54 milliarder mer fra olje og gass

Økte priser på olje og gass fører til at staten får en kraftig inntektsøkning i år. Den blir på over 50 milliarder kroner i forhold til det man trodde da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor.

Likevel bruker ikke finansminister Kristin Halvorsen mer av oljepengene - men tvert imot mindre enn det som tidligere var anslått.

Grunnen er at staten har fått økte inntekter fra annet hold - blant annet mer skatt, men også at finansministeren holder igjen på pengebruken for å hindre at renten skal stige enda mer.

Vinningen opp i spinningen

Jo mer som bevilges på budsjettet, jo mer vil renten øke.

Da kan vinningen gå opp i spinningen, fordi blant annet utgiftene til kommunene vil øke kraftig ved økte renter.

Den høye oljeprisen bidrar til at statens inntjening fra olje og gass når rekordhøyder.

80.000 kroner til hver nordmann

Økningen i oljeprisen betyr at staten i år trolig får tilsammen 358 milliarder kroner i inntekter fra olje- og gassvirksomheten.

- Inntektene utgjør 80 000 kroner per nordmann bare i år, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 356 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2008.

Prisen per fat nordsjøolje anslås til 500 kroner- nesten 40 prosent mer enn antatt da budsjettet ble laget i fjor.

Skatt, eierposter og utbytte

Av netto kontantstrømmen utgjør innbetalte skatter og avgifter om lag 216 milliarder kroner, inntekter fra statlige eierandeler i olje- og gassfelt - Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) - bidrar med om lag 123 milliarder kroner og utbytte fra StatoilHydro ASA på om lag 17 milliarder kroner.

Tre av ti kroner fra olje og gass

Årets netto kontantstrøm utgjør anslagsvis 32 prosent av statens samlede inntekter, og tilsvarer en økning på 40 milliarder kroner i forhold til 2007.

Sammenlignet med saldert budsjett 2008 er anslaget for netto kontantstrømmen i 2008 økt med 54 milliarder kroner.

Dette skyldes høyere oljeprisforutsetninger, som mer enn oppveier redusert anslag for produksjon.

Oljeprisanslaget ned neste år

Gjennomsnittlig oljepris per fat er i revidert budsjett 2008 anslått til 500 kroner i år og 400 kroner i 2009. Dette er en vesentlig oppjustering i forhold til saldert budsjett 2008.

- Det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i oljeprisen. Svekkelsen i amerikansk økonomi bidrar til å dempe veksten i etterspørselen etter olje. På den annen side er det lite ledig produksjonskapasitet og usikkerhet omkring leveransene av olje fra flere land. Økte plasseringer i olje- og råvaremarkedene fra investeringsfond påvirker også markedsprisen for olje, påpeker Olje- og energidepartementet i en melding.

Alt om nasjonalbudsjettet

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger