Dette betyr dommen etter Breiviks søksmål

De strenge soningsforholdene terrordømte Anders Behring Breivik er underlagt, er umenneskelige og nedverdigende, slår en fersk dom i Oslo tingrett fast. Hva betyr det dersom dommen blir rettskraftig? Her får du ti spørsmål og svar.

Kollasje med Anders Behring Breivik og dommen

KAN ANKES: Massedrapsmannen Anders Behring Breivik har allerede sagt at han ikke ønsker å anke de delene av det sivile søksmålet mot Staten han ikke vant frem med. Statens prosessfullmektig, Marius Emberland, sier han skal diskutere om de skal anke dommen med parten han representerer, nemlig Justisdepartementet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix og kopi av dommen

1). Hva skjer med Breiviks soningsforhold nå?

Uansett om dommen ankes eller ikke, blir Kriminalomsorgen nødt til å gjøre en ny vurdering av Breiviks soningsregime.

Retten er veldig tydelig på at sikkerhetsregimet er for dårlig begrunnet, og da må man vurdere på nytt om det for eksempel er nødvendig å holde han helt isolert fra medfanger og om alle besøk fortsatt skal foregå via en glassvegg.

2). Kommer Breivik til å bli utsatt for færre nakenransakelser etter dommen?

Breivik hevder selv at han ble nakenransaket rundt 800 ganger i perioden da han satt på Ila fengsel. Ifølge dommen i Oslo tingrett ble Breivik utsatt for nakeransakelser 117 ganger i 2011, 199 i 2012 og 76 ganger i 2013. I skien var det mye mindre, fem ganger totalt

Denne praksisen opphørte etter at han ble overført til Skien fengsel, og det er lite som tyder på at denne praksisen blir gjenopptatt.

3). Hva betyr dommen for isolasjonen Breivik er under i dag?

Retten mener det bør åpnes for at Breivik skal kunne omgås andre innsatte på avdeling for særlig høy sikkerhet.

Dette er et dilemma for Kriminalomsorgen, men dersom dommen blir rettskraftig, blir de nødt til å forsøke å finne en løsning på dette slik at han får noe mer menneskelig kontakt.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, mener terroristen må få kontakt med andre innsatte. Breivik er den eneste som sitter på avdelingen for særlig høy sikkerhet i Skien fengsel, men Storrvik har ingen tanker om hvordan han skal kunne få omgås andre.

4). Finnes det innsatte som ønsker å omgås med Breivik?

Breivik selv ønsker primært kontakt med meningsfeller og personer han kan diskutere sin ideologi med. Retten er enig med Kriminalomsorgen i at dette ikke er forsvarlig ut fra et sikkerhetsperspektiv.

Om han selv vil ha kontakt med andre innsatte er et åpent spørsmål, det ble ikke besvart under rettssaken, men så langt er det ikke noe som tyder på at andre innsatte ønsker kontakt med han.

Det er praktisk mulig å gjennomføre slikt samvær på den avdelingen han nå sitter på, men det vil trolig bety et enda mer omfattende sikkerhetsopplegg.

5). Kommer dommen til å endre Breiviks mulighet til å sende brev, motta besøk eller være på internett?

Breivik fikk ikke gjennomslag på den delen av søksmålet som gjaldt brev og telefonsamtaler. Retten mener det fortsatt er nødvendig med et strengt kontrollregime her, for å unngå at han etablerer kontakt med meningsfeller utenfor fengselet.

Under fengselsoppholdet har Breivik hatt mulighet til å ringe 20 minutter per uke. Han har blitt nektet samtaler med personer som kriminalomsorgen mener er forbundet med sikkerhetsrisiko.

I løpet av fengselsoppholdet har Breivik sendt og mottatt rundt 3000 brev, trolig enda flere fordi brevene ikke ble loggført i perioder. Brev som er stanset er hovedsakelig brev til og fra støttespillere.

Terroristen har lov til å motta besøk, dersom fengselet ikke mener besøket kan misbrukes til å planlegge eller gjennomføre en straffbar handling.

Han har ikke tilgang til internett i fengselet, og vil neppe få det i overskuelig fremtid.

6). Må Breivik fortsatt møte advokat og andre med en glassdør imellom?

Besøk via glassvegg er et sentralt tema i dommen, fengslet blir trolig nødt til å vurdere denne praksisen på nytt.

7). Kan dommen bli anket?

Breiviks advokat har allerede sagt at han ikke kommer til å anke dommen. Dersom regjeringsadvokaten anker, vil saken bli vurdert av ankeutvalget i lagmannsretten. Det er ingen automatikk i at det blir en ny rettsbehandling.

Regjeringsadvokat Marius Emberland sier han sammen med Justis- og beredskapsdepartementet skal ta stilling til en eventuell anke i løpet av kort tid. Ankefristen er på fire uker.

I prinsippet kan dommen ankes videre til Høyesterett, og uansett kan den prøves for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

8). Kan Breivik ta ut nok et sivilt søksmål mot Staten på et seinere tidspunkt? Kan vi risikere at dette blir en evighetsgreie eller finnes det begrensninger?

Dersom han skal ta ut et nytt søksmål må det gjelde helt nye forhold. Temaene som allerede er behandlet i denne rettsrunden vil ikke være grunnlag godt nok for å få gjennom et nytt søksmål.

Ifølge Sverre Blandhol, professor ved Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo, er det mulig for terroristen å anlegge et nytt søksmål mot Staten om de samme soningsforholdene vedvarer over tid, Breiviks psyke skulle bli verre, eller sikkerhetsregimet strammes inn.

9). Hva betyr det at Staten må erstatte Breiviks sakskostnader? Får han pengene?

Han er tilkjent saksomkostningene, ikke erstatning. Det vil i praksis si at staten må betale Breiviks advokatutgifter, han selv får ingen penger.

Summen på sakskostnadene er på 330 937,50 kroner. Beløpet tilsvarer kravet som Breiviks advokat, Øystein Storvik, har fremlagt for retten. Beløpet dekker 250 timers arbeid med saken og reiseutgifter.

10). Kan dommen få betydning for andre?

Breivik-saken er ganske unik, og det finnes ingen sammenlignbare straffedømte her i landet, men dommen kan få noe betydning når Kriminalomsorgen i fremtiden skal vurdere bruken av isolasjon overfor andre soningsfanger. Også tidligere har den norske staten fått kritikk for overdreven bruk av isolasjon, for eksempel overfor varetektsfanger.

Advokat og ekspert på menneskerettigheter og bruk av isolasjon, Thomas Horn, sier dommen er et kraftig varsku om at vi ikke må bruke isolasjon med mindre det er strengt nødvendig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger