Hopp til innhold

Avhørsekspert advarer om dårlig etterforskning av overgrepsmistenkte barn

Barn som er siktet eller mistenkt for overgrep, avhøres ikke av spesialister i politiet. Fagmiljøet er bekymret etter rapporter om en kraftig økning i antall anmeldelser av barn, og frykter for rettssikkerheten til barna.

Statens barnehus, avhørsrom

På Statens barnehus i Oslo har de sju avhørsrom tilgjengelig. Der gjennomføres tilrettelagte avhør av barn som har vært utsatt for overgrep. I dag foreligger det ingen tilsvarende regler som ivaretar barneperspektivet når barn er mistenkt for seksuallovbrudd.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Lørdag kunne NRK fortelle at politiet opplever en kraftig økning av saker der barn voldtar andre barn

Økningen er omtalt i en fersk rapport fra Kripos og viser at 383 mindreårige ble anmeldt for voldtekt eller seksuell omgang med barn under 14 år i 2016 – en økning på 54 prosent fra året før.

Politiet opplever også en kraftig økning av saker der barn anmeldes for å begå andre typer seksuallovbrudd, som oppbevaring og fremstilling av overgrepsbilder og filmer.

I 2016 registrerte politiet totalt 854 anmeldelser av mindreårige for seksuallovbrudd – en økning på 56 prosent fra året før.

Avhøres på politihuset

I dag er det ingen krav om at mindreårige som anmeldes for seksuallovbrudd, skal avhøres av politifolk med spesialkompetanse på barn.

Når politiet etterforsker sakene, gjennomføres ofte avhørene på politihuset i distriktet der lovbruddet har skjedd, eller noen ganger på et av Statens barnehus. Men selv om den antatte gjerningspersonen i enkelte tilfeller er svært ung, gjennomføres ikke avhørene som såkalte tilrettelagte avhør.

Denne ordningen er forbeholdt barn som selv har vært utsatt for vold eller overgrep.

Ifølge straffeprosessloven § 239 skal det tas tilrettelagt avhør i seksuallovbruddsaker av fornærmede/vitner under 16 år.

Kripos-rapport

Ifølge Kripos-rapporten, som legges frem i sin helhet mandag, vil en mindreårig som er mistenkt eller siktet i en seksuallovbruddssak, som hovedregel bli avhørt uten krav til at avhører innehar spesielle kvalifikasjoner.

– Barn er barn

Tone Davik, Kripos

Politioverbetjent hos Kripos, Tone Davik, sier det er viktig å huske på at barn er barn selv om de mistenkt for å ha begått overgrep.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Tone Davik, som er spesialist innen dommeravhør ved taktisk etterforskningsavdeling hos Kripos, mener det nå er på tide at vi også har fokus på denne gruppen.

– Barn er barn, og ungdom er ungdom, uansett hva slags status de har. Den kompetansen som ligger til grunn for hvordan man møter disse barna, er like viktig som når de er fornærmede og vitner, sier hun.

Davik har opp igjennom årene avhørt flere hundre barn, og forteller at hun er uroet over utviklingen.

– Vi har vært urolige i flere år egentlig, og sett at det er en gruppe barn og ungdom som ikke har blitt satt på agendaen, med tanke på opplæring av politiet på Politihøgskolen, men også hvordan de har blitt møtt ute.

Barnehuset

Flere barnehus i Norge gjennomfører avhør av mistenkte barneovergripere allerede, men ikke som et tilrettelagt avhør.

– Tilrettelagt avhør er ifølge lovverket kun forbeholdt de barna som er utsatt for vold og overgrep. Det man gjør i dag, er at man tar avhør av barn, men som et politiavhør, sier Astrid Pettersen, seksjonsleder ved Statens barnehus i Oslo.

I Oslo har de opprettet en egen gruppe som har spesialisert seg på avhør av barn, og Pettersen mener de burde bruke denne kompetansen til å gjennomføre tilrettelagte avhør av overgrepsmistenkte barn.

– Det er selvfølgelig slik at de som er vant til å avhøre overgrepsutsatte barn, også vil være dyktige til å ta avhør av nettopp denne gruppen.

Gjentakelsesfare

Astrid Pettersen, Statens barnehus Oslo

Astrid Pettersen, seksjonsleder ved Statens barnehus i Oslo

Foto: Trond Stenersen / NRK

Siden det ikke er lovpålagt å gjennomføre avhør av barn på Barnehuset, kan det, ifølge Pettersen, være vanskelig å sette i gang tiltak i en del saker.

– Det er viktig å få fatt i disse ungene. Vi vet at mange av disse barna, hvis de ikke får hjelp, vil fortsette med sin adferd. Da er det veldig viktig å forebygge. Der mener jeg Barnehusene, sammen med politiet, har en helt spesiell rolle, sier hun.

– Hva er problemet med avhørene som gjennomføres i dag?

– I utgangspunktet er det slik at når politiet gjør et avhør, så slipper de dem bare ut på gata etterpå. Uten hjelp.

– Men vi vet at dersom vi systematisk jobber med disse barna, kan vi stoppe adferd. Vi kan hjelpe dem til å slutte med dette. Ikke minst kan vi hjelpe systemet rundt til å forstå dem.

Styrker etterforskningen

Rapporten fra Kripos omhandler et utvalg på 225 anmeldte mindreårige i 2016. 69 av dem var under 15 år ved første overgrep, og dermed under den strafferettslige lavalder, men det fratar ikke politiet plikten de har til å etterforske disse sakene.

Ifølge Kripos er et av formålene med etterforskningen i disse sakene å skaffe til veie kunnskap som kan tjene som forberedelse for barnevernstjenesten.

Pettersen mener tilrettelagte avhør ved Barnehuset også ville styrket politiets etterforskning, og minner om at det er viktig at det faktisk gjennomføres avhør av barna.

– Det er avgjørende at det gjøres avhør av barna. Slik som lovverket er nå, skal de ta avhør av barn som er under 15, ned til 12 år. Der det forekommer denne type adferd hos barn under 12 år, er det god grunn til å være veldig bekymret. Derfor mener vi at de også der må ta disse avhørene.

Rettssikkerhet

Davik mener det er på tide å gå gjennom lovverket med tanke på rettighetene til mistenkte barn.

– Vi må ha mer kunnskap om ungdommer som gruppe, slik at vi møter den gruppen på en bedre måte i avhør.

Har disse barna dårligere rettssikkerhet?

– Det er en risiko for det, ja. Det blir for store forskjeller. Hvis den som gjennomfører avhøret ikke har den grunnleggende forståelsen for hva som er sårbart ved et barn, eller en ungdom, vil man kunne risikere å trekke slutninger på feil grunnlag.

Utredes

Spørsmålet om Statens barnehus skal gjennomføre tilrettelagte avhør av barn under 16 år, som er mistenkt for seksuelle overgrep, skal utredes som en del av regjeringens «Opptrappingsplan mot vold og overgrep».

– I tillegg til å utrede om og hvordan unge overgripere kan avhøres ved Statens barnehus, er det også nødvendig å utrede ressursbehovet knyttet til avhør av unge overgripere ved barnehus, før en eventuell endring besluttes, opplyser Justisdepartementet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger