Hopp til innhold

– Oljeprisfallet fører ikke til dommedag for Norge

Lavere oljepriser kan ramme norsk økonomi. Men til tross for fallende oljepriser, kan husholdningene få økt sin kjøpekraft i året som kommer, mener eksperter.

Statfjord B

Nivået på oljeprisen er viktig for statsfinansene og aktiviteten i norsk økonomi, både på sokkelen og på fastlandet.

Foto: STF / AFP

Morgendagens møte i oljekartellet OPEC er omtalt som det viktigste siden finanskrisen i 2008. Årsaken er at oljemarkedet er oversvømmet av tilgang på olje, noe som presser prisene ned.

Spørsmålet er om de tolv medlemslandene kommer til enighet om å kutte i produksjonen, og hvor store de eventuelle kuttene blir.

Saudi Arabia oljeminister al-Naimi i Wien

Som representant for verdens største oljeprodusent, Saudi Arabia, er oljeminister Ali al-Naimi oljekartellet OPECs sterke mann. Men OPEC-landene er i ulik grad avhengig av høy oljepris og kan ha motstridende interesser.

Foto: HEINZ-PETER BADER / Reuters

Barclays og DNB spår oljeprisfall til under 70 dollar fatet på kort sikt dersom medlemslandene ikke blir enige om kutt.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea, tror at oljeprisen kan falle ytterligere på kort sikt dersom OPEC-møtet ikke resulterer i konkrete kutt.

– Hvis ikke OPEC-landene blir enige om noen ting, og går fra hverandre i sinne, er det sannsynlig at oljeprisen kan falle mer. Da vil det kunne merkes på aktiviteten på norsk sokkel, med lavere investeringer særlig i 2016 og 2017. Det vil definitivt gi en svakere vekst i økonomien, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

Han sier at ulike beregninger har vist at en oljepris som blir liggende under dagens nivå og ned mot 60 dollar pr fat, vil kunne føre til negativ vekst i økonomien.

Det vil kunne føre til lavere lønnsvekst for husholdningene, føre til fall i boligprisene, og at arbeidsledigheten vil stige.

Tror på god inntektsvekst for husholdningene

Men hverken Nordea eller DNB tror at oljeprisen vil forbli så lav i 2015. Norges to største finanshus tror på oljepriser som ligger over dagens nivå som snitt for året som kommer.

– Vi har sett før at OPEC-landene har gått fra hverandre uten å bli enige, og så møtes de etter en måned eller to og kommer til en eller annen form for enighet. Vi regner med en oljepris på 85 dollar fatet for 2015, sier Juel.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea

- Utfallet av OPEC-møtet torsdag vil kunne ha mye å si for oljeprisen det kommende året, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Hvordan ser husholdningenes økonomi ut det kommende året slik dere ser det nå?

– Vi tror at husholdningene vil få en god inntektsvekst. Arbeidsmarkedet vil trolig være litt svakere, men inntektsveksten og kjøpekraften vil være relativt bra, fordi inntektene vil øke mer enn inflasjonen, sier Juel.

– Svakere utvikling for norsk økonomi, men ikke for husholdningene

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB sier til NRK at eventuelle kutt fra OPEC neppe vil være nok til å få oljeprisen opp igjen til nivåene fra i sommer. Finanshuset har nedjustert sine prognoser for oljeprisen til 80 dollar fatet for 2015.

– Det er lavere enn det vi hadde regnet med, og vi tror at det vil føre til lavere oljeinvesteringer og behov for kostnadskutt i oljeselskapene både på investeringer og drift. Noen av de dyrere investeringsprosjektene vil trolig bli skjøvet ut i tid, og vi tenker da særlig på Johan Castberg, sier Dørum.

For Norge regner DNB med at veksten i økonomien det kommende året blir 1,5 prosent, noe som ligger under den såkalte trendveksten. Men til tross for at arbeidsmarkedet ventes å bli noe svakere, ventes lånekostnadene å bli lavere på grunn av rentekutt fra Norges Bank.

– Betyr det at husholdningene får mer å rutte med til tross for at oljeprisene faller og stabiliserer seg på et lavere nivå?

– Ja. Det er to viktige årsaker til at det ikke går så ille. Det ene er at aktiviteten i Nordsjøen i sin natur er svært langsiktig. Det at oljeprisen faller betyr ikke at det er kroken på døra for all aktivitet. Det andre er at vi har svært sterke statsfinanser. Med en fortsatt vekst i Oljefondet og en handlingsregel som innebærer økt bruk av oljepenger, vil det bidra til å holde veksten i norsk økonomi oppe, sier han.

Øystein Dørum

- Fallet i oljeprisen vil trolig føre til lavere oljeinvesteringer og en svakere utvikling for norsk økonomi i året som kommer, mener sjeføkonom Øystein Dørum i DNB.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Han sier at til tross for at fremtidsutsiktene er noe svakere, er DNBs syn på fremtiden langt fra noe krisesenario.

– Dette er ventelig ikke noen dommedag for Norge, og det hører også med til denne historien at vi ikke forventer at oljeprisen vil ligge på 80 dollar fatet etter 2015, vi regner med en gradvis oppgang i oljeprisen frem mot 2020. Vi tror at oljeselskapene vil holde fast ved sine langsiktige investeringsplaner, sier Dørum.

BI-rapport: Oljeprisfallet kan føre til resesjon

I en ny rapport fra BI-professor Hilde C. Bjørnland og Leif Anders Thorsrud datert 20. november, er konklusjonen at en vedvarende oljeprisfall på 25 prosent kan føre til negativ økonomisk vekst i Norge (resesjon) to år etter prisfallet.

Rapporten er omtalt i dagens utgave av Finansavisen.

Siden i sommer, har oljeprisen falt i underkant av 30 prosent siden toppen.

Hvor skadelig oljeprisfallet kan bli for norsk økonomi, avhenger av årsaken til at prisen går ned, og ikke minst av hvor lenge den blir liggende på et lavt nivå, mener forskerne.

– Uansett vil nordmenn flest måtte regne med lavere kjøpekraft på grunn av oljeprisfallet, sier professor Hilde C. Bjørnland i følge Finansavisen.

Forskerne mener at fallet i oljeprisen kan føre til en svekkelse av bruttonasjonalprodukt (BNP) på mellom 0,5 og 2,5 prosent. I worst-case-senarioet vil konsekvensen kunne innebære resesjon, sammenlignet med Norges Banks vekstprognoser for de kommende årene.

Resesjon innebærer fallende verdiskapning målt ved BNP i minst to kvartaler.

– Skulle oljeprisen blir permanent lav, kan vi ikke utelukke at virkningen på norsk økonomi blir kraftigere, mener Bjørnland.

AKTUELT NÅ