Kripos bekymret for partnerdrap

De fleste av drapssakene i Norge i fjor ble begått av en norsk mann som knivstakk en ektefelle eller tidligere partner.

Ketil Haukaas

Kripos-sjef Ketil Haukaas sier at i de fleste av de 42 drapssakene er det et offer og gjerningsmann som kjenner hverandre, og at utløsende faktor er krangel.

Kripos registrerte 42 drapssaker og 45 ofre i året som gikk. Dette er en vesentlig økning fra 2012 da det var 28 drapssaker og 28 ofre, men ikke så mange drap sett i internasjonal sammenheng.

– Det som imidlertid bekymrer oss er at vi ligger markant høyere enn andre land vi pleier å sammenlikne oss med når det gjelder partnerdrap, sier Ketil Haukaas, sjef i Kripos.

Han sier at i de fleste av drapssakene er det et offer og gjerningsmann som kjenner hverandre, og at utløsende faktor er krangel.

De fleste av gjerningsmennene er norske menn som dreper med kniv.

Kraftig økning i anmeldt familievold

I løpet av de fem siste åra har det vært en kraftig økning i antallet anmeldelser av mishandling i familien. Politiet mener det er positivt.

I 2013 ble det til sammen registrert 2 829 anmeldelser for mishandling i familieforhold, viser den ferske strasaksrapporten som politiet legger fram onsdag.

Det er 10,6 prosent flere anmeldelser enn i samme periode i fjor. I femårsperioden var det en kraftig økning i anmeldelser på 31,9 prosent.

– En økning i antall anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner er positivt i den forstand at økningen betyr at politiet får kjennskap til flere saker og i økende grad benytter de virkemidler som er til rådighet for å beskytte ofrene, sier Politidirektør Odd Reidar Humlegård på politiets nettsider.

Vil innføre risikoverktøy i alle distrikter

Anmeldelser for brudd på oppholds- og besøksforbud økte med 27,5 prosent fra 2012 til 2013.

Politiet sier de har stor oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner.

Det siste året har det vært en stor satsing for å implementere risikoverktøyet SARA i alle landets politidistrikt.

Dette er et risikovurderingsverktøy for forebygging av partnervold, der målet bl.a. er å lettere kunne identifisere de alvorligste sakene.

– Dette risikoverktøyet skal etter planen rulles ut i alle distriktene, sier Humlegård.

Voldtekter i fokus

Seksualforbrytelser økte med 2,1 prosent, til 4718 anmeldelser. I femårsperioden var det en jevn økning på 14,6 prosent. Det var 1058 anmeldelser av voldtekter etter straffeloven § 192, første og annet ledd i 2013. Det er en økning på 1,8 prosent sammenliknet med 2012.

I femårsperioden var økningen på 12 prosent. Det kan være flere grunner til økningen.

– Vi vet at det er store mørketall, og at dette er kriminalitet som rammer svært hardt. Derfor har politiet jobbet tett for å redusere mørketallene, sier Humlegård på pressekonferansen onsdag.

Anmeldelser for seksuelle overgrep mot barn går ned, samtidig er dette også et område der vi regner med mørketall. Internettrelaterte overgrep blir i større grad enn før avdekket.

Flest vinningsforbrytelser

Færre forbrytelser ble anmeldt i 2013 enn året før, men kriminaliteten blir mer grenseoverskridende og organisert, viser

Vinningskriminalitet utgjør den største andelen av de anmeldte forbrytelsene med 57 prosent, narkotika 18 prosent og vold 10 prosent.

Antall vinningsforbrytelser gikk ned med 4,7 prosent i 2013, sammenlignet med 2012. Totalt ble det anmeldt 154 646 vinningsforbrytelser i 2013.

Det er særlig nedgangen i grovt tyveri fra person på offentlig sted som har betydning for den totale nedgangen.

Voldsforbrytelsene er den tredje største kriminalitetskategorien med 10 prosent av alle forbrytelser her i landet. Det ble registrert 27 287 anmeldelser av vold i 2013, det er en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med 2012.

Kun anmeldte forhold

Politiet oppklarte 37,3 prosent av sakene i 2013. Det er ett prosentpoeng høyere enn 2012. Dette skyldes i hovedsak økning i antall narkotikaanmeldelser.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for forbrytelser var 119 dager, og har økt med fem dager siden 2012. Noen kategorier viser nedgang i saksbehandlingstiden, andre viser oppgang.

Strasak-tallene inneholder bare oversikt over kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mørketallene for enkelte kriminalitetsområder antas å være store. Dette avhenger blant annet av publikums vilje til å anmelde enkelte typer kriminalitet.

I år 2000 var tallet forbrytelser per 1000 innbyggere 69. I 2012 var tallet 54.

Da politiet i fjor la fram straffesakstallene (Strasak) for 2012, viste statistikken at politiet oppklarte færre forbrytelser i 2012 enn i 2011. Spesielt i kategorien grovt tyveri fra offentlig sted viste statistikken at så å si ingen av disse sakene ble oppklart.

Oppklaringsprosent på 2,3 % på grovt tyveri fra person på offentlig sted

Oppklaringsprosenten på grovt tyveri fra person på offentlig sted var på 2,3 prosent i 2013, ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård.

SISTE NYTT

Siste meldinger