Bompengenekten: Dette er prosjektene som blir droppet

Buskerud og Aust-Agders kollektivsatsinger får en stor knekk som følge av bompengevedtak. I Bergen og Stavanger er situasjonen en annen.

Bompengeparole i Drammen

I Drammen var det paroler mot bompenger i 1. mai-toget.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Både Arendal bystyre og Nedre Eiker kommunestyre har denne uken sagt nei til å la bomringer finansiere bymiljø- og utviklingspakker regionen.

Pakkene er et samarbeid mellom stat, fylke og kommune for å finansiere satsinger på vei, kollektiv, sykkel og trafikksikkerhetstiltak.

Dersom bompengefinansieringen av bymiljø- og utviklingspakkene skrotes rundt om i landet, blir dette konsekvensene:

Buskerud

Buskerud er det eneste området der det er gjort klare vedtak som gjør at prosjekter ikke blir gjennomført.

«Både byutvikling, busstilbud og veiutbygging rammes kraftig», skriver administrasjonen til Buskerudpakke II i en oversikt til det politiske utvalget i samarbeidsprosjektet.

De trekker blant annet frem disse samferdselsprosjektene:

 • I Buskerudbypakke 2 var det planlagt en nær dobling av busstilbudet. Denne økningen utgår.
 • 700 millioner kroner i pakken var tenkt til å innføre lavere billettpriser, nye billettsystemer og en økning i antall avganger. Dette forsvinner også som følge av vedtaket.
 • Busstilbudet reduseres med nær 30 prosent fra dagens nivå i Nedre Eiker, Lier og Drammen.
 • Utbygging av veier og bruer blir utsatt på ubestemt tid. Det innebærer blant annet riksveiprosjekter som Ny Holmenbru (820 millioner) og E134 Strømsåstunnelen (1640 millioner).
 • Området går glipp av byvekstmidler og belønningsmidler fra staten.
 • Ingen midler til sykkelsatsingen i Øvre og Nedre Eiker, Drammen og Lier, som består av 1,5 milliarder kroner.
 • Stans i elektrifiseringen av bybussene i Drammen,

Rogaland

Stine Haave Åsland

Stine Åsland er leder for bymiljøpakken på Nord-Jæren.

Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

Uenighet om innføringen av rushtidsavgift gjør at det er knyttet usikkerhet til gjennomføringen av bymiljøpakken på Nord-Jæren. Situasjonen er dog annerledes enn i Buskerud og Aust-Agder, ettersom regionen allerede har igangsatte prosjekt.

– Status hos oss er at det pågår reforhandlinger, men vi har en vedtatt bymiljøpakke som er i gang, sier leder i Bymiljøpakken på Nord-Jæren, Stine Åsland.

Pakken inneholder blant annet:

 • Tre ulike bussveier med sammenhengende bussfelt.
 • Kollektivfelt på flere andre strekninger.
 • Sykkelstamveg fra Stavanger til Sandnes.
 • Firefeltsvei fra Tasta til Harestad, samt fra Hove til Ålgård.

Skulle reforhandlingene tilsi at det blir endringer i bompengeopplegget vil, dette kreve nytt vedtak i Stortinget.

– Nord-Jæren har en signert byvekstavtale med staten som forplikter partene. Inntil videre gjelder det vi allerede jobber med, sier hun.

Vestland

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har fått vind i seilene i Bergen, og kom ut som byens største parti på en meningsmåling gjort av VG og Bergens Tidende.

Sekretariatsleder i Miljøløftet i Bergen, Solveig Paule, sier de har en byvekstavtale som gjelder til 2023 og bompengepakke som gjelder til 2037. Der inngår blant annet finansiering av bybane til Åsane og Fyllingsdalen, samt nye gang og sykkelveier. Det bygges allerede bybane fra sentrum til Fyllingsdalen, men det kan bli omkamp om vedtaket om bybane til Åsane.

Dersom det skulle bli gjennomslag for å revidere bompengepakken, kan takstene reduseres ved lokalpolitiske vedtak og porteføljen i bompengepakken blir tilpasset et lavere inntektsnivå.

– Med lokalpolitiske vedtak er det viktig å merke seg at dette betyr at forslagene må vedtas av både Bergen kommune og Vestland fylke. Alle disse endringene er så store at de etter vår vurdering, i tillegg til nye, lokalpolitiske vedtak, vil kreve at det blir lagt frem en ny proposisjon for Stortinget, sier hun.

Aust-Agder

I Arendalsregionen går debatten om en bymiljøpakke som skulle gjelde for Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand. I motsetning til i Buskerud har ikke areal- og transportutvalget utviklet konkrete tiltak som skulle gjennomføres med pakken. Deres overordnede planer består av:

 • Et kollektivtilbud som har fokus på pendellinjer, økt frekvens og bedere fremkommelighet.
 • En ny veilenke mellom Myrene og Stoa.
Jon-Olav Strand

Jon-Olav Strand leder styringsgruppa i rundt bymiljøpakken i Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Leder av styringsgruppa til utvalget, fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand (KrF), sier at bompenger ikke var hovedfokuset når de la frem planen for bystyrene.

– Det var i denne fasen mer fokus på om vi kunne bli enig om en retning for areal og transport i regionen, sier han.

Fylkesutvalget skal behandle saken i begynnelsen av juni, og Strand sier det er et viktig signal fra Arendals bystyre.

– En god del av tanken var å styrke kollektivtilbudet vesentlig, og det koster. Det har også vært en klar ambisjon om nullvekstmål og tilrettelegging for vekst i regionen. Nå må vi se på hva vi får til med det handlingsrommet man har, sier han, og henviser til normale budsjettposter for fylkesvei, kollektivtrafikk og gang- og sykkelvei.

Kristiansand og Troms

I Kristiansand-regionen har det blitt lagt frem et konsept til byvekstavtale som ble oversendt staten i 2017. På grunn av politiske uenigheter rundt bompengefinansieringen har kommunen valgt å utsette eventuelle forhandlinger til etter valget i høst.

Tromsø har vedtatt en byvekstavtale, men venter på å gå inn i forhandlinger med staten for å videreutvikle prosjektet.

SISTE NYTT

Siste meldinger