Hopp til innhold

Hevder Mattilsynet mangler troverdighet

Rettssosiolog Rune Ellefsen mener Mattilsynet setter mat og økonomiske interesser over dyrenes velferd. Han oppfordrer den kommende regjeringa til å løsrive tilsynet fra Landbruks- og matdepartementet.

Tar prøver fra Klækken

FAVNER BREDT: Mattilsynet tar prøver i forbindelse med sykdom hos gjester ved Klækken hotell. Tilsynsmyndigheten får kritikk for å sette matindustriens interesser over dyrene. Mattilsynet avviser kritikken. Arkivbilde.

Foto: Siw Slevigen / NRK

– Et generelt problem er at dyr er definert som ting og menneskers eiendom i Dyrevelferdsloven, sier Ellefsen til NRK.

Han har nylig gitt ut en bok som viser at det generelt står dårlig til med dyrs rettsvern i kongeriket Norge. Doktorgradsstipendiaten ved institutt for kriminologi - og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo har også arbeidet med spørsmål om dyrevelferd i forbindelse med sin mastergrad.

Tirsdag viste NRK Brennpunkt en dokumentar der dyrevernsorganisasjoner og voldsforskere ba samfunnet ta dyremishandling på større alvor enn de gjør i dag.

Unnfallenhet vil ikke bare gå utover dyrene selv, men volden kan også utvikle seg til drap på mennesker.

Kritiserer Mattilsynet

Rune Ellefsen

– I hovedsak så vinner hensynet til næringene fram på bekostning av dyrevelferden, og det henger sammen med at hele Landbruks- og matdepartementets formål er å legge til rette for næringsvirksomhet, blant annet den som baserer seg på bruk av dyr, sier rettssosiolog Rune Ellefsen.

Foto: UIO

Dyrevelferden ivaretas i dag av Mattilsynet. Ifølge rettssosiologen har tilsynsmyndigheten måttet tåle kritikk fra mange ulike hold:

  • Riksrevisjonen har kritisert Mattilsynet for å ha ulik praksis fra distrikt til distrikt. Like saker behandles forskjellig, noe som gir et inntrykk av vilkårlighet og usikkerhet i hvordan saker behandles.
  • Mattilsynet velger ofte å avlive vanskjøttede kjæledyr de tar ut fra hjem. Kritikerne mener dyrene i en del tilfeller kan blir friske, og i større grad burde omplasseres isteden.
  • Mattilsynet skal kun granske om det har skjedd lovbrudd, men gjør ingen vurdering av om dyrevelferden utover lovbruddet er god eller dårlig. Lovbruddene straffes også ifølge forskeren for mildt.
  • Dyrevelferd er bare én av mange ansvarsområder for Mattilsynet. Dette fører ifølge Ellefsen til at dyrevelferd til tider blir nedprioritert til fordel for andre områder innen restaurantdrift, matproduksjon eller annet.
  • Hensynet til dyrevelferden kommer ofte i konflikt med hensynet til næringene, der økonomien og departementets føringer går på dyras bekostning.

– I hovedsak så vinner hensynet til næringene fram på bekostning av dyrevelferden, og det henger sammen med at hele Landbruks- og matdepartementets formål er å legge til rette for næringsvirksomhet, blant annet den som baserer seg på bruk av dyr, sier Ellefsen.

Oppfordrer den nye regjeringa til omorganisering

Rettssosiologen mener Mattilsynet ikke bare mister sin uavhengighet, men også troverdighet som tilsynsmyndighet når de må følge føringer fra Landbruks- og matdepartementet.

– Hensynet til dyrevelferd kan i noen tilfeller hemme eller komme i konflikt med næringsvirksomhet, og da ser man i flere tilfeller at det er hensynet til næringene som vinner fram, noe som igjen har sammenheng med hva som er departementets formål.

Den påtroppende regjeringa har tidligere gitt uttrykk for at de ønsker å redusere antallet departementer når de inntar Stortinget. Ifølge Ellefsen kan en omorganisering nettopp være med på å løse Mattilsynets troverdighetsproblem.

– Det er et veldig naturlig skritt å flytte ansvaret for å følge opp dyrevelferdssaker ut til et mer nøytralt departement, som for eksempel miljøverndepartementet eller opprette et eget dyrevernsdirektorat, sier doktorgradsstipendiaten.

Mattilsynet kjenner seg ikke igjen i kritikken

Harald Gjein

Ifølge administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, har Landbruks- og matdepartementet sagt at de skal prioritere dyrevelferd enda sterkere.

Foto: Stein Anders Larsen / Mattilsynet

– Jeg godtar ikke premisset for den problemstillingen. Vi forholder oss til Dyrevelferdsloven, som er vedtatt av Stortinget. Der står det først i loven at dyr har en egenverdi, svarer Harald Gjein, som er administrerende direktør i Mattilsynet.

– Styringssignalene som vi har fått fra vårt departement for å følge opp Stortingets lov, er faktisk at vi skal prioritere dyrevelferd enda sterkere, legger han til.

Han sier at Mattilsynet bruker rundt 20 prosent av sitt totale budsjett på dyrevelferd, og at tilsynets 550 veterinærer utførte i underkant av ti tusen tilsyn av dyrevelferd i fjor.

– Vi er uavhengige når vi utfører tilsyn. Vi har ingen daglig styring fra departementet på dette. De har gitt oss én føring, og det er det at vi skal prioritere dyrevelferd, noe vi gjør, gjentar han.

Ber om endring i dyrevelferdsloven

Direktøren innrømmer imidlertid at Mattilsynet har noen utfordringer når det gjelder å tilby samme kvalitet på tilsynene i samtlige distrikt.

– Vi har 1300 ansatte over hele landet. Det er klart når noe er basert på faglig skjønn, så er det ikke alltid at alle saker blir behandlet likt, men det har vi jobbet mye med for å få til et mer enhetlig tilbud, svarer Gjein.

Han gir også rettssosiologen rett i at Mattilsynet burde bli flinkere til jobbe tettere med dyrevernsorganisasjonene med å omplassere dyr, men sier dette krever en endring i Dyrevelferdsloven.

– Vi ønsker primært at friske dyr skal overtas av andre når dyreeier ikke kan ha dem, men hvis dyreeier motsetter seg at dyret skal omplasseres, så har ikke vi i dag anledning til å overprøve dette, forklarer han.

Gjein hevder de også har skjerpet inn rutinene for å bli raskere og effektive på vedtak når de avdekker ulovlige forhold.

Mattilsynet og politiet har i høst blitt enige om å samarbeide tettere, blant annet ved at Mattilsynet skal få egne kontaktpersoner i hvert eneste politidistrikt som har spesialkompetanse på dyrevelferd.Målet er at det skal bli lettere for politiet å prioritere dyrevelferdssaker, slik at Mattilsynets anmeldelser blir fulgt opp på en effektiv måte.

Ønsker ett felles tilsyn

Mattilsynet favner i dag over et svært bredt område. De skal kontrollere alt fra restaurantdrift til kjæledyr.

Ifølge Ellefsen burde dyrevelferden spesialiseres i en egen uavhengig etat eller flyttes ut av dagens departement av hensyn til dyra.

– Jeg vil ikke kommentere hvem som skal styre oss eller hvilket departement, men som veterinær selv, så ser jeg at det er stor faglig fordel at vi har ett felles tilsyn for dyrehelse og dyrevelferd, sier Gjein.

Han tror ikke Mattilsynet ville ha hatt like god kompetanse dersom tilsynet ble splittet opp.

– Jeg mener det er viktig å opprettholde Mattilsynet i den størrelse, omfang og oppgaver som vi har i dag fordi vi har god veterinærkompetanse på dyrehelse og dyrevelferd, og det er viktig å beholde og videreutvikle den kunnskapen vi har innenfor faget, sier Gjein.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger