Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb

Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet. Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Nav etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.

Riksrevisjonens rapport om Nav

Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Navs oppfølging av langtidsledige. Etter omleggingen kommer færre i arbeid enn før, og Nav bruker også lengre tid.

Foto: NRK

Det dystre bildet som Riksrevisjonen tegner av Nav-reformen, bygger på en gjennomgang av en rekke enkeltsaker, målt opp mot ambisjonen om å få flere med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid.

Til tross for nye tiltak for å få dem tilbake i jobb, var halvparten av dem som fikk nedsatt arbeidsevne i 2010 fortsatt under oppfølging fra Nav tre år senere.

Flere uten jobb etter to år

Per Kristian Foss

Riksrevisor Per-Kristian Foss retter knusende kritikk mot resultatet av omleggingen i Nav.

Foto: Astri Husø/NRK

Etter 2008 ble det innført arbeidsavklaringspenger og nye metoder for oppfølging av Nav-brukere med nedsatt arbeidsevne.

Men færre av dem som fikk hjelp i 2010 kom tilbake i jobb, sammenlignet med dem som fikk hjelp før reformen.

Undersøkelsen viser at 23 prosent av dem som fikk nedsatt arbeidsevne i 2008, var i jobb to år senere. For tilsvarende gruppe i 2010 var andelen bare 20 prosent. Etter tre år med hjelp fra Nav, var bare 24 prosent i jobb.

– Arbeids- og sosialdepartementet bør skaffe seg bedre informasjon om hvorfor det har vært en reduksjon i andelen som avklares tidlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Uten plan etter to år hos Nav

– Det bør ses nærmere på målrettede tiltak som kan redusere tiden personer med nedsatt arbeidsevne er under oppfølging fra Nav. Den arbeidsrettede oppfølgingen bør styrkes med en mer konkret, helhetlig og forpliktende planlegging, og mer oppmerksomhet mot arbeidsmuligheter i oppfølgingen, sier Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at Nav, tre år etter innføring av ny metodikk og arbeidsavklaringspenger, ikke har nådd målet om en bedre oppfølging, og at brukerne samtidig er under oppfølging av Nav i lengre tid enn før."

Riksrevisjonen, Dokument 3:10 2013–2014

Undersøkelsen viser også en nedgang i andelen som deltar på tiltak, og at det ofte tar lang tid før Nav utarbeider en aktivitetsplan. For nesten halvparten av brukerne tok dette over et halvt år. 18 prosent hadde ikke aktivitetsplan etter to år.

– Når det tar så lang tid å få på plass en plan, vil oppfølgingen av brukerne ikke bli tilstrekkelig målrettet, heter det i rapporten.

I tillegg vil den lange saksbehandlingstiden føre til at det blir stadig flere brukere som er under oppfølging. Dette vil også øke presset på veilederne i etaten slik at brukerne ikke får den nødvendige bistanden.

For 44 prosent av brukerne tok det over et halvt år før de fikk en egen aktivitetsplan. 18 prosent hadde ennå ikke fått slik plan etter to år.

Når det tar lang tid å komme i gang med oppfølging, kan det svekke den enkeltes motivasjon og tro på at det er mulig å komme i arbeid ... Veien tilbake til arbeidslivet blir vanskeligere."

Riksrevisjonen, Dokument 3:10 (2013–2014)
Personer med nedsatt arbeidsevne

Grafen viser antall personer med nedsatt arbeidsevne i 2008 og 2010 (første søyle). Andre søyle viser personer som har gått ut av gruppen 'nedsatt arbeidsevne' av ulike grunner (over på tiltak/jobb/trygd/annet). Siste søyle viser antall personer som er i arbeid innen 2,5 år.

Foto: Riksrevisjonen

– For lite arbeidsrettet

Rapporten slår også fast at Nav legger for lite vekt på å avklare klientens reelle mulighet for å komme i arbeid.

Oppfølgingen er «ikke tilstrekkelig arbeidsrettet», blant annet ved at klientens arbeidsevne ikke er vurdert i om lag halvparten av sakene, selv om informasjonen om klientens helse, utdanning og arbeidserfaring var tilgjengelig.

Per-Kristian Foss

Riksrevisor Per-Kristian Foss er sterkt kritisk til måte Nav styres på og kvaliteten på arbeidet.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

– Brukernes arbeidsevne og hvilke arbeidsoppgaver og yrker det er realistisk å ha som målsetting forblir uavklart langt ut i oppfølgingsprosessen, konkluderer Riksrevisjonen.

Gjennomgangen peker på at mange av oppfølgingsplanene som er laget er preget av uklart ansvar, manglende frister, og manglende krav og forventninger til brukers egen aktivitet.

I 38 prosent av de undersøkte sakene fra 2010 er det dokumentert færre enn ett møte/samtale per år mellom bruker og veileder.

Den dårlige løpende kontakten mellom Nav og bruker bidrar til at oppfølgingen i liten grad blir personlig, og det er liten kontinuitet i oppfølgingen.

Liten kontakt og manglende oppfølging medfører risiko for at bruker blir for lenge på tiltak som ikke virker, eller til at bedringer i helsen ikke fanges opp."

Riksrevisjonen, Dokument 3:10 (2013–2014)

Nav innrømmer at kvaliteten har vært for dårlig, men sier utvalget av saker som Riksrevisjonen valgte ut ikke er representative.

Kritiserer Nav-ledelsen

Undersøkelsen viser også at internkontroll mangler og at det på mange Nav-kontorer er svak styring av kvaliteten på oppfølgingsarbeidet.

Selv i Riksrevisjonens neddempede språkbruk kommer det tydelig fram at kritikken mot Nav i første rekke rammer ledelsen som verken har sørget for tilstrekkelig styring eller faglig kompetanse blant veilederne.

– For å sikre god utvikling av kvaliteten i oppfølgingen av personer med nedsatt arbeidsevne, anbefaler vi å styrke veilederkompetansen, kunnskapen om arbeidsmarkedet og ledelseskompetansen ved Nav-kontorene, sier Foss.

Ekspertgruppe skal se på Nav

Arbeidsminister Robert Eriksson sier i sitt svar at han ikke er fornøyd med resultatene, og at det er en prioritert oppgave å finne løsninger som gjør at flest mulig med nedsatt arbeidsevne kommer ut i jobb.

En ekspertgruppe skal nå gå gjennom Nav. Mandatet er å finne «tiltak som er nødvendige for at Nav skal lykkes bedre i arbeidet med å gi brukerne den nødvendige bistand for å komme i jobb.»

Eriksson har gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å sørge for bedre statistikk over blant annet ventetid.

LES OGSÅ: Vant over Nav etter 8 års kamp

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger