Hopp til innhold

Dømt for å prøve å presse Kristine til å lyve – nå får han ny jobb i Nato

Majoren ble dømt for fyllekjøring og for å prøve å presse Kristine Solhaug til å lyve. Nå har Forsvaret gitt han ny jobb i Nato.

Kristine Solhaug snakker og forklarer med hendene

Kristine Solhaug sier hun er skuffet over at majoren nå får en stilling i Nato.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Saken om majoren som fyllekjørte, og så forsøkte å presse sin underordnede Kristine Solhaug til å lyve om det, fikk stor oppmerksomhet da NRK publiserte den i mai i fjor. Saken utløste debatt og ble brukt som et eksempel på at ledere i Forsvaret gjør kritikkverdige ting, og så slipper unna med det.

Nå kan NRK avsløre at majoren, som har en rettskraftig dom for fyllekjøring og for å ha prøvd å presse underordnede til å snakke usant, har fått en ny jobb i Nato med tjenestested Tyskland.

Dette til tross for reglene i Forsvarets nye veileder for internasjonal virksomhet. Den sier at personell ikke vil bli vurdert for internasjonal virksomhet hvis de er mistenkt, siktet eller er under etterforskning for straffbare forhold. De skal også ha god sivil og militær vandel.

Tettere bilde av bil i grøfta ved snødekt vei

Politiets bilde av bilen majoren kjørte.

Foto: Politiet

NRK har vært i kontakt med majoren, som ikke ønsker å uttale seg om saken. Majoren har tidligere sagt til NRK at han er uenig i dommen.

«Skjellig grunn til å gå til avskjedssak»

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttalte til NRK i mai i fjor at han ikke kjente saken om majoren, men ut ifra NRKs beskrivelse burde en slik person bli omplassert eller miste sikkerhetsklareringen. Han lovte også å gå inn i saken og se på den på ny.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen i intervjusituasjon med NRK på Akershus festning

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, under intervju i mai i fjor, der han ble intervjuet om majoren og Kristine Solhaug.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Også nummer to i Forsvaret, stabssjef Elisabeth Natvig, uttalte seg indirekte om saken. I en kronikk hos NRK skrev hun:

«Det er for eksempel klart for mange av oss at når en offiser legger press på en underordnet for å få vedkommende til å avgi falsk forklaring for politiet i den hensikt å skjule et straffbart forhold han blir domfelt for, foreligger det skjellig grunn til å gå til avskjedssak.»

Elisabeth Natvig, viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben.

Stabssjef Elisabeth Natvig omtalte indirekte majoren i en kronikk hos NRK i fjor.

Foto: Joakim Pedersen / NRK

Senere på høsten fulgte NRK opp saken om Kristine Solhaug. Majoren hadde da fått en skriftlig advarsel.

– Vi har sett på den saken på nytt og vedkommende er ilagt en skriftlig advarsel etter den gjennomgangen, sa Elisabeth Natvig til NRK.

En skriftlig advarsel er den mildeste reaksjonsformen Forsvaret har, og Natvig forklarte den milde reaksjonen slik:

– Det har litt å gjøre med hvordan saken har blitt behandlet siden den kom inn første gang. Når vi går inn og ser på den på nytt nå, så ser vi at den tiden som har gått har begrenset vårt handlingsrom noe, sa Natvig i september i fjor.

Stigen med ulike reaksjoner etter varsling i Forsvaret (kvadratisk)

Slik ble stigen med formelle reaksjoner forklart nylig i en rapport fra Forsvarssjefen om varsling.

Foto: diagram fra Forsvarssjefens rapport om varsling / Forsvaret

– Det er skuffende å høre

Deretter ble det stille om majoren. Før nå. Det viser seg at majoren i fjor søkte en stilling utenlands. Stillingen er lokalisert til en NATO-enhet i Tyskland, og majoren skal etter planen tiltre etter sommeren i år.

Kristine Solhaug jobber fortsatt i Forsvaret, og hun ble informert av Forsvaret selv om at majoren skulle ut i internasjonal virksomhet. Hun reagerer på beslutningen.

– Det er skuffende å høre at han får en stilling utenlands. Forsvaret har fortsatt en vei å gå, sier Solhaug til NRK.

Men hvorfor velger Forsvaret å gi majoren en jobb der han skal representere Norge og norske interesser i Nato?

Siden både Forsvarssjefen og stabssjefen i Forsvaret hadde uttalt seg tidligere i saken, ba NRK om intervju med dem. Det ble avslått. I en e-post skriver Forsvaret at ingen av de to var involvert i saksbehandlingen av denne saken, men at Natvig ble orientert om status og utfallet.

Arbeidsgiver kan ikke uttale seg om detaljer i enkeltsaker, og stiller derfor ikke til intervju, står det i e-posten til NRK.

«Forsvaret har gjort feil»

Men sjef HR i Forsvarsstaben, brigader Arnt Inge Rolland, har skrevet et skriftlig svar til NRK: «Forsvaret har gjort feil i saksbehandlingen i denne saken. Da feilen ble kjent var vedtaket allerede bekjentgjort. Da gjorde arbeidsgiver en grundig vurdering. Det ble konkludert med at det ikke var mulig for Forsvaret å omgjøre vedtaket», skriver Rolland, og henviser til paragraf 35 i forvaltningsloven.

Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker, og denne paragrafen dreier seg om omgjøring av vedtak.

Forsvaret svarer ikke på spørsmålet fra NRK om hva saksbehandlingsfeilen bestod i. De svarer også i liten grad på de andre spørsmålene fra NRK, og viser til taushetsplikt og personvern.

Et av spørsmålene Forsvaret ikke svarer på, er hvorfor majoren får ny jobb i Tyskland, når det i de nye reglene som kom i februar i år står klart at «Personell som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner, skal ha god militær og sivil vandel».

Det står videre at «Personell som er mistenkt/siktet/under etterforskning for straffbare forhold vurderes ikke for intvirk» (Internasjonal virksomhet, red.anm.) Også i en eldre veileder fra 2015 går det klart fram at en sivil dom normalt vil være diskvalifiserende for deltakelse i internasjonale operasjoner.

De nye reglene kom på nyåret og trådte i kraft 1. februar. Endringen kommer etter at NRK i november kunne avsløre at to offiserer hadde blitt sendt ut i nye internasjonale oppdrag selv om de hadde blitt refset for regelbrudd på FN-oppdrag i Sør-Sudan.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa da til NRK at de ikke skulle vært sendt ut på nytt. Men samtidig som forsvarssjefen la seg flat for disse utsendelsene i november i fjor, hadde en av de aktuelle offiserene akkurat fått en ny stilling i utlandet. Forsvaret trakk stillingen tilbake på tampen av fjoråret.

Les også: Forsvarssjefen sa han hadde ryddet opp – refset offiser fikk Nato-jobb

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter å ha mottatt en kritisk rapport om varsling i Forsvaret
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter å ha mottatt en kritisk rapport om varsling i Forsvaret

I de nye reglene står det også direkte at det er diskvalifiserende for all senere internasjonal virksomhet om forsvarsansatte tidligere har vært involvert i saker om seksuell trakassering eller overgrep.

BFO: Forbud mot dobbelt straff

Befalets Fellesorganisasjon, BFO, er en av de største fagforeningene i Forsvaret. Leder i BFO Rune Rudberg ønsker ikke å uttale seg om enkeltsaker i media. Rudberg ønsker heller ikke å uttale seg om Forsvarets utsagn om saksbehandlingsfeil. Han vil heller ikke kommentere spørsmålet om hvordan tjenestegjøring i Tyskland rimer med Forsvarets egne regler for internasjonal virksomhet.

Men på generelt grunnlag, skriver Rudberg i en e-post til NRK, at «prinsippet rundt forbud mot dobbel straff, der endelig dom er avsagt, og straffen sonet, også gjelder i denne saken».

Stabssjef i Forsvaret Elisabeth Natvig har i kronikken hun skrev i fjor uttalt seg indirekte om majoren sin sak, der hun mener den kunne gitt grunnlag for avskjed. Hun skriver videre at «Dette har ingenting med dobbelt straff å gjøre, straffen gjelder lovbruddet – avskjeden er en konsekvens av grove brudd på disiplinære og yrkesetiske rammer».

Også granskingsrapporten som ble levert etter NRKs avsløringer rundt varsling i Forsvaret tar for seg prinsippet om dobbel straff. Den slår fast at «PwC finner likevel grunn til å påpeke at Forsvaret – rettslig sett – ikke er avskåret fra å bruke arbeidsrettslige sanksjoner mot ansatte som er straffedømt som følge av et varsel om kritikkverdige forhold». PwC skriver et annet sted i rapporten at «Forbudet mot dobbeltstraff er imidlertid ikke til hinder for at det iverksettes arbeidsrettslige sanksjoner mot militært tilsatte.»

Leder i Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg ønsker ikke å kommentere Natvigs formulering om dobbelt straff, eller det som står om dette i PwC-rapporten.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet, helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin, kvinnene som fortalte om sexpress fra en oberstoberstløytnanten som fortalte at hun ble bedt om å skrive om rapporter, om overtramp fra norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan og om Silje Falmår som fortalte om mobbing, trakassering og overgrep under førstegangstjenesten.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.

AKTUELT NÅ