Hopp til innhold

– Nå skal vi bort fra papirhaugene

– Der var det gjort. Slik innledet arbeidsminister Robert Eriksson da han skrev under den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Robert Eriksson Frp arbeidsminister
Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Eriksson lovet blant annet å rydde opp i sanksjonsregimet. for å kutte papirarbeidet rundt sykmeldinger.

Han ville imidlertid ikke snakke om punktene i sin egen regjeringsplattform som sier at regjeringen vil innføre normerte sykmeldingsperioder og at fastlegen ikke skal ha rett til å sykemelde sine pasienter utover seks måneder.

De to punktene er løftet ut i et eget notat.

– Vi har ikke tatt dette ut av avtalen. Vi har tvert i mot sagt klart og tydelig at det ikke er en del av IA-avtalen, men at vi vil ha en god prosess med partene i arbeidslivet for hvordan vi skal klare å realisere disse punktene, sa Eriksson.

Slutt på bøtelegging av arbeidsgiveren

Det som står i avtalen, er at papirveldet rundt sykmeldinger skal bort. Det betyr at man slipper opp på kontrollen av noen av kravene som har ligget på arbeidsgiver når det gjelder sykmeldte.

– NRK har omtalt om at 69 personer skrev ut forelegg som både vi og NAV mente var helt unødvendig, sa Eriksson.

Han snakket om bøteleggingen av arbeidsgivere som ikke fulgte opp sine sykmeldte godt nok i den forrige avtalen. Denne praksisen var omstridt på alle sider av bordet.

I august i fjor fortvilte NAV over at de måtte bruke 69 årsverk på å straffe arbeidsgivere som ikke fulgte reglene. Samtidig fortvilte arbeidsgiverne og NHO over det de mente er et stivbent regelverk som setter papirarbeid foran personlig oppfølging.

– Resultatet blir at dialogen med Nav handler om de riktige skjemaene er sendt, ikke om å få den sykmeldte raskest tilbake i jobb, sa direktøren i byggkonsernet Moelven, Trygve Toften, den gangen.

Før valget sa selv daværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) at sanksjonene hadde gått for langt.

Samtidig slo en omfattende forskningsrapport fra Sintef fast at dagens regime, der bedriftene straffes dersom de ikke sender inn rett skjema til rett tid, ikke førte til kortere sykefravær.

– Da vi forhandlet fram en avtale om inkluderende arbeidsliv tidligere var det veldig mange gode mål, men de ble ikke fulgt opp. Så ble det etablert veldig mange sanksjoner, og jeg mener det har gått for langt i den retningen. Derfor er vi enige både med arbeidsgiverne og arbeidstakerne om at her må det forenklinger til, sa Huitfeldt den gangen.

Målene ligger fast

Samtidig blir de tre målene for avtalen videreført. Dette er:

  • Få ned sykefraværet.
  • Hjelpe personer utenfor arbeidslivet til å komme inn.
  • Få folk til å stå lenger i jobb.

– Vi kjører blant annet ut et tiltak for å få folk tilbake i jobb som går ut på at du kan bli utprøvd på arbeidsplassen din i 14 dager slik at det blir lettere for legene å gi bedre gradering. Vi innfører også et nytt lønnstilskudd for å holde på folk som står i fare for å ramle ut av arbeidslivet, sa Eriksson.

Han sa også at ett av satsingsområdene blir å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet til å sikre seg inngangsbilletten til jobb.

I tillegg sier den nye IA-avtalen at:

  • Det skal som prinsipp utarbeides oppfølgigsplaner for alle sykemeldte, men dette kan være unødvendig når arbeidstaker er delvis sykemeldt. Det skal gi færre oppfølgingsplaner enn i dag.
  • Dialogmøtet innen syv uker gjelder for folk som er 100 prosent sykemeldte. For delvis sykemeldte skal dialogmøtet kun finne sted der arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykemelder anser det hensiktsmessig.
  • Rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsstaten etter ni uker oppheves.
  • Det ikke skal ilegges sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.
  • Det ikke skal ilegges sanksjoner mot sykemelder som ikke deltar på dialogmøter.
  • Det ikke skal ilegges sanksjoner mot sykemeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykemeldingsarbeid

Det betyr at det blir mindre kontroll av arbeidsgiver under sykmelding.

LO positive til ny IA-avtale

Det til tross så er LO fornøyd.

– Vi er fornøyd og ser at vi har klart å forenkle avtalen. Jeg tenker at den forenklingen vil gi bedriftene bedre tid til å jobbe med IA-arbeid enn i dagens ordning. Nå ligger det ikke noen unskyldninger i avtalen for ikke å bli en IA-bedrift, sier Gerd Kiristiansen i LO.

Og LO er ikke alene om å være fornøyd. Både Legeforeningen og Sykepleierforbundet er også positive til den nye avtalen

–Norsk Sykepleierforbund er fornøyd med at partene og myndighetene har kommet til enighet om en ny IA-avtale som styrker det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og forenkler reglene for sykefraværsoppfølgingen, sier forbundesleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Legeforeningen mener at en forenkling av sykefraværsoppfølgingen er bra og at en reduksjon i byråkratiet tilknyttet oppfølging av sykmeldte vil være et viktig skritt i riktig retning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger