Hopp til innhold

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Mål om lavere eiendomsskatt, økt barnetrygd og utvidet studiestøtte er blant de viktigste punktene for folks hverdag og privatøkonomi i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Statsbudsjett 2020

Regjeringen foreslår nye skattelettelser på en halv milliard kroner i 2020.

Foto: NTB Scanpix/NRK

Mandag morgen la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020.

Der kommer det frem at de vil bruke 243,6 milliarder kroner av oljefondet neste år, 2,6 milliarder mindre enn i fjor.

Her er noen av de viktigste punktene som påvirker nordmenns hverdag og privatøkonomi:

Skatteendringer

Regjeringen regner med lavere arbeidsledighet neste år og en generell bedring i arbeidsmarkedet.

I forslaget til statsbudsjett heter det at nye skattelettelser i 2020 vil være på rundt en halv milliard kroner.

Samtidig venter regjeringen en årslønnsvekst på 3,6 prosent neste år.

– Neste år vil en vanlig familie med to fulltidsinntekter betale 9000 kroner mindre i skatt enn i 2013. Til sammen vil denne familien ha betalt 48.000 mindre i skatt enn hva de ville gjort med det rødgrønne skatteopplegget, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Det er ingen endring i formuesskatten, verken i innslagspunkt eller sats. Privatpersoner betaler 0,85 prosent formuesskatt til stat og kommune for nettoformue over 1,5 millioner kroner. Ektepar får 3 millioner i bunnfradrag. Innslagspunktene blir ikke inflasjonsjustert, noe som innebærer at bunnfradraget er «mindre verd».
 • Alle innslagspunktene i trinnskatten for vanlige lønnsinntekter justeres opp med 3,6 prosent. Samtidig er inflasjonen for 2020 beregnet til 1,9 prosent. Det innebærer at lønnsinntekter skattes marginalt lavere i 2020 enn for 2019, dersom regjeringens forslag vedtas i Stortinget.
 • Personfradraget reduseres, men mindre enn det som skal til for å dekke finansieringen av NRK med avviklingen av lisensordningen. Ny sats er 51.300 kroner, ned fra 56.550 kroner. Redusert fradrag er altså en skatteskjerpelse.
 • Det inntektsuavhengige jordbruksfradraget økes til 90.000 kroner. Maksimalt samlet fradrag økes 14,4 prosent til 190.400. Totalt er dette en skattelette på 80 millioner kroner til bøndene.
 • Regjeringen har som siktemål å sette ned taket på hvor høy eiendomsskatt kommunene kan kreve inn fra 2021, til fire promille. Øvre grense var allerede satt ned fra sju til fem promille av det eiendommen er verdt fra 2020.

Avgifter

 • Regjeringen foreslår å oppheve den avgiftsfrie grensen på 350 kroner for vareimport. Det foreslås en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske plattformer med sikte på innføring 1. april 2020. Den forenklede ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3000 kroner.
 • Det blir ingen kutt i sukkeravgiften på brus. Ifølge NTB blir sukkeravgiften på ikke-alkoholholdig drikke prisjustert opp.
 • Vin og sprit får økte alkoholavgifter med 2,0 prosent, marginalt mer enn prisveksten på 1,9 prosent. For lettøl og øl øker alkoholavgiftene tilsvarende prisveksten.
 • Tobakksavgiften får en ren prisjustering, og økes med 1,9 prosent.
Milliarder av kroner skal deles ut gjennom statsbudsjettet. Hvem får en bit av kaka? Hvem tar regninga? Svaret får du her.

Milliarder av kroner skal deles ut gjennom statsbudsjettet. Hvem får en bit av kaka? Hvem tar regninga? Svaret får du her.

Barn og skole

 • Barnetrygden øker med 3600 kroner i året per barn som er under seks år. For 2020 øker barnetrygden med 300 kroner fra og med september måned.
 • Regjeringen vil videre gi førstegangsforeldre et eget tilbud om samlivskurs, som skal styrke parforholdet og gi foreldre trygghet i foreldrerollen.
 • Det settes et pristak på SFO slik at det ikke skal koste mer enn 6 prosent av inntekten til familier med barn i 1. og 2. klasse. Prislappen i statsbudsjettet er på 58 millioner kroner.
 • Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår.
 • Regjeringen foreslår å starte et forsøk med fritidskort for barn over seks år for å gjøre det lettere økonomisk for barn å delta på fritidsaktiviteter.
 • Maksprisen for barnehage økes til 3135 kroner i måneden fra 1. januar.
 • Det innføres faste satser for stønad til barnebriller fra 1. mars 2020. Satsen for ordinære briller settes til 1200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til 2400 kroner. Det kan staten spare 122 millioner kroner på.
 • Regjeringen foreslår å fjerne støtte til tannregulering som er kosmetisk begrunnet. Omleggingen vil trolig føre til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering, reduseres fra 30.000 til 20.000 i året, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Studenter

 • Regjeringen fullfører planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte. Den siste utvidelsen koster 152 millioner kroner ekstra.
 • Budsjettforslaget gir rom for tilskudd til 2200 nye studentboliger.
 • Regjeringen vil også gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene, og vil bruke 4,6 millioner kroner på å opprette 100 nye studieplasser som skal kunne rullere mellom ulike utdanningssteder.
Bompengestasjon i Godøystraumen

Tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene foreslås økt til 1,4 milliarder kroner.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Samferdsel

I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale er det foreslått totalt 5,4 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykling og gange og reduserte bompenger i de ni største byområdene.

Det er en økning på 1,7 milliarder kroner fra saldert budsjett i 2019.

Regjeringen foreslår 300 millioner kroner til reduserte billettpriser for kollektivtransport i de store byene.

 • Statlig tilskudd til utbygging av viktige kollektivprosjekt i de fire største byområdene økes fra 50 prosent til 66 prosent. Det forutsetter at halvparten går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtrafikk etter lokal prioritering.
 • Ordningen inkluderer Fornebubanen, ny T-banetunnel i Oslo, Metrobussen i Trondheim, bybane til Fyllingsdalen i Bergen og Bussveien på Nord-Jæren.
 • Bunnfradraget for pendlere øker fra 22.700 til 23.100 kroner.
 • Tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene foreslås økt til 1,4 milliarder kroner.
 • Det var også kjent på forhånd at regjeringen vil bruke 100 millioner kroner på å ruste opp fylkesveiene, noe politikerne i nord ikke var imponert over.
 • Det er også satt av 100 millioner kroner til tunnel og skredsikring på E16, og samme sum skal brukes på elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen.
 • CO2-avgiften for bensin øker med 6,8 prosent til 1,26 kroner per liter. For å kompensere kutter regjeringen veibruksavgiften (bensinavgiften) med 6,5 prosent for bensin og 5 prosent for diesel. Veibruksavgiften vil ligge på 4,91 kroner per liter neste år, mot 5,25 i år. Avgiften for bioetanol kuttes med 54,9 prosent.
 • Bilister med store utgifter til bompenger får ikke skattefradrag.

Helse

 • Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med 1,58 milliarder kroner neste år. Pengene skal blant annet brukes til å få ned ventetiden, investere i nye sykehusbygg og åpne for en aktivitetsvekst på rundt 1,5 prosent.
 • Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner på å bygge og rehabilitere sykehjem over hele landet. Antall heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger skal økes med 2000.
 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. De varsler flere tiltak for å styrke ordningen i en handlingsplan som skal komme våren 2020
 • Alle over 55 skal testes for tarmkreft, noe Kreftforeningen mener kan spare 300 liv i året.
 • Regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten med seks nye kommuner.
 • Regjeringen foreslår at satsene for grunnstønad til personer som har ekstrautgifter til glutenfri kost reduseres fra sats 3 til sats 2 for barn og unge i alderen 5-30 år, og fra sats 2 til sats 1 for øvrige aldersgrupper, fra 1. april 2020. Det gir en innsparing på 93 millioner kroner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ