Hopp til innhold

– Blir det dissens, blir det kaos

Innad i den rettsmedisinske kommisjonen ble det advart mot at uenigheter kunne skape kaotiske tilstander. Selv om flere medlemmer var kritiske, kom ingen bemerkninger til Breivik-rapporten med i vurderingen til retten.

Den rettsmedisinske kommisjon - Breivik-rapporten

Disse sju medlemmene i Den rettsmedisinske kommisjon framstår utad som enige, men etter det NRK kjenner til var det uenigheter og det ble også advart mot dissens.

Foto: NRK Grafikk

NRK kjenner til at det under behandlingen av Breivik-rapporten i Den rettsmedisinske kommisjonen var omfattende diskusjon om både konklusjonen i rapporten og hvordan de skulle behandle saken.

I diskusjonen kom det opp at man fryktet hva som ville skje hvis de gikk ut med en vurdering av rapporten som ikke var enstemmig.

Kommisjonens medlemmer tok opp tre viktige spørsmål:

  • Ville de stille seg bak diagnosen?
  • Trodde de Anders Behring Breivik var psykotisk?
  • Kunne de gå inn på en vurdering uten bemerkninger?

Det var da det ble advart mot uenigheter.

– Hvis det er dissens i de tre spørsmålene, ja, da har vi kaos, ble det sagt i møtet.

Men ut fra innholdet i diskusjonen som NRK kjenner innholdet i var det slett ikke noen enighet. Det var derimot ting som tydet på at noen medlemmer kunne komme til å ønske en dissens.

– Alle måtte kunne stå i retten og forsvare bemerkninger

Onsdag kunne NRK fortelle at minst tre av medlemmene i Den rettsmedisinske kommisjon mente rapporten om Anders Behring Breivik ikke holder mål.

rapport

Ikke alle i kommisjonen var enige i det som stod i den rettspsykiatriske rapporten.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Kommisjonens rettpsykiatriske gruppe på sju medlemmer har hatt som oppgave å gjennomgå og faglig kvalitetssikre den rettspsykiatriske rapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim.

Under behandlingen av rapporten kjenner NRK til at det var tydelige uenigheter i om Breivik er psykotisk fra flere av medlemmene. Andre er kritiske til at Breiviks ideologiske overbevisning ikke er diskutert i rapporten.

I dag offentliggjorde Oslo tingrett kommisjonens uttalelse der de ikke har noen vesentlige bemerkninger, og der det ikke kommer fram noen dissens.

Les: Stiller seg bak Breivik-rapporten

NRK kjenner til at det ble tatt opp i behandlingen av saken hos kommisjonen at bemerkninger kunne skape støy og skade erklæringen til Husby og Sørheim.

– Antallet bemerkninger, masse småting vil skyte ned en ellers god erklæring, alle her kan måtte stå i retten og forsvare sine bemerkninger, ble det sagt i kommisjonens diskusjon.

Oslo tingrett har nå sendt brev til påtalemyndigheten og Breiviks forsvarere med spørsmål om de ønsker oppnevnt nye psykiatrisk sakkyndige i saken.

Var uenig, vil ikke kommentere mangel på dissens

Etter det NRK kjenner var det minst tre av medlemmene som hadde store innvendinger mot rapporten. Likevel endte kommisjonen med å uttale at de ikke hadde vesentlige bemerkninger.

Rapporten fastslår at Breivik lider av total funksjonssvikt – noe det også var uenighet om.

BAKGRUNN: Derfor er Breivik kjent utilregnelig

Spesielt var nestlederen Gunnar Johanessen kritisk til konklusjonen om at terrorsiktede er psykotisk, og dermed strafferettslig utilregnelig.

Konfrontert med at han selv var kritisk svarer psykiateren dette:

– Det er alltid diskusjoner i kommisjonen vedrørende saker. Denne saken er grundig diskutert og vurdert. I forhold til forskriften som kommisjonen har, så har vi gitt et svar til retten, sier Johannesen til NRK.

Den tvilen dere har hatt er ikke gjenspeilet i det som er sendt til retten, er ikke det problematisk?

– Jeg har ingen kommentarer til det, sier Gunnar Johannesen som etter det NRK kjenner til var den sterkeste kritikeren av Breivik-rapporten.

Men er det ikke problematisk at man underkjenner intern tvil?
– Ingen kommentarer. Det er en enstemmig kommisjon som har uttalt seg, gjentar Johannessen.

– Dere må spekulere så mye dere vil

Psykiatrisk sakkyndige Dan Tungland og Gunnar Johannessen

Nestleder av den rettsmedisinske kommisjon sin psykiatergruppe, Gunnar Johannessen, kan hverken bekrefte eller avkrefte om han er uenig i Breivik-rapporten.

Foto: John Gunnar Skien / NRK

Johannessen er klar på at han ikke ønsker å svare på om en eventuell dissens er blitt holdt tilbake. Han forklarer likevel kort hvordan de har arbeidet med gjennomgangen av den rettspsykiatriske rapporten som erklærte Anders Behring Breivik som utilregnelig.

– Kommisjonsmedlemmene har hver for seg gått gjennom erklæringen uavhengig av hverandre. De har ikke visst noen ting om hva de andre medlemmene har tenkt. Deretter har de gjort seg sine refleksjoner, det har jeg og de andre gjort, og vi har så i møte diskutert våre refleksjoner. Til slutt har vi kommet til en uttalelse, sier Johannessen.

Men dere var uenige?
– Dere må spekulere så mye dere vil, jeg har ingen kommentarer, svarer psykiateren.

Johannessen avviser ikke uenigheter, men henviser til taushetsplikten. NRK har valgt å fortelle ham om detaljer fra møtene som tyder på klare uenigheter mellom medlemmene – blant annet er psykiateren konfrontert med det NRK vet om hans egne meninger i interne møter

Ønsker du å tilføye noe til det?

– Alt som er blitt skrevet og sagt i kommisjonen utover det som kommer frem i svarbrevet til retten er unntatt offentlighet, og det er ingen kommentarer, sier Johannessen.

– Vil eventuelt redegjøre for retten

NRK har også forsøkt å komme i kontakt med lederen for den rettspsykiatriske gruppen i Den rettsmedisinske kommisjonen, uten å lykkes. Ledere for hele kommisjonen svarer dog kort etter å ha blitt konfrontert med uttalelsene som falt under behandling rundt en eventuell dissens.

– Jeg kan ikke gå inn på saksbehandlingen. Dette er taushetsbelagte opplysninger, sier Tarjei Rygnestad til NRK.

Ble det advart mot uenighet i kommisjonen?
– Overhodet ikke. Vi skal løfte hver stein for å få belyst saken fra alle synsvinkler, svarer Rygnestad som selv ikke er en del av den rettspsykiatriske gruppen som har gjennomgått Breivik-rapporten.

Rygnestad vil likevel ikke nå gå inn i hvordan de har løftet steiner i denne saken, men kan svare hvis retten ber om det.

– Hvis vi blir bedt om å redegjøre for våre vurderinger rundt den sakkyndige rapporten, vil vi gjøre det om tingretten ber om det under rettssaken, sier Rygnestad.

Omstridt

Togeir Husby, rettspsykolog og forskar

Rettspsykiater Togeir Husby overleverte sin rapport til Oslo tingrett for rundt en måned siden.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kommisjonen har vurdert rapporten som ble levert av de rettspsykiatrisk sakkyndige den 29. november.

Les også: – Konklusjonen vår er uten tvil

Dokumentet er omstridt siden det konkluderer med at Behring Breivik er psykotisk. Dermed kan han ikke straffes med vanlig fengsel.

I tillegg til at det var diskusjon og uenighet blant rettspsykiaterne i kommisjonen er rapporten også omstridt i andre fagmiljøer.

Professor ved politihøyskolen, Tore Bjørgo, sa til NRK tidligere i dag at rapporten fra de sakkyndige burde forkastes av Den rettsmedisinske kommisjonen. Han er blant annet svært kritisk til at Breiviks høyreekstreme ideologi ikke er behandlet i rapporten.

– Ideer som at det pågår en borgerkrig, og at det eksisterer en stor multikulturell samfunnskonspirasjon, er ikke han alene om. Og selv om det er en vrangforestilling, er det ikke bare Behring Breviks vrangforestilling, sa Bjørgo.

Retten har det siste ordet

Erklæringa fra rettspsykiaterne er uansett ikke det endelige svaret. Formelt sett er det opp til retten å ta endelig stilling til om Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Men i Norge er det en sterk tradisjon for at retten følger rådene fra de sakkyndige.

Rapporten, som nå også Den rettsmedisinske kommisjon stiller seg bak, veier derfor tungt.

Les også: Ville blitt straffet i Sverige
Les også: Meiner behandling blir som fengsel

Pressens faglige utvalg mener NRK har brutt god presseskikk i denne saken .

AKTUELT NÅ