NRK Meny
Normal

– Kjenner seg ikke igjen i nyhetsoppslag

NRK sendte en rekke spørsmål om vold, trusler og narkotikasalg på Ulsrud videregående skole til rektor David Dunlop. Spørsmålene er basert på at ansatte varslet Oslo kommune om problemer våren 2017. Her er Dunlops skriftlige svar.

Generelt sett opplever Ulsrud vgs skolestarten som mye roligere enn tidligere år. De ansatte og elevene er veldig opptatte av at de representeres av flere enn den ene stemmen som har kommet frem i media hittil. Elevene og de ansatte sier at de ikke kjenner seg igjen i den ekstreme versjon av skolens hverdag som har blitt tegnet i media. Slik vi opplever det har vi tett kontakt med elevene mht innrapportering av uønskede hendelser. Det å bygge opp gode relasjoner er vi opptatt av og dette må selvsagt gjøres på nytt hvert år.

Det er en generell bekymring på skolen knyttet til den utviklingen som vi ser i ungdomsmiljøene i Oslo. I hvilken grad dette speiles på skolen vår varierer fra år til år. De ansatte har null aksept for trusler, og krenkende utsagn meldes til ledelsen og AMU. Både AMU og rektor har bedt de ansatte innstendig om å ta kontakt dersom de er redde eller engstelige for seg selv eller andre. Det er ingen innrapporterte tilfeller i år.

Når det gjelder omsetning av narkotika og tilhørende aktiviteter er dette fremdeles et fenomen som er knyttet til noen veldig få elever og som skjer stort sett utenfor skolens område. I hvilken grad disse elevene er knyttet til gjenger og i så fall hvilke gjenger er det spørsmål politiet best kan besvare.

Slik det kom frem i både politianmeldelsene og avviksrapportene i fjor var de aller fleste forhold knyttet til noen veldig få elever. Skolens tiltak for å ramme disse elever inn viste seg å være effektive og skolen opplevde en veldig rolig periode fra omtrent vinterferie og ut skoleåret. Et tettere samarbeid med og en bedre forståelse av situasjonen fra UDE og andre skoler opplevde vi kom sent, men godt, i gang. Vi forventer at dette samarbeidet fortsetter. Saker knyttet direkte til enkelte elever kan jeg ikke kommentere. Både politiet og rettssystemet følger opp og som du sikkert vet er det en pågående prosess ifm elever som gikk på Ulsrud i fjor. Ingen av dem er elever ved skolen i år.

At skoler betegnes som "A og B skoler" eller "lavpresterende" opplever vi som svært misvisende og uheldig da både vi og andre skoler er med på å løfte elevenes nivå betydelig over deres snitt poeng inn til skolen. Dette mener vi er et viktig forhold som underrapporteres fordi det ikke passer inn i det bildet som er tegnet av utfordringer knyttet til skolemiljø. Ulsruds resultater har økt jevnt de siste 10 årene og ligger nå tett opp til det nasjonale snittet. Frafallet ved skolen ligger under 3%. Media blander sammen læringsresultater med skolemiljø og innrapportering av forhold knyttet til noen få elever. Det er synd at det også tegnes et fryktelig dårlig bilde av de svært mange flotte elever som vi har ved skolen vår. Paradoksalt nok har noen skoler blitt beskyldt for å feie problemer under teppet når de samme skolene har presentert utfordringene i media og samtidig foretatt viktige og effektive handlinger på egne skoler.

Det er bevilget penger over 4 år som skal bidra til å møte ulike utfordringer ved 8 skoler. Vi skal lage en plan for hvordan disse pengene skal brukes. Det er viktig å følge opp effekten av disse tiltakene. Det er også orientert om at tildelingsmodellen skal speile skolenes behov. Når dette skal skje og på hvilket grunnlag er uvisst.

Inntakssystemet, som er svært styrende for skolenes utgangspunkt og elevgrunnlag mtp skolemiljø og elevresultater, er en faktor som er nevnt i liten grad. Det kan virke som om dette systemet ikke kan røres ved, uten at det er begrunnet hvorfor. Politikerne krever en høyest mulig gjennomføringsgrad, samtidig som ingen av dem tilsynelatende er villige til å se på kraftige tiltak som kan bidra til dette mtp den såkalte friskolevalgsmodellen. Debatten rundt inntakssystemet har vært stille.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger