Frykter omorganisering vil svekke kunnskapen om innvandring og integrering

Det kommer fram i det interne høringssvaret fra fagmiljøene i SSB, som NRK har fått tilgang til.

Silje Vatne Pettersen

ADVARTE: Seniorrådgiver Silje Vatne Pettersen advarte i mai om at omorganiseringen ville svekke analysearbeidet knyttet til innvandring og integrering.

Fagmiljøet som i dag koordinerer innvandrings- og integreringsanalysene i SSB, mener de i praksis blir oppløst i den planlagte omorganiseringen.

– Vi koordinerer et tverrfaglig analysemiljø på innvandring og integrering. Det man gjør nå er å svekke analysemiljøet, sier leder for koordinatorgruppen Silje Vatne Pettersen.

Onsdag møter SSB-sjef Christine Meyer finansminister Siv Jensen til et nytt oppvaskmøte, hvor SSB-sjefen skal legge frem forslag til endringer i den kontroversielle omorganiseringen av byrået.

Gruppen bak det interne høringssvaret består av fem SSB-ansatte og tilhører statistikkavdelingen. Men når oppgaven nå skal flyttes til Kongsvinger er det bare én i gruppa som blir med.

Oppløser kunnskapsmiljøer

I høringssvaret som ble sendt til SSB ledelsen 3. mai protesterer koordinatorgruppen mot ledelsen forslag:

Strategien om mer analyse og visjonen «Tall som forteller» forutsetter fagkompetanse og ekspertise i kunnskapsbedriften SSB. Å flytte på og oppløse eksisterende kunnskapsmiljøer samsvarer ikke med denne visjonen. Det vil ta lang tid å bygge opp kompetansemiljøet på nytt igjen slik at SSB fortsatt kan bidra i samfunnet med analytiske fremstillinger på et så viktig samfunnsområde som integrering og innvandreres levekår.

SSB-sjef Christine Meyer har tidligere idag vært på møte hos Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen

MØTTE FINANSMINISTEREN: SSB-sjef Christine Meyer var i forrige uke på møte hos Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

I høringssvaret peker de også på at nærhet til bestillerne i Justisdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er viktig og forsvinner hvis koordineringen skal skje fra Kongsvinger.

Det er justisdepartementet som i dag fullfinansierer gruppen som og publiserer også egne statistikker og analyser om integreringstiltakene introduksjonsordningen og norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Beskjeden fra Justisdepartementet tirsdag er at det ikke er riktig å gå ut i forkant av Finansministerens møte med SSB sjefen som starter 08:15 onsdag morgen.

Klima lider samme skjebne

Fagmiljøet knyttet til innvandring og integrering er ikke det eneste som nå mener de oppløses. Miljø- og klimarettet statistikk, med blant annet statistikk knyttet til utslipp av klimagasser flyttes også til Kongsvinger.

Også her er det et fåtall av dem som har ansvaret for denne statistikken i dag som blir med. I de interne høringsbrevene advares det mot at viktig kompetanse på et komplisert felt går tapt og at kostnadene knyttet til å lære opp nye medarbeidere kan bli store.

SSBs fagdirektør Torstein Bye skulle i går kveld kommentere det interne høringssvarene, men avlyste intervjuavtalen og begrunnet med arbeidspress.

Torstein Bye

AVLYSTE: Fagdirektør i SSB Torstein A. Bye avlyste intervjuavtalen med NRK.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hva visste finansministeren?

Spørsmålet er også i hvilken grad SSB har orientert Finansdepartementet tydelig om disse delene av omorganiseringen. I tildelingsbrevet som følger med bevilgningen til SSB står det:

Siv Jensen

Finansdepartementet bekreftet tidlig tirsdag at de hadde en gjennomgang av hvilken orientering som hadde kommet fra SSB. Onsdag møter Siv Jensen SSB-sjef Meyer på nytt.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

«Vurderinger av eventuelle organisatoriske endringer av større omfang skal forelegges departementet på et tidlig tidspunkt av prosessen».

Finansdepartementet bekreftet tidlig tirsdag at de hadde en gjennomgang av hvilken orientering som hadde kommet fra SSB, men henviste for øvrig til onsdagens møte mellom finansminister Siv Jensen og SSB-sjef Christine Meyer.

SSB skriver i en e-post til NRK:

– SSB har orientert FIN i den ordinære etatsstyringsdialogen. Første gang 5. oktober 2015 angående en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å se på hele organiseringen av SSB.

Etatsstyringsdialogen er i første rekke års- og halvårsmøter. Som en naturlig del av oppfølgingen av disse møtene har det også vært orienterings- og statusmøter etter behov.

SISTE NYTT

Siste meldinger