Disse prestene har signert mot homovigsel: Halvparten er over 60 år

Av 264 prester som har skrevet under på et opprop om at de ikke vil vie homofile og lesbiske i kirken, er nesten utelukkende menn, og halvparten er over 60 år.

homofile vielse

LIKEKJØNNET: Etter alt å dømme blir det snart mulig for homofile par å gifte seg i kirken. Men enkelte viser motstand.

Foto: MICK TSIKAS / Reuters Creative

– Da kan man jo tenke seg at denne motstanden ikke vil være sterk over lang tid, sier Kjetil Hafstad, professor i samtidsteologi ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er gått fire uker siden Kirkemøtet etter 20 års diskusjon og strid sa ja til at homofile kan gifte seg i kirken.

Til sammen 264 prester har etter Kirkemøtets vedtak skrevet under på et opprop og varslet at de ikke vil vie homofile.

NRK har gjennomgått navnene på listen:

  • 130 av prestene som har skrevet under, tilsvarende 49,2 prosent, er 60 år eller mer.
  • 38 av dem, drøyt 14 prosent, er under 40 år.
  • 251 av dem som har skrevet under på oppropet, er menn. Bare 13 prester, som utgjør fem prosent av dem som står på listen, er kvinner. Til sammenligning utgjør kvinner 31 prosent av presteskapet i Den norske kirke, ifølge Kirkens årsrapport for 2015.
  • Flere er ute av ordinær eller aktiv prestetjeneste: Minst 53 av dem er pensjonerte prester, minst 24 har andre jobber, som administrative stillinger, er professorer eller rektorer, seks er misjonærer og én har sluttet som prest og meldt seg ut av Kirken etter Kirkemøtets vedtak.
  • Dermed er det om lag 180 av prestene som i oppropet sier de ikke vil vie homofile, som er i aktiv prestetjeneste på heltid eller deltid i Norge. Det tilsvarer under 12 prosent av det totale antall prester i Den norske kirke. (Det er til sammen 1294 faste prestestillinger i Den norske kirke. I tillegg kommer 262 pensjonister som utfører enkeltoppdrag.)
  • Det er flest prester fra bispedømmene langs vestlandskysten og Sørlandet: De fleste tilhører Bjørgvin bispedømme, deretter følger Stavanger, Agder og Telemark, Møre, Oslo, Borg, Nord-Hålogaland, Tunsberg, Nidaros, Sør-Hålogaland og Hamar.

– Lavt antall etter lang motstand

Teologiprofessor Kjetil Hafstad står ved en talerstol

TROR MOTSTANDEN MINKER: Teologiprofessor Kjetil Hafstad tror motstanden mot kirkelig vielse av homofile, kommer til å avta i nær fremtid, ettersom det er såpass mange nær pensjonsalder som uttrykker sin motstand i oppropet.

Foto: Privat

– Antallet kan tenkes å være høyere enn dem som har skrevet under på dette oppropet, men i forhold til det man kunne tenke seg, ettersom motstanden har vært høyrøstet og langvarig, er dette tallet overraskende, men gledelig, lavt, sier Hafstad.

Hafstad har fulgt debatten i mange år og har tidligere uttrykt sin støtte til homovigsel i Kirken.

Hva forteller det oss at det er såpass mange over 60 som har skrevet under?

– Det forteller først og fremst at etter alt å dømme vil motstanden bli mindre og mindre etter hvert som tiden går, sier Hafstad.

– Jeg tror Kirken kommer til å bruke samme innstilling som Angela Merkel har gjort i flyktningspørsmålet: Dette klarer vi, mener han.

Få kvinner

Åsmund Aksnes, leder for Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile, mener det er påfallende at det er såpass få kvinner som har skrevet under erklæringen.

– Jeg tror det kan ha en sammenheng med at kvinner har vært mer vant til å møte motstand mot at de kan være prester. Derfor har de nok en annen innfallsvinkel til slike spørsmål enn mange av sine mannlige kolleger, sier Aksnes.

Han mener oppropet er et tegn på et generasjonsskifte i presteskapet.

– Motstanden har fått veldig stor plass i visse deler av media, og den kan virke noe mer omfattende enn den er. Når vi ser at det store flertallet av dem som har skrevet under oppropet, er over 50 år, sier det at dette kanskje kommer til å bli en mye mindre kontroversiell sak enn tidligere, sier Aksnes.

Vil stå i motvind

Arnt Flugstad

KONSERVATIV: Prest Arnt Flugstad mener kirken mer enn noensinne trenger konservative prester.

Foto: Den norske kirke

NRK har vært i kontakt med flere av dem som har skrevet under på oppropet, men mange ønsker ikke å uttale seg og fronte sitt syn i media.

– Vi som står for det gamle synet er under press. Dette er ikke populære synspunkter i dag, men vi må tåle å stå i motvind, sier Arnt Flugstad (64), som jobber deltid som prest i Skien prosti.

Han sier han er bekymret for at kirken lar seg rive med av tidsånden og folkeopinionen i spørsmålet om likekjønnede ekteskap.

– Når det gjelder vielser av to av samme kjønn, så står det veldig klart og avgjort i Bibelen at det strider mot Guds skaperordning. De som går inn for den nye praksisen, har så langt ikke klart å henvise til hvor i Bibelen det står at det er greit, sier Flugstad.

– Hvorfor tror du det er så få unge prester som har sluttet seg til oppropet?

– Kanskje den yngre generasjonen ikke føler seg like bundet av kirkens tradisjonelle lære og Bibelens budskap. De er kanskje mer liberale og har mindre bibelkunnskap enn de eldre prestene, sier Flugstad.

Mens flere andre prester på lista har valgt å melde seg ut av Den norske kirke i protest, har ikke det vært noe tema for Flugstad.

– Nei, jeg vil være med så lenge jeg kan. Med mitt syn på Bibelen og kirkens lære kan jeg være med på å påvirke den dit jeg mener er riktig. Mer enn noen gang trengs det konservative prester i kirka vår.

SISTE NYTT

Siste meldinger