Hopp til innhold

Dette skal de rødgrønne slåss om

Disse sakene kan skape så mye storm i regjeringskvartalet at hele bygningen rister i sine grunnvoller.

Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen
Foto: Junge, Heiko / Scanpix

De tre rødgrønne partiene vant valget, og innleder om kort tid regjeringsforhandlinger for å lage en felles politisk plattform for de neste fire år. Partiene har mye til felles, men det er også store og viktige saker som splitter dem dypt.

Kyrre Nakkim

NRKs samfunnsredaktør Kyrre Nakkim vurderer hvilke saker som vinnes av hvem i den rødgrønne regjeringen de neste fire årene.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

NRK.no har sett på noen av sakene hvor det kan bli tøft for Arbeiderpartiet, SV og Sp å holde troppene samlet i de neste fire årene.

NRKs samfunnsredaktør Kyrre Nakkim gir også sin vurdering av hva slags utfall stridssakene vil få.

Tøff kamp i Lofoten

I valgkampen ble det fokusert mye på regjeringens indre strid om petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Dette er striden:

  • Senterpartiet vil ikke åpne for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Møre og Vesterålen i de neste fire år, men vil vente på bedre teknologi. SV vil gjøre områdene til varig vernede petroleumsfrie områder.
  • Arbeiderpartiet vil først neste år ta stilling til denne saken. Da skal konsekvensutredningen for oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen være klar.

Kyrres dom: SV og Kristin vinner Lofoten-slaget. Det blir ingen avgjørelse om oljeutvinning i det omstridte området de neste fire årene. Da kan SV lene seg på Senterpartiets standpunkt og påstå at de har vunnet kampen.

Se valgresultatet for hele landet

Vil stille tøffere krav til oljebransjen

SV tar med seg flere sterke miljøkrav til regjeringsforhandlingene. De ønsker 40 prosents kutt i CO2-utslippene innen 2020.

I tillegg vil de stille tøffe krav til oljeindustrien, og pålegge dem å investere i fornybar energi, og at oljeindustrien må ta regningen for en rekke miljøfremmende tiltak de foreslår.

Samtidig er det moderne olje-Norge skapt av Ap, og hva vil partiet si til å stille knallharde krav til oljeselskapene?

(Artikkelen fortsetter)

Kristin Halvorsen i Lofoten

Kristin Halvorsen kommer til å vinne slaget om Lofoten, tror NRKs Kyrre Nakkim.

Foto: John Inge Johansen / NRK

SV vil også gjøre oljefondet mer grønt, men dersom Kristin Halvorsen ikke fortsetter som finansminister kan den politiske overvåkingen av oljefondet bli svekket.

Senterpartiet vil ha massiv innsats på fornybar energi, og mener at naturvern må vike. Samtidig foreslår SVs miljøvernminister Erik Solheim å verne 17 nye kyst - og havområder i Norge.

Kyrres dom: SV vil være et mye mer markant miljøparti de neste årene, og dermed vil det kunne være duket for flere mindre miljøslag. Dette gjelder spesielt krav om nedgang i nasjonalt utslipp og at man ikke kjøper like mye CO2-kvoter i utlandet som i dag.

Les også: - Miljøfokuset forsvant

Disse sitter på Stortinget 2009-2013

- Senterpartiet tar vei-kommando

Senterpartiet har satt seg i førersetet og lover at oppussingen og utbyggingen av hele veinettet fortsetter. De lover også bedring av togtilbudet i og rundt byene.

SV vil heller prioritere en stor modernisering og utbedring av jernbanenettet og ha høyhastighetsnett mellom de store byene i Sør-Norge.

Partiet vil også innføre rushtidsavgift i de store byene, og øremerke inntektene til bedre kollektivtransport for reisende i samme område. Senterpartiet vil gjøre det motsatt: Nemlig vente med avgiften til kollektivtilbudet er bygd ut.

Kyrres dom: SV kneler for Senterpartiet i denne saken. SVs ønske om satsing på kollektiv transport i bykjernene svekkes på bekostning av togutbygging, som de ikke kan være imot.

(Artikkelen fortsetter)

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete lover fortsatt satsning på veiutbygning.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Kontantstøtte, SFO og heldagsskole

Ap og SV er på kollisjonskurs med Sp på flere områder innen skolepolitikk.

  • Ap vil avvikle kontantstøtten gradvis fra når full barnehagedekning er oppnådd. Sp vil beholde støtten og SV vil fjerne den.
  • I skolefritidsordningen (SFO) vil Ap ha inntektsgradert foreldrebetaling, mens SV vil ha makspris.
  • Ap og SV vil ha heldagsskole, som tinnebærer timetallsutvidelse, leksehjelp på skolen, og gratis skolemåltid.
  • Senterpartiet sier nei til både heldagsskole og mer SFO. De mener at SFO skal være frivillig, og vil ha bedre innhold og flere lærere i stedet for SFO-løftene til SV og heldagsskolen til Ap.

Kyrres dom: SV kommer til å vinne fram med sin skolemodell. De presser hardt på for SFO og heldagsskole, og Ap er i ferd med å kapitulere. Å skaffe flere lærere for å heve standarden blir en nøtt å knekke. Aps fokus er eldreomsorgen. Dette vil føre til at vi ikke får et massivt skoleløft. SV må dra mye av lasset.

Sier Ap nei til likelønn?

SV og Sp vil ha likelønn inn i lønnsoppgjøret i offentlig sektor gjennom en statlig likelønnspott. Likelønnspott er til for å utjevne lønnsforskjeller i samfunnet der menn har vesentlig høyere lønn enn kvinner i sammenlignbare yrker.

Ap er skeptiske fordi de har LO på nakken. LO kjemper for sine egne medlemmers interesser, mens en likelønnspott i sterkere grad vil gå til Unios medlemmer.

Kyrres dom: Ap kommer til å forpurre likelønnskommisjonens forslag, men de kommer til å forsøke å få til en pott som brukes i kvinnedominerte lavtlønnsyrker.

(Artikkelen fortsetter)

Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen

Det blir neppe harde EU-slag mellom Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen de neste fire årene.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

EU og delikate direktiver

Ap ønsker EU-medlemskap, men Jens Stoltenberg har sagt at EU-medlemskap ikke vil komme opp på dagsorden i de neste fire årene. SV og Senterpartiet i regjering er en garanti mot norsk EU-medlemskap, hevder de selv. Begge partier vil også si opp EØS-avtalen.

Men det er to EU-direktiver som kan skape større problemer for regjeringen.

  • Det såkalte postdirektivet vil innebære en ytterligere opphevelse av postmonopolet, som Norge allerede har akseptert deler av. Både SV og Sp er imot.
  • Datalagringsdirektivet handler om overvåking av nettrafikken. Både SV og SP vil bruke EØS-avtalens reservasjonsrett for å stanse direktivet, og Arbeiderpartiet har ikke villet ta stilling til saken.

Begge direktiver skal gjennomføres i neste fireårsperiode.

Kyrres dom: EU-saken er død. Men EUs postdirektiv og datalagringsdirektiv kan skape trøbbel. Det er usikkert hvordan dette ender. Mest sannsynlig godtar Norge direktivene mens Senterpartiet og SV igjen tar dissens.

- Norge blir i Afghanistan

SV vil sende norske soldater hjem fra Afghanistan. Ap og Sp vil videreføre det norske engasjementet i ISAF-styrken.

Kyrres dom: Norge blir i Afghanistan med de samme begrensningene som i dag ( ikke operere i sør). Men dersom regjeringen faller, så er det på utenrikspolitikken. Jeg ser ikke noe annet tema som kan felle den. Faren kan ligge i at Norge blir trukket inn i internasjonale NATO-operasjoner. Sp og Ap er NATO-lojale, mens SV er kritiske og prinsipielt for utmelding fra alliansen.

(Artikkelen fortsetter)

Norske soldater på oppdrag i Afghanistan

Norske soldater på oppdrag i Afghanistan. SV vil ut derfra, mens Ap og Sp vil bli.

Foto: Per Arne Juvang, Per Arne Juvang / SCANPIX

Sp med «ulvtimatum»

Rovdyr har vært valgkampens heteste temaer i enkelte deler av landet Senterpartiet sier klart nei til å bygge opp en egen ulvestamme i Norge. De mener at bestanden av jerv og gaupe skal reguleres og at bjørnestammen ikke må øke.

Partiet mener at situasjonen mange steder i landet er uholdbar og at det går utover livskvalitet. Sps leder Liv Signe Navarsete har i valgkampen truet med å stille ultimatum i rovdyrpolitikken.

(Artikkelen fortsetter)

Ulven som ble skutt på Kvamsfjellet.

Senterpartiet presser hardt på i regjeringen for å holde rovdyrbestanden i sjakk.

Foto: Statens Naturoppsyn (SN0)

SV vil stå på rovdyrforliket og påse at det finnes bærekraftige rovdyrbestander i Norden av de store rovdyrene som naturlig hører hjemme her.

Arbeiderpartiet vil ha levedyktige rovdyrstammer i Norge, men samtidig utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning slik at konfliktnivået blir redusert.

Kyrres dom: Senterpartiet vinner. Det blir ny rovdyrpolitikk men det vil fortsatt bli en levedyktig rovdyrstamme i Norge. Kjerneområdene for hvor rovdyr kan ferdes – og hvor konflikten er mest betent - vil bestå, men det vil bli enklere å ta ut enkeltdyr.

- Ap tar asylpolitikken

SV mener at dagens asylpolitikk er for streng, mens Sp vil videreføre dagens linje.

Ap vil ha balansert og kontrollert innvandring, men regjeringen har strammet inn den siste tiden, og Ap har i valgkampen varslet en enda tøffere tone.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg og Ap er i ferd med å kjøre en tøffere linje i asylpolitikken.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Regjeringen har allerede kommet med en tiltakspakke på utlendingsområdet som innebærer økt kontroll, bedre registrering og mer effektiv uttransportering, samt egen pakke med tiltak mot kriminelle asylsøkere.

Kyrres dom: Arbeiderpartiets linje vinner. Saken er altfor viktig til at de vil overlate føringen til noen andre.

Den tunge helsereformen

Innad i regjeringen er Arbeiderpartiet pådriveren for en mer sentralisert helsepolitikk. Alle tre partiene vil ha sykehusene offentlig eid, men SV og SP vil ha vekk dagens foretaksmodell, som er statlig drift av sykehusene.

SV og Sp mener at styringen av sykehusene må overleveres fra staten over til de folkevalgte på regionalt plan. Senterpartiet vil ha full bevaring av lokalsykehusene, Ap er mer tilhenger av å samle spesialiserte fagmiljøer på større enheter, mens SV er i ferd med å bevege seg mot Ap i saken.

Portrett: Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen sin samhandlingsreform kan bli veldig dyr, og han er prisgitt at kommunene leverer.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Samhandlingsreformen, som ble lagt fram i juni, kan bli betent. Reformen er Bjarne Håkon Hanssens hjertebarn og skal motvirke at manglende kontakt mellom sykehus og kommuner står i veien for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Den skal med andre ord bidra til å løse opp sykehuskøene.

Samhandlingsreformen blir svært viktig for Ap, og sammen med garantert sykehjemsplass til alle (også viktig valgkampløfte fra Ap) vil dette bli regjeringens store løft.

Dette kan også bli en delikat sak: I dag ender over 40 prosent av arbeidstakerne i Norge som helt eller delvis arbeidsuføre før de går over på alderspensjon, og det kan i fremtiden bli vanskelig å betale regningen. LO kjemper med nebb og klør mot kutt i uføretrygden, og SV er langt på vei enige med dem. Ap er ullen i sine svar til LO, men skjønner at noe må gjøres.

Kyrres dom: I spørsmålet om bedre eldreomsorg har Jens lagt Aps hode på blokka. Her har han ikke noe annet valg enn å få bygge ut og bruke penger. Bedre eldreomsorg og mer effektivt helsevesen krever milliarder i overføringer til kommunene. Mye henger på kommunenes gjennomføringsevne. Dersom kommunene tryner her, tryner også Aps store helsereform og eldreløft. Regjeringen vil ikke la alle lokalsykehusene overleve.

- Vil ikke tvinge kommunene

Senterpartiet og SV er motstandere av å slå sammen kommuner, mens Arbeiderpartiet er mer uklare – selv om nestleder Helga Pedersen lover at ingen kommuner skal slås sammen med tvang.

Ap ser behov for større regioner som må til for å få gjennomført samhandlingsreformen. Venstres exit fra Stortinget gjør at Ap ikke kan lene seg på andre partier dersom SV eller Sp tar dissens i Stortinget.

Kyrres dom: Det er vanskelig å se hvordan regjeringen skal klare å gjennomføre sine to store helseprosjekter (se punktet over) uten større kommuneenheter. Likevel vil Senterpartiet vinne med kravet om at sammenslåing kun skal skje frivillig. De er villige til å satse sin regjeringsdeltakelse på dette.

Uenige om skatt

Ap vil holde de samlede skatter og avgifter på dagens nivå, mens SV vil prioritere å senke inntektsskatten for lavtlønte, og samtidig øke skattene for de som tjener mest.

Ap vil øke bunnfradraget og gjøre formueskatten mer rettferdig. Sp vil også øke bunnfradraget og fjerne skatt på næringskapital (maskinparker eller lignende). SV vil beholde dagens ordning. Senterpartiet er opptatt av å lette arveavgiften.

Kyrres dom: Lavtlønte vil få mindre skattetrykk. Formueskatten vil bli noe endret, men vil bestå for de aller rikeste. Ellers blir skattenivået uendret.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger