Hopp til innhold

– Mye av sykefraværet er ikke medisinsk begrunnet

Sykefraværet i kommune-Norge spriker fra under fire til nærmere femten prosent. Eksperter tror «verstingene» har mye å hente på bedre ledelse.

Sykefravær 2014 kommuner - v2

Med et sykefravær på henholdsvis 14,53 og 3,93 prosent representerer Skånland i Troms og Fedje i Hordaland ytterpunktene i KS' ferske oversikt over sykefraværet til faste ansatte i norske kommuner.

– Det er absolutt ikke gunstig å ligge så høyt på sykefravær. Vi jobber for å få det ned på et akseptabelt nivå, sier Skånland-ordfører Einar Aune (H).

– Det handler om at vi har mange trofaste medarbeidere. Jeg er glad for at de har fått lov til å være friske, sier Fedje-ordfører Kristin Handeland (Ap).

KS peker på at kommunene har flere kvinner, flere eldre arbeidstakere og flere som rapporterer om egne helseplager når de skal forklare hvorfor kommunal sektor har høyere fravær enn både private bedrifter og staten.

Men det forklarer ikke de store forskjellene fra kommune til kommune.

Sjekk fraværet blant ansatte i din kommune:

Laster innhold, vennligst vent..

Rundt 40 kommuner har et sykefravær under sju prosent, ifølge KS' statistikk. Om lag like mange har et sykefravær over 12 prosent.

– De må se på de kommunene som lykkes, for det viser at det faktisk virker, sier Fafo-forsker Lise Lien.

Ber lederne ta ansvar

I likhet med KS viser hun til at 79 prosent av dem som jobber i kommunal sektor er kvinner som én av forklaringene på at sykefraværet er så høyt.

Forsker Lise Lien sitter foran pc-en sin

STORE FORSKJELLER: Lise Lien mener potensialet for å få ned sykefraværet er stort i mange kommuner.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Norske kvinner har om lag 70 prosent høyere legemeldt sykefravær enn menn, uten at forskerne har klart å enes om hvorfor. Kommunene har også flere eldre ansatte, lavt utdannende og personer med nedsatt funksjonsevne, påpeker Lien. Alt dette bidrar til å dra sykefraværet opp.

Men forskeren, som har studert sykefraværsarbeidet i flere norske kommuner, er ikke i tvil om at det er mye å hente på bedre ledelse.

– Når vi reiser rundt i kommunene ser vi at de jobber veldig ulikt med sykefravær og har ulik fokus på det. Dyktige ledere får til utrolig mye, gitt de samme rammebetingelsene som andre, sier Lien.

– Hvordan kan en leder hindre at folk er borte fra jobb grunnet sykdom?

– Vi vet at mye av sykefraværet ikke er medisinsk begrunnet. Det er viktig at lederen går ut på sin arbeidsplass og kartlegger hvor skoen trykker, sier hun.

For ikke alt fravær handler om dårlig helse og sykdom.

Da Sintef undersøkte sykefraværet i Trondheim kommune, svarte 26 prosent av de sykmeldte som deltok i undersøkelsen at sykmeldingen skyldtes private problemer. 46 prosent svarte «ja» eller «delvis» på spørsmål om sykmeldingen kom på grunn av forhold på arbeidsplassen.

Seniorforsker i SITNEF Helse, Solveig Osborg Ose.

INKLUDERENDE: – Kommunene beholder folk selv om de får et helseproblem og dermed har et høyere sykefravær enn andre, sier Ose. Hun mener det bidrar til sykefraværsgapet mellom privat og kommunal sektor.

Foto: SINTEF

– Trondheimsrapporten viser at man må kartlegge hva fraværet skyldes før man kan sette inn tiltakene, sier forsker Solveig Osborg Ose.

På oppdrag fra KS oppsummerte Sintef i 2013 kommunenes erfaringer med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. I 18 prosent av kommunene som deltok mente personallederne at de i stor eller svært stor grad har unødvendig sykefravær. 80 prosent av dem mente at karensdager ville redusere sykefraværet blant de ansatte.

– Hvis man vet at det er mye sykefravær som ikke er reelt, så må man avklare hva som er greit og ikke er greit. Her er ledelse viktig, sier Ose.

– Arbeidsmiljø, ikke kjønn

Hun har skrevet flere rapporter om sykefravær i kommunal sektor. På spørsmål om det høye sykefraværet i kommunene skyldes at flertallet som jobber der er kvinner, svarer forskeren at det heller skyldes arbeidsoppgavene disse kvinnene utfører.

– Sykefraværet er høyt fordi mange av dem jobber i brukernære omsorgsyrker.

Hjelpepleier i hvit uniform mater eldre mann med smekke på.

FRAVÆR: Kvinner er i flertall i kommunene, og sykefraværet er høyt. Analyser Sintef har gjort av den nasjonale sykefraværsstatistikken viser imidlertid at også mannlige ansatte i pleie- og omsorgssektoren har høyere sykefravær enn menn i andre sektorer og næringer.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Også direktøren i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, advarer mot å se på høy kvinneandel som hovedforklaringen til at sykefraværet i kommunene ikke går ned.

– Jeg tror nok at den forklaringen er litt for enkel, i hvert fall hvis man ønsker å gjøre noe med fraværet, sier hun.

Hun viser til studie fra det svenske arbeidstilsynet som viser at større tidspress, færre ressurser og flere oppgaver kan forklare hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn. Svenskene gjennomførte 900 tilsyn i 59 av landets kommuner og konkluderte med at arbeidsmiljøet er dårligere i kvinnedominerte tjenester. De fant også at kjønnsforskjeller i det arbeidsrelaterte sykefraværet i stor grad skyldes at kvinner og menn har ulike yrker. Og dersom de har samme yrke, er likevel arbeidsoppgavene ulike.

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet

ARBEIDSMILJØ: Ifølge Ingrid Finboe Svendsen er det viktig å skape et arbeidsmiljø der den enkelte føler seg sett.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jobber de med renhold, så kjører damene moppen, mens mennene kjører maskinen. Derfor blir også kanskje sykefraværet forskjellig, sier Svendsen.

Fagforbundets leder, Mette Nord, mener tunge arbeidsoppgaver, som krever mye både fysisk og psykisk, er hovedgrunnen til at kommuneansatte topper sykefraværsstatistikken.

Samtidig tror hun det er mye å hente på å innføre flere hele stillinger. I dag jobber over halvparten av de ansatte i kommunene deltid.

– Det gjør det vanskelig for lederne å følge opp og holde høyt fokus på nærværsarbeidet. Det handler om å sikre hele, faste stillinger. Det gir sterkere tilknytning til arbeidsplassen, sier hun til NRK.

Lavest fravær i industrien

Nettopp samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er helt avgjørende for å få ned sykefraværet, mener fagsjef Pernille Vogt i Norsk industri. Når det gjelder sykefravær er industrien desidert best i klassen med et sykefravær på litt over fire prosent, ifølge egne tall.

– Industrien har lenge hatt store krav på seg til å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Da IA-avtalen kom, hadde de fleste bedrifter allerede gode rutiner for å samarbeide med verneombud og tillitsvalgte, sier Vogt.

Hun er klar på at forskjeller i arbeidsstokken er med på å forklare hvorfor kommunene ligger langt høyere. Samtidig tror hun fokus på bunnlinjen spiller inn.

– Industrien er konkurranseutsatt, for å overleve må de spare kostnader og drive stadig mer effektivt. Sykefravær koster mange penger. Ifølge våre beregninger har industrien spart rundt 800 millioner kroner hvert år på å redusere sykefraværet, sier hun.

Også Fafo-forsker Lise Lien tror ulike økonomiske rammer kan føre til at ledere i privat sektor i større grad lykkes med å få ned sykefraværet.

– I privat sektor har man alltid en bunnlinje å forholde seg til, og det kan ha noe med fokus på sykefravær å gjøre. Man må være tydelig som leder. Man må tørre å ta tak i det, og ta den vanskelige samtalen med den ansatte som har gjentagende fravær og finne ut av hva dette faktisk handler om, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ