Dette er Solveig Hornes tiltak for seksuelle minoriteter

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ønsker ny mobbelov for å slå ned på hatefulle ytringer mange grupper i samfunnet opplever.

Soveig Horne med ny handlingsplan

ØNSKER MER KUNNSKAP: Solveig Horne sier at arbeidet med å bedre kårene for LHBTI-personer er godt i gang og sier vi må spre kunnskap ut i skolene.

Foto: NRK

Solveig Horne forteller at det er viktig at de som merker at de har et annet kjønn eller en annen seksualitet blir møtt med respekt og toleranse, og at de føler seg trygge i samfunnet.

Handlingsplanen, som presenteres på en mottakelse tirsdag i forbindelse med Oslo Pride, inneholder tiltak rettet mot barnehage og skole som skal bidra til å gjøre hverdagen lettere for LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex personer).

– Vi må akseptere hver og en. Du skal bli respektert uansett, og om du ikke blir det, handler det ofte om mangel på kunnskap, sier Horne.

Planen inneholder over 40 tiltak og har tre innsatsområder: trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.

Vil styrke kompetansen

NRK har fått deler av tiltakene ministeren ønsker å innføre i handlingsplanen.

 • Ung.no skal tilby LHBTI-ungdom relevant informasjon når de møter sine utfordringer.
 • Ung.no skal bidra til å normalisere ulike identiteter knyttet til kjønn og seksualitet.
 • Ungdommenes bruk av lavterskeltjenestene på ung.no «Spørsmål og svar» skal kartlegges.

 • Regjeringen vil styrke kompetansen i barnehager, skoler og kommuner til å forebygge og håndtere mobbing. Det skal utvikles en kompetansepakke som kan tilpasses ulike behov i barnehagene og skolene. Skolene med høyest mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser skal settes inn på disse skolene.
 • Regjeringen skal gjøre det enklere for mobbeofre og deres familier å få informasjon om hvordan de kan nå fram med sakene sine.
 • Det skal utvikles læringsressurser rettet inn mot lærerutdanningene om gruppebaserte fordommer
 • De tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal prioriteres i arbeidet med å fornye læreplanverket for grunnopplæringen.
 • Ved igangsettelse av tiltak om digital mobbing i tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut» skal også LHBTI-tematikken inkluderes.

Ny mobbelov

Regjeringen vil i handlingsplanen også foreslå en lov mot mobbing, diskriminering og vold i skolen. Lovforslaget, om det blir vedtatt, vil innebære:

 • Aktivitetsplikt. En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Aktiviteten skal skje raskt. Den skjerpede aktivitetsplikten gjelder særskilt dersom en ansatt er den som mobber eleven.

 • Styrket klageadgang. Hvis skolen svikter kan elever og foreldre enkelt melde saken til fylkesmannen. Fylkesmannen skal raskt ta stilling til saken og følge opp til problemet er løst.

 • Dagbøter til de som ikke følger opp. Dagbøter kan ilegges kommuner som ikke følger fylkesmannens pålegg. Dette vil virke preventivt og tvinge fram aktivitet i de tilfellene det er nødvendig.

 • Les også: – Alle bør ha en plan for de homofile

Verktøy for regjeringen

Horne forklarer at handlingsplanen skal fungere som et verktøy for regjeringen, og at mye av arbeidet må skje i kommunene.

– Det er viktig at kommunene satser på helsetjenester og skolepsykologer, også på små steder, for å hjelpe de som sliter med å komme ut av skapet. Vi ønsker å sette fokus på dette slik at kommunene får den kunnskapen de trenger på dette viktige feltet, sier hun.

Mandag morgen besøkte Solveig Horne Hartvig Nissen Videregående skole i Oslo for å snakke med ungdommer om hva de mener er viktig i kampen mot mobbing og hatkriminalitet.

Noe av det elevene ønsket seg var større kompetanse og bredere seksualundervisning fra lærerne.

Mangelfull undervisning

Victoria Øverby Steinland i Skeiv Ungdom forteller at en nylig undersøkelse via skoleprosjektet RESTART viser at 60 prosent av barn og unge sier at seksualundervisningen på skolen var mangelfull, og at de følte seg annerledes.

– Det er urettferdig at vi har normer som gjør at noen møter fordommer i samfunnet, sier hun.

Hun forteller at det er utfordrende for barn og unge i skolen som ikke er heterofile, fordi det er en egen «vi og dem»-mentalitet der LHBTI-ungdom fort blitt ekskludert.

– Vi trenger mer kunnskap! Lærerne er flinke og har gode intensjoner, men de mangler kunnskap om mangfoldet av seksualitet. Det må bli like selvfølgelig å være homofil, bifil eller aseksuell, som å være heterofil, mener hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger