– Tilliten til mat i Norge vil svekkes

Norge vil øke grenseverdiene for giftrester i mat som kommer fra utlandet.

Frukt og grønt

EU øker faregrensene for restgift i maten, og Norge følger trolig etter.

Foto: BJØRN SIGURDSØN / Scanpix

Norge følger dermed etter EU som har økt grensene for sprøytemiddelrester i mat.

EFSA (European Food Safety Authority) og Mattilsynet foreslår å øke grenseverdiene av 18 kjemisk-syntetiske sprøytemidler, der kun fem er tillatt i Norge nå. De resterende 13 er ikke tillat å bruke i Norge, men i land vi importerer fra.

Dette gjør at det kan bli mer sprøytemiddelrester i korn, frukt, grønnsaker og kjøtt. Sprøytemidler som vi i dag vet svært lite om, sier Reidar Andestad, daglig leder i Økologisk Norge, Oikos.

– Gjennomføres dette, så undergraver en tilliten til mat i Norge. Dette er et skremmende eksempel på at utviklingen er negativ, sier Reidar Andestad til NRK.no.

– Sikrer trygg mat

Reidar Andestad

Reidar Andestad, daglig leder i Økologisk Norge, Oikos.

Foto: Nadin Martinuzzi

Endringen vil ikke innebære noen tillatelse av nye plantevernmidler i Norge, men vil sette en øvre grenseverdi for hva som er lov av plantevernmiddelrester i mat som importeres til Norge.

Mattilsynet stoler på EUs trygg mat-byrå, EFSA, som mener at de nye grenseverdiene er «trygge for forbrukerne både på kort og lang sikt».

– Dette er et regelverk som er gjennomført i EU og som Norge er forpliktet til å innføre, sier Kåre Oskar Larsen, seksjonssjef i Mattilsynet, til NRK.no.

– Vi mener det å definere en grenseverdi for ulike plantevernmidler bidrar til å sikre trygg mat. Analysemetoder utvikles og påvisningsnivået blir stadig bredere og mer følsomt, legger han til.

Sprøytemidlene er designet for å forstyrre biologiske prosesser hos skadeorganismer som ugress, insekter, og sopp, men Oikos mener at sprøytemidlene også påvirker mennesker.

– EU og norske myndigheter vurderer bare hvert enkelt stoff for seg. Ingen har gjort noe for å finne ut om stoffene har uheldige effekter når de får virke sammen, sier Andestad.

– Handel foran helse

Økologisk Norge, og Renmat.no viser til noen av årsakene til at Mattilsynet vil øke verdigrensene. Mattilsynet begrunner at de vil unngå handelshindring med land som USA, Brasil, Canada, og Sør-Afrika.

Oikos hevder at reduserte handelshindringer er viktigere for norske myndigheter enn folkehelsen.

– Det er ikke rett. Vurderingene ved fastsettelse av grenseverdier skal påse at maten er trygg for forbrukerne. Men unødige handelshindringer ønsker man heller ikke, sier Larsen i Mattilsynet.

– Vurderer ikke «cocktaileffekt»

Dansk forskning ved Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet har påvist en «cocktaileffekt» hos forsøksrotter som fikk en kombinasjon av flere soppmidler, alle i doser under tillatte grenseverdier.

Rottene i forsøket fikk blant annet lengre drektighet og fødte færre levende unger hvis de ble utsatt for en miks av stoffer. Dette er en hormonforstyrrende effekt som ikke før er sett. Ifølge Oikos blir forbrukere utsatt for en «cocktail» av kjemikalier.

Oikos sier de ikke kan se at det er kommet fram ny forskning eller annen kunnskap som gjør at grenseverdiene for sprøytemiddelrester nå kan heves.

– Det er mye forskerne ikke vet om eventuelle helseeffekter når man får i seg ulike kombinasjoner av flere kjemikalier, understreker Andestad.

– Til dette med coctaileffekt så er det rett at her arbeides det med dette, og om det kan utvikles bedre metoder enn i dag for å vurdere dette, sier Larsen.

Tar ikke hensyn til føre-var-prinsippet

Oikos påpeker også at Mattilsynet ikke har tatt i bruk føre-var-prinsippet.

– Ved usikkerhet og mangel på kunnskap skal det tas sikte på å unngå skade, og ikke utsette forbrukeren for risiko ved inntak av sprøytemiddelrester. Vi kan ikke se at Mattilsynet har benyttet dette prinsippet, heter det i høringssvaret til Oikos.

Importert mat inneholder ofte mer sprøytemiddelrester enn norskprodusert. Det fører blant annet til at vi får i oss flere giftstoffer nå i vinterhalvåret, når importen er størst.

SISTE NYTT

Siste meldinger