitte har satt seg i er uheldig, sier seksjonssjef i Finanstilsynet Kjersti Elvestad.

NRK har i flere saker påvist hvordan sjefen i bomselskapet Ferde har handlet med selskapet BTS Norway der han selv hadde eierinteresser, og hvordan bomselskapet kjøpte tjenester fra en av de ansattes eget firma. Den ansatte overdro senere kontrakten til sin kone.

Kontrollutvalgene i Hordaland og Sogn og Fjordane bestilte 3. september en såkalt selskapskontroll av bomselskapet Ferde, etter at NRK stilte en rekke spørsmål til utvalgene.

Deloitte har vært revisor for både Ferde og BTS Norway i 2018.

I oppdragsbrevet, som NRK har innsyn i, går det frem at Deloitte, på vegne av to av fylkeskommunene som eier Ferde, nå blant annet skal undersøke i hvilken grad bruken av midler i bomselskapet har vært i samsvar med regelverket.

– Deloitte kan komme i skvis

NRK har omtalt flere transaksjoner i Ferde der det kan stilles spørsmål om habilitet og handel med nærstående.

Seksjonssjef Kjersti Elvestad i Finanstinsynet viser til at vurderinger av såkalte nærstående-transaksjoner er helt sentrale i den vanlige revisjonen av bomselskapets regnskaper.

– Hvis Deloitte i selskapskontrollen konkluderer med at det ikke har vært feil i nærstående-transaksjoner, så kan det reises spørsmål ved objektiviteten i denne konklusjonen.

– På den annen side, dersom Deloitte konkluderer med at nærtransaksjonene ikke har skjedd på armlengdes avstand, kommer Deloitte i en skvis, for det kan være at det skulle vært oppdaget i revisjonen de allerede har gjort.

Elvestad mener Deloitte ikke har brutt loven, men kaller likevel dobbeltrollen for «uheldig».

– Det er ikke noe lovmessig i veien for det, men om det er lurt er en annen ting. Bare ved at det reises spørsmål til at Deloitte har akseptert selskapskontrollen, illustrerer det at det kanskje ikke var så klokt, sier Elvestad.

Deloitte: – Vi har vurdert saken grundig

Leder for Risk & Reputation i Deloitte, Kjetil Nevstad, skriver i en e-post til NRK at han leser Finanstilsynets uttalelser «med interesse».

– Vi har foretatt en grundig vurdering av det tildelte oppdraget, som ennå er i oppstartsfasen, og konkludert med at mandatet i selskapskontrollen ikke vil påvirke vår rolle som regnskapsrevisor i selskapet, eller omvendt, skriver Nevstad.

Deloitte har ikke ønsket å stille til intervju om saken, eller svare konkret på flere spørsmål NRK har stilt, og viser til revisors taushetsplikt.

Kjetil Nevstad

HAR VURDERT GRUNDIG: Deloittes leder for Risk & Reputation Kjetil Nevstad

Nevstad viser i en e-post til at det er «etablert praksis» at regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon (dvs. kontroll) kan utføres av samme selskap.

Han viser også til en betenkning fra kommunelov-ekspert Oddvar Overå, som i 2010 konkluderte med at «det ikke kan være noe i veien for at kommunens revisor kan gis i oppdrag å utføre selskapskontroll selv om vedkommende også er valgt revisor for det aktuelle selskapet».

– Det er omverden som skal stole på resultatet

Men i den internasjonale anti-korrupsjonsorganisasjonen Transparency Internationals norske avdeling, minner spesialrådgiver Tor Døvik om at det er omverdenens oppfatning av Deloittes uavhengighet som er det viktigste.

– Det avgjørende er at selskapskontrollen har troverdighet som en kritisk granskning, sier Dølvik.

Tor Dølvik

MENER GRANSKING MÅ HA TROVERDIGHET: Tor Dølvik i Transparency International Norge.

Foto: Moment Studio / Moment Studio

– Det er omverden som skal stole på resultatet av arbeidet. Da er alle forhold som kan svekke uavhengigheten lite heldig.

Deloitte har fått forelagt uttalelsene fra Transparency International, men har ikke ønsket å kommentere dem.

– Var forpliktet til å bruke Deloitte

Leder for kontrollutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Frank Willy Djuvik, viser til at Deloitte har vunnet et anbud som forvaltningsrevisor for både Hordaland og Sogn og Fjordane. Han mener derfor fylkeskommunene er forpliktet til å bruke Deloitte, dersom det ikke er noe lovmessig i veien for det.

Ifølge Djuvik har det vært kjent at Deloitte var regnskapsrevisor for Ferde.

Men dette har ikke vært problematisert, skriver Djuvik.

Han viser til at dette er en kjent problemstilling som er drøftet i tidligere forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.

– Om denne vurderingen er feil, så regner vi med at Finanstilsynet vil opplyse oss om det, slik at alle landets kontrollutvalg vet om det, sier Djuvik.

Han viser også til at Deloitte gjennomfører en konfliktsjekk, og at alle ansatte på oppdragsteamet må bekrefte sin uavhengighet i en egen uavhengighetserklæring.

Djuvik sier de nå vil ta kontakt med Finanstilsynet. Han håper kontrollen av Ferde ikke vil bli forsinket av spørsmålene som nå reises om Deloittes rolle.

– Vi håper selvsagt ikke at det skal medføre forsinkelser i revisjonen, da det er i alle sin interesse å komme til bunns i sakene vi har lest om i media så raskt og grundig som mulig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger